Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mikstat, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00441760/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miasto i Gmina Mikstat

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi transportowe na przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z gminy Mikstat w 2023 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Mikstat

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 17

1.5.2.) Miejscowość: Mikstat

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@mikstat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mikstat.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi transportowe na przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z gminy Mikstat w 2023 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8131974-65a2-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441760

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028764/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 8. USŁUGI TRANSPORTOWE NA PRZEWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z GMINY MIKSTAT W 2023 ROKU.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mikstat

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mikstat

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mikstat.Szczegóły dotyczące komunikacji w postępowaniu zostały zawarte w Rozdziale III ust.1.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem I pkt.15 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGP.271.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe polegające na dowozie dzieci i młodzieży szkolnej z gminy Mikstat z miejscowości ich zamieszkania, do Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie oraz do Publicznego Przedszkola w Mikstacie, a następnie ich odwozie z powrotem, do miejscowości zamieszkania w roku 2023, tj. od 2 stycznia 2023 r. do 22 grudnia 2023 r.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył w/w usługi co najmniej dwoma autobusami jednocześnie. Wykonawca zapewnia liczbę autobusów umożliwiających świadczenie usługi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, w przypadku ograniczenia przepisami prawa liczby przewożonych osób. Zapewnia autobus zastępczy na wypadek awarii któregokolwiek z pozostałych autobusów.
Rok produkcji każdego z autobusów stosowanych przez Wykonawcę do świadczenia usługi nie może być niższy niż 2000 a liczba miejsc siedzących nie może być mniejsza niż 40 w każdym pojeździe. Na potrzeby realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni pojazdy odpowiednie do liczby przewożonych dzieci i uczniów wraz z kierowcą i opiekunem, zapewniając miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych osób.
Wykonawca świadczył będzie usługi przewozu w sposób zapewniający dowóz uczniów do szkół i przedszkola do godziny 8.00 w dniach, w których odbywać się będą w sposób stacjonarny zajęcia dydaktyczne i wychowawcze. Godziny przywozu i odwozu dzieci i młodzieży Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić przed rozpoczęciem świadczenia usług z dyrektorem szkoły. W dniach, w których zajęcia odbywać się będą w sposób odmienny od przyjętego w rozkładzie zajęć np. w dniach, w których odbywał się będzie egzamin ósmoklasisty, w dniach rekolekcji szkolnych itp. organizacja dowozów i odwozów dzieci i młodzieży szkolnej uzgodniona zostanie z Wykonawcą przez dyrektora szkoły i Wykonawcę.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
a) przewóz młodzieży szkolnej na zajęcia dydaktyczne i wychowawcze z miejscowości:
Kotłów, Mikstat-Pustkowie, Komorów i Przedborów do Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie, adres: ul. Grabowska 13, 63-510 Mikstat i odwóz ze szkoły do tych miejscowości.
Szacunkowa liczba uczniów, którym Zamawiający zobowiązany jest zapewnić dowóz do Szkoły Podstawowej w Mikstacie – 150.
b) przewóz dzieci pięcioletnich i sześcioletnich do Publicznego Przedszkola w Mikstacie, adres: ul. Ewarysta Estkowskiego 11, Mikstat z miejscowości Kotłów, Mikstat- Pustkowie, Komorów i Przedborów i z powrotem do miejscowości zamieszkania. Szacunkowa liczba dzieci, którym Zamawiający zobowiązany jest zapewnić dowóz do Publicznego Przedszkola w Mikstacie - 10.
Razem dla 2 autobusów szacuje się tygodniową długość trasy od 1100 do 1300 kilometrów.
Szczegółowe wykazy tras dostarczone będą przez zamawiającego przed dniem 01.01.2023 r.
Ustalenia tras mogą być w każdym czasie zmienione przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Szacunkowa liczba kilometrów w okresie trwania całego zamówienia to 48 360 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje / nie przewiduje udzielanie zamówień na podstawie art. 305 pkt1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp t.j. udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rok produkcji pojazdów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201)
Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) posiadanie uprawnień, o których mowa powyżej, jest wymagane od każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w takim zakresie, w jakim będą oni wykonywać usługę.
b) dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę wykonywaną
w sposób ciągły przez okres min. 9 miesięcy, o wartości min. 100.000,00 zł brutto polegającą na dowozie dzieci lub młodzieży do przedszkoli lub szkół.
W przypadku usługi wykonywanej wymóg wartości 100.000,00 zł dotyczy tej części usługi, która już została wykonana.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Uwaga: Wykonawca może korzystać ze zdolności technicznych lub zawodowych innych podmiotów lub ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej na zasadach określonych w art. 118 Pzp.
2. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia tj. min. 2 środkami transportu (autobusami), w tym każdy z tych autobusów musi mieć co najmniej 40 miejsc siedzących.
Każdy z pojazdów (w tym pojazd użyty w przypadku awarii) musi:
2.1 posiadać aktualne ubezpieczenie OC, NW,
2.2 mieć stan techniczny potwierdzony ważnym dokumentem dopuszczającym ten pojazd do ruchu,
2.3 być wyprodukowany po roku 1999.
2.4 być przystosowany do bezpiecznego przewozu dzieci i uczniów i powinien spełniać wymogi określone w § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.)
Zamawiający w każdym czasie świadczenia usługi może żądać od Wykonawcy okazania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w pkt od 1) do 3) i sprawdzić spełnianie warunku określonego w pkt 4).
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja może być złożona wspólnie.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

7.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt.
7 niniejszej SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 7.1 niniejszej SWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (w ofercie) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7.2 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolności polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 7 ppkt b) SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mikstat

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo