Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Pierzchnica, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00441425/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Pierzchnica

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy- etap III”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pierzchnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010607

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Urzędnicza 6

1.5.2.) Miejscowość: Pierzchnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-015

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 370 56 00

1.5.8.) Numer faksu: 41 353 81 07

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@pierzchnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pierzchnica.bip.jur.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy- etap III”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2beedff6-658e-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441425

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013578/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy (etap III) i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot Zamówienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.pierzchnica.bip.jur.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
https://epuap.gov.pl/wps/portal
Adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego ePUAP: \q378evjp7u\skrytka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pierzchnica ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, tel. 41 3705600; fax: 41 3538107;
- Gmina Pierzchnica wyznaczyła osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 602 779 754- Anna Rubinkiewicz
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI. 271.16.2022.MP1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1218569,97 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy - etap III
I. Roboty w branży konstrukcyjno- budowlanej:
1.Roboty rozbiórkowe
2.Zagospodarowanie terenu
3.Posadowienie pompowni
4.Fundamenty pod pompownię
5.Budynek socjalno- techniczny
II. Roboty w branży elektrycznej:
1.Prace ziemne związane z układaniem kabli, przewodów, orurowania kablowego, koryta kablowe
2.Przełącznik rodzaju pracy + wppoż
3.Rozbudowa rozdzielnicy RT i R2
4.Rozdzielnica R1
5.Montaż osprzętu + podłączenie urządzeń
6.Instalacja połączeń wyrównawczych + instalacja odgromowa
7.Pomiary
III. Roboty w branży sanitarnej i technologicznej:
1.Wykonanie instalacji sanitarnych
2.Przepięcie istniejącego wodociągu
3.Wykonanie rurociągów międzyobiektowych
4.Wyposażenie technologiczne pompowni ścieków
5.Roboty technologiczne w pomieszczeniu sitopiaskownika
6.Wykonanie instalacji AKPiA
IV. Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków (rozruchu oczyszczalni należy dokonać w porozumieniu z firmą która wykonała I i II Etap rozbudowy oczyszczalni), włączenie do użytkowania i osiągnięcie efektu ekologicznego.
i uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń na użytkowanie oczyszczalni ścieków, w tym budynku socjalno-technicznego.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a)przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego prób, rozruchu technologicznego oczyszczalni, oraz wymaganych badań zakończonych wynikiem pozytywnym w zakresie parametrów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa i pozwoleniem wodnoprawnym, a także przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych (DTR, dozór techniczny i inne);
b)opłaty za nadzory obce np. dozór techniczny, badania np. geotechniczne, trwałości materiałów itp.;
c)szkolenie pracowników z obsługi oczyszczalni w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń;
d)uzyskanie zgody odpowiednich organów na możliwość wystąpienia podwyższonych parametrów odprowadzanych ścieków oczyszczonych przy rozruchu technologicznym i/lub pracach budowlanych na ciągu technologicznym oczyszczania ścieków;
e)uzyskanie zgody wodnoprawnej na odprowadzania wód z odwodnienia terenu podczas prac budowlanych;
f)uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w imieniu Zamawiającego;
g)przeprowadzenie wymaganych przez producenta zamontowanych urządzeń, przeglądów i konserwacji, nie rzadziej niż 2 razy w każdym roku obowiązującej gwarancji/rękojmi.
Uwagi:
1. Zamawiający informuje, że roboty budowlane prowadzone będą podczas ciągłej pracy oczyszczalni ścieków. Przerwy technologiczne, np. spowodowane włączeniem nowych/przebudowanych urządzeń/ maszyn lub obiektów należy wcześniej zgłosić pisemnie Zamawiającemu i uzyskać pisemną zgodę wraz z dopuszczalnym czasem wyłączenia z pracy urządzeń lub maszyn.
2. W etapie 1 należy wykonać roboty związane z sitopiaskownikiem i pompownią ścieków oraz uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia na użytkowanie urządzeń rozbudowanej oczyszczalni ścieków.
3. Zamawiający informuje, że roboty budowlane/materiały i urządzenia wykonane i zainstalowane w I etapie objęte są gwarancją do dnia 30.10.2030r., w II etapie do 11.05.2027r. udzieloną przez Konsorcjum firm: Lider: Robert Cieśla Metabex, Partner: Metabex Spółka z o.o. Sp.k. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób, aby nie naruszyć warunków gwarancji udzielonej w I i II etapie. Jeżeli z winy wykonawcy doszłoby do utraty gwarancji dotyczącej I i II Etapu wykonawca przyjmie na siebie te zobowiązania gwarancyjne, które utracił zamawiający.
Podstawę wyceny stanowi przedmiar sporządzony w oparciu o dokumentację przekazaną przez zamawiającego oraz wizję lokalną w miejscu prowadzonych robót. Obmiar robót zawarty w przedmiarze robót określa orientacyjny zakres wykonywanych robót. Wykonawca przed złożeniem oferty może zweryfikować obmiar oraz zakres robót po dokonaniu wizji w miejscu prowadzenia robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót lub asortymencie robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią wykonywania danych robót oraz obowiązującymi przepisami.
