Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Modliborzyce, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00441787/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA MODLIBORZYCE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Modliborzyce”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MODLIBORZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409608

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piłsudskiego 63

1.5.2.) Miejscowość: Modliborzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-310

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 158715079

1.5.8.) Numer faksu: 158717102

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@modliborzyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://modliborzyce.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Modliborzyce”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df53e38d-6596-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441787

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031432/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Modliborzyce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://modliborzyce.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamowienia@modliborzyce.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji."

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania
z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML
z kodowaniem UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
- System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
 Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
 Mozilla Firefox od wersji 15,
 Google Chrome od wersji 20
6.3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku i Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Podczas komunikacji przez miniPortal i ePUAP należy posługiwać się ID postępowania wskazanym w załączniku do SWZ oraz dostępnym na stronie postępowania w mini portalu. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (za wyjątkiem składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia@modliborzyce.pl Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie a Wykonawca zapoznał się z ich treścią.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Modliborzyce, reprezentowana przez Burmistrza Modliborzyc (adres: Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce; kontakt: adres e-mail: sekretariat@modliborzyce.pl , telefon kontaktowy (15) 8715 079;2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Modliborzyce”,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INW.271.1.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z posesji zamieszkanych, położonych na terenie Gminy Modliborzyce oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Modliborzyce przy ul. Piłsudskiego 4A. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, odpadów elektrycznych i elektronicznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon należy zaplanować jeden raz w roku. Odpady wielkogabarytowe będzie należało odebrać z punktu wskazanego przez zamawiającego. Odpady do tego punktu mieszkańcy dostarczają we własnym zakresie. Odbiór odpadów komunalnych będzie realizowany od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Usługa obejmuje również zaopatrzenie nieruchomości w worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.Odpady komunalne gromadzone będą z podziałem na frakcję: zmieszane odpady komunalne; bioodpady; papier i tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury; szkło bezbarwne i kolorowe oraz odpady opakowaniowe ze szkła; metale oraz odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady wielomateriałowe. Szczegółowa klasyfikacja rodzajów odpadów wchodzących w skład poszczególnych frakcji znajduje się w pkt 2.19. Poszczególne frakcje odpadów winny być gromadzone w pojemnikach oraz workach w odpowiednich kolorach:
1) niebieskim – oznaczone napisem PAPIER, przeznaczone na odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
2) zielonym – oznaczone napisem SZKŁO, przeznaczone na odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego oraz odpady opakowaniowe ze szkła,
3) żółtym – oznaczone napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, przeznaczone na odpady z metali oraz odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
4) brązowym – oznaczone napisem BIO, przeznaczone na bioodpady stanowiące odpady komunalne,
5) czarnym (pojemnik lub worek) lub zielonym (pojemnik) lub metalowym – z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Worki do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych zapewni Wykonawca i dostarczy je do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowe dane dotyczące ilości gospodarstw w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, ilość miejsc do gromadzenia odpadów (altanki), ilość worków do selektywnej zbiórki odpadów przedstawiono w pkt 2.17. i 2.18. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
2.6.1. dla zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów (w okresie od kwietnia do października):
a) na terenie miejskim:
- w zabudowie wielorodzinnej (budynki wielolokalowe) – 1 raz w tygodniu, nie rzadziej niż raz na tydzień,
- w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej 2 razy w miesiącu, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) na terenie wiejskim – co najmniej 2 razy w miesiącu, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
2.6.2. dla selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, tj.: papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych (w okresie od kwietnia do października):
a) na terenie miejskim – 1 raz w miesiącu,
b) na terenie wiejskim – 1 raz w miesiącu,
2.6.3. dla zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów oraz pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, tj.: papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych (w okresie od listopada do marca):
a) na terenie miejskim – 1 raz w miesiącu,
b) na terenie wiejskim – 1 raz w miesiącu.
Więcej informacji zawarte jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale 2 SWZ.
Zamawiający nie dokonuje podziału na części zamówienia z uwagi na względy techniczne, organizacyjne i ekonomiczne, a także z uwagi na brak podziału obszaru gminy na sektory. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy.
Wymagania określone w art. 95 Pzp.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób do wykonywania następujących czynności związanych z realizacją zamówienia:
− opróżniania pojemników, załadunku worków do pojazdów specjalistycznych przystosowanych do odbioru odpadów,
− kierowania pojazdami specjalistycznymi służącymi do wykonania zamówienia.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określane w projektowanym postanowieniu umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma
największą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

spełniają warunki udziału w postępowaniu:
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
➢ zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297z późn. zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem;
➢ dokument potwierdzający posiadanie wpisu do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem art. 233 ustawy o odpadach tj. lub ważne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych w zakresie wszystkich odpadów objętych przedmiotem zamówienia.
W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
- zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie co najmniej (1) jedną usługę dotyczącą odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, trwającą co najmniej 12 miesięcy, polegającej na odbiorze odpadów komunalnych w ilości min. 700 Mg/rok.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Przez jedno zadanie należy rozumieć zadanie świadczone na rzecz jednego Zleceniodawcy na podstawie jednej umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.8.2. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, oraz o braku przynależności/ przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem.
- dokument potwierdzający posiadanie wpisu do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem art. 233 ustawy o odpadach tj. lub ważne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych w zakresie wszystkich odpadów objętych przedmiotem zamówienia.
- wykazu usług spełniających wymogi określone w pkt 8.2.4. SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy zostały one wykonane należycie; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie/są wykonywane należycie są:
− referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, lub
− oświadczenie wykonawcy; jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, o których mowa powyżej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- Formularz Ofertowy - dokument składany w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną, wraz z wymaganymi załącznikami, sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. - Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych wykonawcy.
- Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale 1 pkt 1.5. SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (jeżeli dotyczy).
- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (jeżeli dotyczy). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawcy składają oświadczenia (o ile dotyczy) w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
- zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 8.5 – 8.7 SWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;
- Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
- Informacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa: wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, przekazuje się w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, dokument stanowi „tajemnice przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty (oferta wraz z załącznikami nieobjętymi tajemnicą przedsiębiorstwa) należy ten plik zaszyfrować.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w rozumieniu art. 58 ustawy) muszą spełniać następujące wymogi:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
2) pełnomocnictwo – dokument wytworzony w postaci elektronicznej – musi zostać złożone wraz z ofertą.
3) pełnomocnictwo to musi być udzielone przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 58 ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców składają
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale 8 SWZ, sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego Załącznika nr 2 do SWZoświadczenie musi zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną
20
do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy/ każdego Wykonawcy występującego wspólnie/innego podmiotu.
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (jeżeli dotyczy).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawcy składają oświadczenia (o ile dotyczy) w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w projektowanych postanowieniach umowy stanowiące załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-24 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-23

Zobacz inne

Prawo