Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Przasnysz, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00441473/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Powiat Przasnyski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup ambulansu sanitarnego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Przasnyski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668812

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świętego Stanisława Kostki 5

1.5.2.) Miejscowość: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-przasnysz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-przasnysz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup ambulansu sanitarnego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d7bd7eb-64c2-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441473

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018540/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup ambulansu sanitarnego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowowtnej w Przasnyszu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/powiat-przasnyski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: app.sidaspzp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych (SIDAS PZP), zwanej dalej „Platformą”.
2) Platforma dostępna jest po zalogowaniu się na stronie: app.sidaspzp.pl . Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, rejestruje się bezpłatnie na Platformie lub – w przypadku posiadania już konta na Platformie – logując się na Platformie, akceptuje warunki korzystania z Platformy dostępne pod adresem: https://sidaspzp.pl/wp-content/uploads/2020/07/regulamin-SIDAS-PZP.pdf oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień tego regulaminu.
3) Szczegółowa instrukcja obsługi Platformy jest zamieszczona pod adresem: https://sidaspzp.pl/wp-content/uploads/2020/07/Madkom_PZP_wykonawca_1.3.pdf . Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją i komunikowania się z Zamawiającym zgodnie z wymogami określonymi w ww. instrukcji. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych
z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą Platformy. Zamawiający nie udziela wyjaśnień ani porad w zakresie wsparcia technicznego przy korzystaniu przez wykonawcę z Platformy, w tym przy składaniu ofert (Zamawiający nie ma podglądu Platformy z perspektywy Wykonawcy).
4) Zamawiający dopuszcza również komunikowanie za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowieniapubliczne@powiat-przasnysz.pl .
5) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
Dotyczy składania ofert:

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf. i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy Platformy pod adresem:
https://sidaspzp.pl/wp-content/uploads/2020/07/Madkom_PZP_wykonawca_1.3.pdf .

Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w swz.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRP.272.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu sanitarnego typu A1 wraz z niezbędnym wyposażeniem zgodnie z PN-EN1789 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.
2. Szczegółowe zasady oraz warunki realizacji zamówienia określono w załączniku
nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem wyjaśnień treści SWZ nr 1 z dnia 06 lipca 2022r., znak: WRP.272.8.4.2022) oraz w załączniku nr 5 – projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114121-3 - Karetki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami określonymi w swz.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne. Podkryterium: moc silnika ambulansu sanitarnego, podkryterium: moment obrotowy silnika ambulansu sanitarnego, podkryterium: regulacja wysokości transportera wspomagana mechanicznie (dotyczy noszy głównych), podkryterium: waga transportera

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w przepisie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało co najmniej jedną dostawę kompletnego ambulansu. Przez kompletny ambulans rozumie się dostawę samochodu wraz z wykonaniem stosownej przebudowy, zabudowy oraz zainstalowaniem kompletnego wyposażenia ambulansu, jego oznakowania, uzyskania stosownych dokumentów homologacyjnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć :
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania;
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
5) Specyfikacja techniczna - według wzoru załącznika nr 4 do SWZ;
6) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
06 1020 1592 0000 2702 0263 1331. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego);
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
4. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5. W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia lub wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy w następującym zakresie:
1) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;
2) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na zmiany innych umów, których stroną jest Zamawiający, a które wykazują związek z Umową lub mają wpływa na jej realizację;
3) zmiana zakresu lub sposobu realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na zmiany organizacyjne po stronie Zamawiającego lub Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu;
4) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy, zakresu lub sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, z uwagi na przyczyny o charakterze obiektywnym, niezależne od Stron Umowy, których nie można było wcześniej przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.
2. Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany Umowy nie powodują konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Żadna ze Stron nie będzie uważana za niewywiązującą się lub naruszającą zobowiązania wynikające z Umowy, jeżeli wykonywaniu takich zobowiązań przeszkadzają okoliczności spowodowane siłą wyższą, które wystąpią po dacie podpisania Umowy.
5. Jeżeli którakolwiek ze Stron uważa, że zaistniały okoliczności siły wyższej, które mogą wpłynąć na wykonanie jej zobowiązań, powinna natychmiast zawiadomić drugą Stronę, podając uzasadnienie i szczegóły dotyczące rodzaju, prawdopodobnego okresu ich trwania oraz prawdopodobnych rezultatów tych okoliczności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: app.sidaspzp.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-24 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-23

Zobacz inne

Prawo