Pozostałe prace określają:
- dokumentacja techniczna, w tym przedmiary robót,
- STWiORB
- stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 PZP o wartości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia zamówień podobnych zostanie ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego. Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium Znaczenie (%)
1. Cena brutto 60%
2. Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi 40 %
Razem 100%
2. W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium cena, Zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad:
ad.1 Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”:
maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.:
cena najniższa / cena w badanej ofercie x 60% = ……….pkt
ad.2 Kryterium „wydłużenie okresu gwarancji /rękojmi ”:
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia: za zaproponowanie wymaganego w Rozdziale V punkt 11 SWZ okresu gwarancji i rękojmi (36 miesięcy) oferta otrzyma 0 punktów. Zakłada się maksymalny okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Za zaproponowanie 60 miesięcznej gwarancji i dłuższej oferta otrzyma 40 pkt. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów liczoną według wzoru:
Okres gwarancji w ofercie badanej / okres gwarancji 60 m-cy x 40 = …….pkt
3. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5. W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów- wybiera się ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji/ rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.1 Na podstawie art. 112 ustawy PZP, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że:
4.1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną robotę budowlaną (wykonał tzn. zakończył tj. doprowadził co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia), polegające na budowie/modernizacji/remoncie/przebudowie oczyszczalni ścieków, o wartości minimum 1.000.000 zł brutto (słownie złotych: jeden milion )
4.2) dysponuje minimum:
a) 1 osobą z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca1994 r.- Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawani ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy) posiadający minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom;
Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy. Wykonawca winien zapewnić pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w zakresie wymaganym przepisami prawa budowlanego, obejmujące kierowanie robotami budowlanymi dla wszystkich występujących w trakcie realizacji inwestycji prac budowlanych.
b) 1 osobą z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca1994 r.- Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawani ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa w specjalności sanitarnej (kierownik robót) posiadający minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom;
c) 1 osobą z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca1994 r.- Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawani ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa w specjalności elektrycznej (kierownik robót), posiadający minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom;
(a).Kierownik robót będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy. Wykonawca winien zapewnić pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w zakresie wymaganym przepisami prawa budowlanego, obejmujące kierowanie robotami budowlanymi dla wszystkich występujących w trakcie realizacji inwestycji prac budowlanych.
5.2 Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
– spełnia warunki udziału w postępowaniu; – nie podlega wykluczeniu z postępowania.
– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
5.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
5.4 Potencjał podmiotu trzeciego.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118- 123 ustawy PZP. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art.109. ust.1 pkt. 4,5,7,9 i 10 PZP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Zgodnie z art. 274 ust. 1 PZP, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego- inne odpowiednie dokumenty;
2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.
4) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100)
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 30.12.2022 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 PZP. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy, numer rachunku Bank Spółdzielczy w Chmielniku 23 8483 0001 2001 0000 0518 0118. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP
UWAGA: zamawiający uzna wadium za skutecznie zabezpieczające ofertę przez cały okres związania ofertą, jeżeli Zamawiający będzie miał możliwość skutecznego zgłoszenia żądania zapłaty w każdej sytuacji, gdy zdarzenie uzasadniające zatrzymanie wadium zaistniało w okresie. związania ofertą (ważności wadium). Oznacza to, że w treści poręczenia nie może być warunku zobowiązującego zamawiającego do doręczenia żądania zapłaty wadium w terminie ważności gwarancji.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy PZP.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenia o których mowa w art.125 ust.1 PZP, składają odrębnie:
- każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W takim przypadku oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość robót nie sumuje się, warunek musi spełnić jeden z podmiotów. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiana:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy w trakcie realizacji umowy (szczegółowe warunki w Roz VII SWZ):
a) wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego,
b) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy,
c) wystąpienia wad dokumentacji technicznej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania umowy,
d) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy,
e) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy,
f) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,
g) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
h) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami,
i) wystąpienia zdarzenia losowego mającego charakter siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2) Osób realizujących przedmiot zamówienia pod warunkiem posiadania przez te osoby, co najmniej takich samych uprawnień/kwalifikacji/doświadczenia co dana osoba wykazana na etapie składania ofert, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności/pełnienia funkcji (taka zmiana nie wymaga aneksu).
3) Zmiana podwykonawców, w tym podwykonawców na zasobach, których wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SWZ (taka zmiana nie wymaga aneksu).
4) Ograniczenia przedmiotu zamówienia w szczególności w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót oraz w przypadku, kiedy zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć, taka zmiana powodować będzie zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o wartość robót wyłączonych z realizacji. Zamawiający określa, że ograniczenie robót nie przekroczy 10% wartości zamówienia.
5) Wprowadzenie przez wykonawcę podwykonawcy pomimo wykazania w ofercie wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi, pod warunkiem uzgodnienia tego podwykonawcy z zamawiającym i treści umowy z nim zawartej przez wykonawcę (taka zmiana nie wymaga aneksu). Taki podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
6) Sposobu spełnienia świadczenia np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, takich, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji poprzez zastosowanie urządzeń/materiałów/rozwiązań równoważnych.
7) Zmiana urządzeń/materiałów - pod warunkiem, że nie będą gorsze niż te wskazane w dokumentacji oraz gwarantować będą zachowanie parametrów i funkcjonalności opisanych w dokumentacji technicznej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców.
2. Maksymalna liczba wykonawców, których zamawiający zaprosi do negocjacji ofert: 3.
3. Kryteria oceny ofert, które zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert: cena brutto podana w ofercie wykonawcy.
4. Negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w niniejszej SWZ, z zastrzeżeniem punktu 3.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z miejscem prowadzenia robót w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz uzyskał wszelkie istotne dane, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
2. Jeżeli w dokumentacji używa się określenia Polska Norma należy rozumieć to jako Polska Norma przenosząca normy europejskie zharmonizowane. Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza stosowanie norm równoważnych, z uwzględnieniem treści art. 101 ust.3 i 4 PZP.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno- budowlanymi oraz normami. Załączony przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
5. W przypadku wystąpienia w SWZ lub którymkolwiek załączniku do SWZ nazw producenta materiały/urządzenia można zastąpić równoważnymi, które nie będą gorsze niż te wskazane w dokumentacji oraz gwarantować będą zachowanie parametrów i funkcjonalności opisanych w dokumentacji technicznej.
6. Wykonawca wybrany do wykonania zamówienia zobowiązany będzie do wykonywania wszystkich poleceń uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego wydanych zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą robót a Zamawiającym.
7. W przypadku ustania zatrudnienia np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę, osoby, pracodawcę lub z innych przyczyn, w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowiązuje się w ich miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji zamówienia licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby, na warunkach, o których mowa w pkt. 21 chyba, że przedłoży oświadczenie iż na miejsce osoby z którą został rozwiązany stosunek pracy nie zatrudni innej osoby zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umowy cywilno-prawnej.
8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
10. Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią systemową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z umową, dokumentacją techniczną, przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami Budowlanymi przenoszącymi normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy (odpowiednio do art. 101 ust.1 pkt.2) PZP) z jednoczesnym dopuszczeniem rozwiązań równoważnych (zaakceptowanych przez zamawiającego), oraz niniejszą SWZ.
11. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
12. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązany będzie do bezpłatnego świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego. Ustala się czas reakcji serwisu tj. czas w jaki Wykonawca rozpocznie czynności zmierzające do usunięcia awarii/usterki na max. 48 godzin licząc od zgłoszenia awarii/usterki.
13. Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.255 ustawy PZP, zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
14. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art.7 ust.1 ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835).
15. SWZ wraz z załącznikami zostanie zamieszczona na stronie: www.pierzchnica.bip.jur.pl

Zobacz inne

Prawo