Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Racibórz, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00441629/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

POWIAT RACIBORSKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Inspektor nadzoru nad pracami dotyczącymi przetworzenia do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i
dokumentacji geodezyjnej, zgromadzonej w Wydziale (...) jednostki ewidencyjnej Krzanowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT RACIBORSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Powiat Raciborski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255111

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Stefana Okrzei 4

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 0324597385

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatraciborski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatraciborski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Inspektor nadzoru nad pracami dotyczącymi przetworzenia do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i
dokumentacji geodezyjnej, zgromadzonej w Wydziale (...) jednostki ewidencyjnej Krzanowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76b8a8b6-64d8-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441629

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022928/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.29 Inspektor nadzoru nad pracami dotyczącymi przetworzenia do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji geodezyjnej, zgromadzonej (...)dla jednostki ewidencyjnej Krzanowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.powiatraciborski.pl / https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.p

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, sporządza się
w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt1.
Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w pkt 7 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują droga elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP postępowania)
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków) może również odbywać się za
pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@powiatraciborski.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
7) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można
wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej
z zakładki Postępowania.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail:
starosta@powiatraciborski.pl.
2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora,
Inspektorem Ochrony Danych,
e-mail: iod@powiatraciborski.pl.
3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie: "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE", w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00233112/01 z dnia 2022-06-30
2022-06-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępnio-na zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
6. Odbiorcy danych osobowych zostaną zobowiązani do zachowania poufności w procesie ich przetwarzania.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
8. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp
związanym z udziałem w postępowaniu o udziele-nie zamówienia publicznego.
9. Mają Państwo:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO) *;
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(art. 18 RODO), z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówie-nia publicznego lub konkursu oraz
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RO-DO **;
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Da-nych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarza-nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Państwu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RO-DO);
b) prawo do przenoszenia danych osobowych (w związku z art. 20 RODO);
c) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobo-wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest wyko-nywanie obowiązku prawnego.
11. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.VII.272.32.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 882397,62 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Inspektor nadzoru zostaje powołany przez Zamawiającego z uwagi na konieczność weryfikacji czy wszystkie szkice zostały zeskanowane, czy nadano numer P jeżeli była konieczność, czy wszystkie dokumenty są podpięte do odpowiednich działek.
2. Inspektor nadzoru sprawdzi zakresy działkowe i obszarowe.
3. Inspektor nadzoru zweryfikuje, czy przenumerowanie zostało dokonane prawidłowo, sprawdzi czy działki oznaczone numeracją katastru pruskiego zostały prawidłowo przenumerowane do numeracji powojennej ewidencji gruntów na szkicach katastralnych, podstawowych, pierwotnych, zarysach oraz mapach uzupełniających i pierwotnych.
4. Weryfikacji będą podlegały prace dotyczące przetworzenia do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych map i dokumentacji geodezyjnej, zgromadzonej w Wydziale Geodezji dla jednostki ewidencyjnej Krzanowice.
5. Inspektor nadzoru musi posiadać uprawnienia geodezyjne (w zakresie 2 o którym mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne), która swoją pieczęcią i podpisem potwierdza wykonane czynności związane z analizą.
6. Wykonawca dokumentację będzie otrzymywał zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem (obrębami)
7. Po oddaniu danego etapu przez firmę dokonującą cyfryzacji, dokumentacja zostanie przekazana inspektorowi nadzoru, który ją zweryfikuje w terminie sześciu tygodni kalendarzowych licząc od dnia odebrania dokumentów.
8. Inspektor nadzoru, w przypadku gdy wykaże błędy lub braki, spisze je i przekaże na piśmie. Pismo zostanie przekazane Wykonawcy celem uzupełnienia i poprawienia zgodnie ze wskazaniami inspektora nadzoru. Poprawa zostanie odebrana w terminie dwóch tygodni kalendarzowych licząc od dnia następnego od daty odebrania pisma.
9. Po tym terminie poprawiona dokumentacja zostanie przekazana inspektorowi nadzoru, celem sprawdzenia, czy wszystko zostało zrealizowane.
10. Inspektor nadzoru na sprawdzenie poprawy będzie miał dwa tygodnie kalendarzowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ofertą najkorzystniejszą zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma
najwyższą ilość punktów w kryterium cena (100%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w
zakresie określonym w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z
2021 r. poz. 1990), która zostanie skierowana przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Przedstawienie dokumentu
potwierdzającego posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie określonym w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1990.).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3
do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu w postępowaniu.
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; (w przypadku możliwości elektronicznego pobrania wpisu za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. O
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Zamawiający sam pozyska powyższy dokument).
3) Przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie określonym w art. 43 pkt 2 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1990.).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których
mowa:
1) w pkt 7.4 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa
powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt 7.4.
2) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje
się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub,
jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone
przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stosuje wymagań w tym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1
SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia - załącznik nr 4 do SWZ,
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu
załącznik nr 3 do SWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które
roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany przewidziane w art. 454-455 ustawy Pzp (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.), oraz określone we wzorze
umowy stanowiącej załącznik nr 1.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego przepisy art. 7 oraz środek sankcyjny polegający
na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, będą miały
zastosowanie również do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczętych i niezakończonych
do dnia wejścia w życie ustawy, z tym że okres wykluczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, rozpocznie się nie
wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Zobacz inne

Prawo