Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Międzylesie, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00441295/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYLESIU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Całoroczne utrzymanie w czystości ulic, dróg, chodników, schodów, alejek, innych ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie miasta Międzylesie oraz opróżnianie koszów ulicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYLESIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000530620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Międzylesie

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-530

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miedzylesie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzylesie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Całoroczne utrzymanie w czystości ulic, dróg, chodników, schodów, alejek, innych ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie miasta Międzylesie oraz opróżnianie koszów ulicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f756a802-6594-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441295

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026670/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Całoroczne utrzymanie w czystości ulic, dróg, chodników, schodów, alejek, innych ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie miasta Międzylesie oraz opróżniania koszów ulicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miedzylesie.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miedzylesie.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://miedzylesie.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
c) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
Pozostałe zasady dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych zawarte są w rozdziale XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Gminy Międzylesie oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Międzylesie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://miedzylesie.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ITiG.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie w czystości ulic, dróg, chodników, schodów, alejek, kładek, innych ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie miasta Międzylesie oraz opróżnianie koszy ulicznych w roku 2023.
2. Lustracje terenu i bieżące usuwanie odpadów komunalnych (opakowania papierowe, szklane, plastikowe, metalowe, gałęzie, liście itp.).
3. Systematyczne usuwanie chwastów rosnących przy krawężnikach i obrzeżach.
4. W przypadku wystąpienia anomalii pogodowych (ulewne opady deszczu, silne wichury itp.) przystąpienie do usuwania ich skutków w okresie nie dłuższym niż 2 godziny po ich ustąpieniu,
5. Zimowe utrzymanie polegać będzie na świadczeniu usług odśnieżania i usuwania śliskości z ulic, dróg, chodników, schodów, alejek, kładek i z ciągów pieszych znajdujących się na terenie miasta Międzylesia, których utrzymanie należy do zadań własnych Gminy Międzylesie. W zakres zimowego utrzymania wchodzą prace i czynności mające na celu likwidację lub zmniejszenie zakłóceń ruchu pojazdów i pieszych wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa, gołoledź oraz opady śniegu, gradu itp.
6. Zakres zimowego utrzymania obejmuje w szczególności:
a) Mechaniczne odśnieżanie dróg – w rozumieniu usunięcia z powierzchni jezdnej oraz obiektów towarzyszących (zatoki autobusowe, parkingi) śniegu lub błota pośniegowego na szerokości gwarantującej swobodny ruch dwukierunkowy pojazdów,
b) Odśnieżanie ciągów pieszych (chodników, alejek, schodów i kładek) – wykonywane mechanicznie lub ręcznie na szerokości gwarantującej swobodny ruch dwukierunkowy pieszych, zapewniające powierzchnię twardą, bez zalegania luźnego śniegu lub błota pośniegowego,
c) Usuwanie śliskości – w rozumieniu posypywania piaskiem, solą lub mieszanką solno-piaskową (10% wagowych soli w mieszance) z powierzchni dróg lub ciągów pieszych,
d) Oczyszczanie i udrażnianie wlotów wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej,
e) Utrzymanie przez Wykonawcę stałej gotowości do zimowego utrzymania, gdy nie będą występowały opady śniegu i/lub gołoledź. W tym okresie do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie ciągłej czystości dróg, placów, chodników w mieście.
7. W okresie zimowym Wykonawca we własnym zakresie ma obowiązek zapewnienia materiału szorstkiego do posypywania jezdni, jego załadunku oraz składowania.
8. Letnie utrzymanie ma na celu zapewnienie ciągłej czystości w mieście Międzylesie, polegać będzie na świadczeniu usług sprzątania na terenie miasta Międzylesie, a w szczególności na:
a) Omiataniu ulic,
b) Omiataniu chodników,
c) Omiataniu placów, schodów, kładek i innych terenów,
d) Odpiaszczaniu krawężników na jezdniach lub chodnikach,
e) Odchwaszczaniu krawężników,
f) Usuwaniu pojedynczych zanieczyszczeń (papierki, butelki, inne pojedyncze śmieci),
g) Wykonaniu innych czynności, nie wymienionych wyżej, które są niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
9. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:
a) Właściwe oznakowanie robót i czynności wykonywanych przy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
b) Udział potrzebnego do realizacji zadań sprzętu, pojazdów specjalistycznych i narzędzi.
c) Przekazywanie odpadów i innych zanieczyszczeń do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania dokumentów potwierdzających przekazywanie odpadów do RIPOK, w tym kart ewidencji odpadów i kart przekazywania odpadów.
10. Usuwanie materiałów niebezpiecznych z terenu pasa drogi (m.in. pozostałości po wichurach).
11. Zabezpieczenie otworów po skradzionych kratkach ściekowych usytuowanych w pasie drogi i powiadamianie Zamawiającego o wszelkich nagłych zdarzeniach, wypadkach mających miejsce na utrzymywanym terenie, a ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu umowy (np. brakujące kratki wpustów ulicznych, nagłe uszkodzenia nawierzchni stwarzające zagrożenie itp.).
12. Czynności przyjęte do realizacji w poszczególnych okresach (letnim i zimowym) i charakterystyczne dla tych okresów muszą być stosowane przez Wykonawcę odpowiednio do panujących warunków klimatycznych (np. przy braku opadów śniegu w okresie zimowym konieczne jest oczyszczenie terenu w sposób przyjęty dla okresu letniego).
13. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w trakcie realizacji przedmiotu umowy zapisy ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.).
14. Wykonawca w zimowym utrzymaniu chodników, alei, schodów, parkingów, dróg ma obowiązek prowadzić miesięczny rejestr wyjazdów (z podziałem na dni, godziny, rodzaj użytego sprzętu, materiału) związanych z zakresem zapytania, który jest załącznikiem do wystawionego rachunku, faktury.
15. Wykonawca zobowiązany jest do opróżniania 98 koszy ulicznych (o pojemności od 10 l do 50 l) zlokalizowanych głównie przy ulicach w Międzylesiu, terenach rekreacyjnych, placach zabaw i przystankach na terenie miasta i gminy oraz utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych w Międzylesiu – codziennie; pozostałe miejsca – co najmniej 2 razy w miesiącu.
16. Wykonawca odpowiada za utrzymanie koszy ulicznych we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, a w przypadku ich trwałego uszkodzenia zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.
17. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku wokół koszy ulicznych – w trakcie i po wywozie odpadów, tj. zebrania i odebrania odpadów wysypanych z pojemników, w trakcie ich załadunku, wywianych, rozrzuconych przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu) i zwierzęta.

