Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łęczyce, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00441457/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sukcesywna dostawa paliw ciekłych oraz gazu LPG na potrzeby Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach – tankowanie na stacji paliw”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191216708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościelna 17A

1.5.2.) Miejscowość: Łęczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-218

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@leczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzukleczyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Łęczyce

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5882087766

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Długa 53

1.11.4.) Miejscowość: Łęczyce

1.11.5.) Kod pocztowy: 84-218

1.11.6.) Województwo: pomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@leczyce.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.leczyce.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywna dostawa paliw ciekłych oraz gazu LPG na potrzeby Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach – tankowanie na stacji paliw”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-778342a5-64e6-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441457

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00439663/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „Sukcesywna dostawa paliw ciekłych oraz gazu LPG na potrzeby Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach – tankowanie na stacji paliw”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-leczyce.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmina-leczyce.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej https://gmina-leczyce.ezamawiajacy.pl/
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

Wszystkie dokumenty, oświadczenia w tym oferta składane opatrzone są podpisem kwalifikowlanym, profilem zaufanym lub osobistym (elektronicznie)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:
Administrator Pani/Pana danych Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach w imieniu: Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach, ul. Kościelna 17A, 84-218 Łęczyce

Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować:
1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@gzukleczyce.pl
2) telefonicznie: +48 58 352 06 14
3) pisemnie: ul Kościelna 17A, 84-218 Łęczyce
Inspektor Ochrony Danych W Gminny Zakładzie Usług Komunalnych w Łęczycach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: pukaczewski@hotmail.com lub pisemnie (na adres siedziby Urzędu).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych Dane będą przetwarzane przez Urząd Gminy Łęczyce w celach:
1) wypełnienia obowiązków prawnych w tej sytuacji podanie danych jest obowiązkowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c - ciążących na Urzędzie w szczególności zadań wynikających z:
a. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
W celu związanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IZP.271.16.2022.DB
Dane będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Odbiorcy danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.16.2022.DB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa paliw ciekłych oraz gazu LPG na potrzeby Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach” w zakresie tankowania pojazdów na stacji paliw.
2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw ciekłych tj. oleju napędowego, benzyny bezołowiowej oraz gazu LPG zwane dalej paliwami do pojazdów będących własnością Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach w okresie od dnia 01 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r., w ilościach niżej podanych:
1) Benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości 3 935 litrów,
2) Oleju napędowego w ilości 2 000 litrów,
3) Gazu LPG w ilości 2 519 litrów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do stacji paliw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ, pełnomocnictwa jeśli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
13.1.5. W przypadku ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-24 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmina-leczyce.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-24 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo