Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opole Lubelskie, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00441728/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA OPOLE LUBELSKIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
GMINY OPOLE LUBELSKIE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ OPOLSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNALNYM SP Z O.O.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OPOLE LUBELSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020026

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 4

1.5.2.) Miejscowość: Opole Lubelskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 0818277201

1.5.8.) Numer faksu: 0818277200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@opolelubelskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://opolelubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon: 364840413

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja 600-lecia 8

1.5.2.) Miejscowość: Opole Lubelskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 0818272302

1.5.8.) Numer faksu: 0818277200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@opk-opolelubelskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://opk-opolelubelskie.pl/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Opolskie Centrum Kultury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon: 430670182

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 30

1.5.2.) Miejscowość: Opole Lubelskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 0818272567

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ockopolelubelskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ockopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zamówienie obejmuje Gminę Opole Lubelskie wraz z Urzędem Gminy, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz Opolski Przedsiębiorstwem Komunalnym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykaz podmiotów objętych zamówieniem zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ. Jeżeli w dalszej części SWZ i w jej załącznikach jest mowa o zamawiającym należy przez to rozumieć Gminę Opole Lubelskie, natomiast jeżeli w dalszej części SWZ i w jej załącznikach jest mowa o ubezpie¬czającym/ubezpieczonym, należy przez to rozumieć Gminę Opole Lubelskie oraz podmioty
wymienione w załączniku nr 1 do SWZ

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
GMINY OPOLE LUBELSKIE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ OPOLSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNALNYM SP Z O.O.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d5f1baa-659c-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441728

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010583/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY OPOLE LUBELSKIE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ OPOLSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNALNYM SP. Z O.O.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

pzp.opolelubelskie.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: pzp.opolelubelskie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: (1)
Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://pzp.opolelubelskie.pl/, poczty elektronicznej: sekretariat@opolelubelskie.plktórą
należy traktować wyłącznie jako tzw. „awaryjną”, w przypadku problemów technicznych,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Opole Lubelskie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 4, 24-300 Opole
Lubelskie, email sekretariat@opolelubelskie.pl
2) Adres e–mail inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Opole Lubelskie iod@opolelubelskie.pl, tel.: 22 350 01 40
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z
póź. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
􀀀 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IPR.271.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Opole Lubelskie wraz z jednostkami organizacyjnymi i
instytucjami kultury oraz Opolskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z odpowiedzialnością cywilną. Zakres
ubezpieczenia obejmuje:
1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących
do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej (tzw. ubezpieczenie Zielona Karta – ubezpieczenie
bezskładkowe),
3) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco,
4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
5) rozszerzone, odpłatne ubezpieczenie assistance,
6) ubezpieczenie mini assistance (ubezpieczenie bezskładkowe, jeśli wykonawca takie posiada).

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „Cena”
Maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie
obliczona zgodnie ze wzorem:
"Cn=" "Cena najtańszej oferty" /"Cena oferty badanej" "x Kp x Wc"
gdzie:
Cn – liczba punktów w kryterium „Cena”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 90%
Kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”
Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”, zostanie dokonana na podstawie
formularza zawartego w złożonej ofercie, z przyznaniem ocenianej ofercie „małych” punktów, określonych przy poszczególnych
klauzulach podanych poniżej. Punkty „małe” za warunki pośrednie (zmodyfikowane przez wykonawców) nie będą przyznawane.
Maksymalną liczbę „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego wykonawcy, który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne
postanowienia szczególne fakultatywne, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych
klauzul i postanowień. Liczba punktów w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” zostanie
obliczona zgodnie ze wzorem:
"Pp=" "lmp" /"100 pkt" "x Kp x Wk"
gdzie:
Pp – liczba punktów w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”
Imp – liczba „małych” punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne
fakultatywne
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wk – waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” = 10%

21.3.1.3. Wykaz klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych fakultatywnych dotyczących I części zamówienia:
 Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, że koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień ustalania odszkodowania – 20 punktów
 Przyjęcie podanej klauzuli szkody całkowitej – 20 punktów
 Przyjęcie odpowiedzialności za szkody z ubezpieczenia auto casco powstałe podczas kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości albo po spożyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – 10 punktów
 Przyjęcie gwarantowanej sumy ubezpieczenia auto casco przez każdy roczny okres ubezpieczenia pojazdów – 20 punktów
 Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego – 20 punktów
 Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 10 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy
Opole Lubelskie. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) ubezpieczenie grupowe, bezimienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „Cena”
Maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie
obliczona zgodnie ze wzorem:
"Cn=" "Cena najtańszej oferty" /"Cena oferty badanej" "x Kp x Wc"
gdzie:
Cn – liczba punktów w kryterium „Cena”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 90%
Kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”
Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”, zostanie dokonana na podstawie
formularza zawartego w złożonej ofercie, z przyznaniem ocenianej ofercie „małych” punktów, określonych przy poszczególnych
klauzulach podanych poniżej. Punkty „małe” za warunki pośrednie (zmodyfikowane przez wykonawców) nie będą przyznawane.
Maksymalną liczbę „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego wykonawcy, który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne
postanowienia szczególne fakultatywne, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych
klauzul i postanowień. Liczba punktów w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” zostanie
obliczona zgodnie ze wzorem:
"Pp=" "lmp" /"100 pkt" "x Kp x Wk"
gdzie:
Pp – liczba punktów w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”
Imp – liczba „małych” punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne
fakultatywne
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wk – waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” = 10%
21.3.2.3. Wykaz klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych fakultatywnych dotyczących II części zamówienia:
 Przy doznaniu przez ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu przekraczającego 25%, wypłata odszkodowania w procencie sumy ubezpieczenia odpowiadającym dwukrotności doznanego uszczerbku na zdrowiu – tzw. progresywne ustalanie odszkodowania – 25 punktów
 Zwiększenie świadczenia dodatkowego z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego zakresem i umową ubezpieczenia do kwoty 100,00 zł za każdy dzień pobytu licząc od 3 dnia pobytu przez okres maksymalnie 90 dni w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia – 25 punktów
 Wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu
w wysokości 5% sumy ubezpieczenia – 25 punktów
 Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 25 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
7.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.z.p.;
7.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – tj. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej.
7.2. Zamawiający nie określa innych warunków udziału w postępowaniu, niż wymienione
w punkcie poprzedzającym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 11.1. Zamawiający nie będzie żądał przedstawienia podmiotowych środków dowodowych.
11.2. Zgodnie z art. 125 ust. 1 u.p.z.p., do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodle¬ganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.
11.3. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.1. Zamawiający nie będzie żądał przedstawienia podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie będzie żądał przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

17.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia.
17.2. Ofertę wraz z oświadczeniami i innymi załącznikami sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
17.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta sporządzona odręcznie, a następnie poddana cyfrowemu odwzorowaniu, powinna być czytelna.
17.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
17.5. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
17.5.1. formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SWZ;
w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę,
17.5.2. wykaz ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia oraz aneksów do tych warunków (w tabeli zawartej w formularzu oferty), które jako wzorce umowne będą miały zastosowanie pomocnicze i uzupełniające w sprawach nieuregulowanych w SWZ, a także dokumenty zawierające wskazane warunki, w formie załączników do oferty, bez konieczności ich opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
17.5.3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SWZ,
17.5.4. pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym wykonawcy,
17.5.5. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
17.5.5.1. oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 u.p.z.p., z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3a,
17.5.5.2. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy.
17.6. Pełnomocnictwa, o których mowa powyżej, powinny być złożone w postaci (formie) dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
17.6.1. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci (formie) papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
17.6.2. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem
w postaci (formie) papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia takiego może dokonać również notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7.3. Zgodnie z art. 58 ust. 1 u.p.z.p. wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
7.3.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
7.3.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.3.3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawo¬do¬wej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p. jest spełniony, jeżeli
co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowa¬dze¬nia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
7.3.4. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
7.3.4.1. oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 u.p.z.p., z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3a do SWZ – oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
7.3.4.2. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegającego się
o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.4. Zgodnie z art. 118 ust. 1 u.p.z.p., wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Z uwagi jednak na nieokre¬ślenie przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji ekono¬micznej lub finansowej oraz zdolności technicznych
lub zawodowych, przepis art. 118 u.p.z.p. nie ma w niniejszym postępowaniu zastosowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1.1. zmiany o charakterze prawnym, tj.:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które będą miały wpływ na kształt warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpiecze¬niowej - w zakresie,
w jakim zmiany te dotyczyć będą niniejszej umowy lub wynikających z niej umów ubezpieczenia,
2) zmiany przepisów o zamówieniach publicznych, jeśli Zamawiający będzie zobowiązany uwzględnić je w umowie zawartej przed taką zmianą,
3) zmiany przepisów prawa międzynarodowego, które zobowiązana będzie wdrożyć Rzeczpospolita Polska, w tym organy jej administracji samorządowej,
4) wydanie decyzji, uchwał, postanowień, rozstrzygnięć, orzeczeń, wyroków itp. przez uprawnione organy, które będą zobowiązywały Zamawiającego do zmiany zawartej umowy lub wynikających z niej umów ubezpieczenia,
5) inne zmiany o charakterze prawnym, jeśli powstanie obowiązek ich wdrożenia, w zakresie
w jakim zmiany te dotyczyć będą niniejszej umowy lub wynikających z niej umów ubezpieczenia;
1.2. zmiany podmiotowego zakresu zamówienia, tj.:
1) utworzenia przez Zamawiającego nowych podmiotów, w tym wyodrębnionych z podmiotów dotychczas objętych zamówieniem lub powstałych w wyniku ich połączenia,
2) restrukturyzacji, przekształcenia, połączenia, podziału, komercjalizacji lub zmiany formy prawnej podmiotów objętych zamówieniem,
3) rozwiązania podmiotu objętego zamówieniem;
1.2.1. w przypadku zmiany formy prawnej podmiotów objętych zamówieniem, szczególnie
w związku z ich przekształceniem w spółkę prawa handlowego, nowopowstały podmiot
lub upoważniony przez niego Zamawiający winien wyrazić pisemnie wolę kontynuacji umów ubezpieczenia dobrowolnego w ciągu 30 dni, a Wykonawca wyrazi zgodę na przeniesienie praw z umów na nowy podmiot; w przypadku braku pisemnego potwierdze¬nia woli kontynuacji ubezpieczeń uważa się, że umowa ubezpieczenia wygasła z dniem zmiany formy prawnej,
a Wykonawca dokona zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpie¬czenia zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego i zasadami rozliczenia określonymi w niniejszej umowie;
1.3. zmiany przedmiotowego zakresu zamówienia, tj.:
1) wzrostu albo spadku liczby lub wartości, bądź w przypadku uzupełnienia sumy ubezpieczenia pojazdów,
2) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nieprzewidzianego lub pominiętego w specyfikacji warunków zamówienia i konieczności zawarcia nowego rodzaju ubezpieczenia,
3) modyfikacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej;
1.4. zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeśli zmiany opisane w pkt. 1.1-1.3 będą miały wpływ na wysokość tego wynagrodzenia: proporcjonalne zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy lub zwrot przez Wykonawcę składki za niewyko¬rzy¬stany okres ubezpieczenia, zgodnie z zasadami rozliczenia określonymi w niniejszej umowie,
1.5. wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy musi być ekwiwalentna do jego świadczenia względem Zamawiającego;
1.6. zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach określonych w pkt. 1.1-1.4 nie nastąpi, jeśli Wykonawca zrezygnuje ze wzrostu tego wynagrodzenia.
2. Dopuszczalna jest zmiana umowy na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zachowaniem warunków określonych w powołanym przepisie.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej jest złożenie pisemnego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja – w odniesieniu do zmian opisanych
w pkt. 1.3 2-3 - przez drugą Stronę;
3.1. warunki wprowadzenia zmiany do umowy:
... opis szczegółowy w SWZ projektowane postanowienia umowne.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: pzp.opolelubelskie.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-23

Zobacz inne

Prawo