Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nowy Sącz, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00441856/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Dostawa zestawu nagłośnieniowego na potrzeby Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu – III postępowanie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

1.2.) Oddział zamawiającego: Zespól ds. Zamówień publicznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491861240

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Staszica 1

1.4.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.7.) Numer telefonu: 184434545

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ans-ns.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ans-ns.edu.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441856

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00441024/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej
spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne jest załączenie do oferty umowy spółki
cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.

Zobacz inne

Prawo