18. Przedsiębiorstwo lub zakład Wykonawcy świadczące usługi związane z przedmiotem zamówienia powinno być zlokalizowane na terenie Gminy Międzylesie.
W pkt. 19 sporządzono zestawienie długości oraz powierzchni ulic i chodników przewidzianych do utrzymania letniego i zimowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

90612000-0 - Usługi zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi:
1. aktualne zezwolenie na transport i zbieranie odpadów komunalnych min. o kodzie: 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
2. zaświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9 b i 9 c ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
d) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1. Przedsiębiorstwo lub zakład Wykonawcy świadczące usługi związane z przedmiotem zamówienia jest zlokalizowane na terenie Gminy Międzylesie – wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował min. 12 osobami zatrudnieniowymi na podstawie umowy o pracę. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował zasobami innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia, do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu ich do dyspozycji- według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ
3. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej:
• trzema ciągnikami lub innymi nośnikami pługów śnieżnych i piaskarek,
• trzema pługami,
• dwiema piaskarkami,
• jednym sprzętem samojezdnym do odśnieżania i usuwania śliskości chodników,
• jedną ładowarką,
• jednym samochodem wywrotką
• zamiatarką
Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował zasobami innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia, do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu ich do dyspozycji.
4. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże usługi wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzane przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał 1 usługę w zakresie utrzymanie w czystości ulic, dróg, chodników, schodów, alejek, innych ciągów komunikacyjnych oraz opróżniania koszów ulicznych – wg załącznik nr 4 do SWZ.

2. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;
g. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych: czyli w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
h. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 2) SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 5-10 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, przygotowany wg wzoru - załącznika nr 4 do SWZ.
c. Dowody określające czy usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informacje o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Zgodnie z art. 127 ust. 2 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
d. Wykaz lokalizacji przedsiębiorstwa lub zakładu Wykonawcy świadczącego usługi związane z przedmiotem zamówienia – wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
e. Wykaz narzędzi, którymi dysponuje Wykonawca i do których Wykonawca ma tytuł prawny. Tytułem prawnym może być m.in. prawo własności, umowa najmu, umowa leasingu, jak też każda inna umowa cywilnoprawna dająca możliwość używania pojazdu przez Wykonawcę wraz z ważnymi dowodami rejestracyjnymi – załącznik nr 6 do SWZ.
f. Wykaz osób jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca zatrudnieniowymi na podstawie umowy o pracę. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował zasobami innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia, do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu ich do dyspozycji- według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ
i. Aktualne zezwolenie na transport i zbieranie odpadów komunalnych min. o kodzie: 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
j. zaświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9 b i 9 c ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt. 1) SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w ofercie (formularzu ofertowym), które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ogólne warunki umowy zawiera Załącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma pod adresem https://miedzylesie.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-24

Zobacz inne

Prawo