Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kąty Wrocławskie, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00441865/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Kąty Wrocławskie - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kąty Wrocławskie - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000528698

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek - Ratusz 1

1.5.2.) Miejscowość: Kąty Wrocławskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-080

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@katywroclawskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f1b26bd-65a1-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441865

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039476/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html; zp@katywroclawskie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, między
Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Drogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest Platforma Przetargowa Logintrade SA. zw. dalej Platformą
oraz poczta elektroniczna z zastrzeżeniem, że oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy.
1.1 adres Platformy: https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
1.2 adres poczty elektronicznej do korespondencji: zp@katywroclawskie.pl
3. Ofertę, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952, 1005), w
szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
4. Ofertę, a także oświadczenie o którym mowa w niniejszej SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem sprawy oraz tytułem zamówienia
określonym w niniejszej SWZ.
6. Ofertę wraz z załącznikami sporządzoną w postaci elektronicznej należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, dostępnej
pod adresem: https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
w wierszu oznaczonym tytułem niniejszego postępowania
7. Informacje dotyczące korzystania z Platformy Przetargowej:
7.1 Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
7.2 Wykonawca posiadający konto na platformie przetargowej: https://katywroclawskie.logintrade.net/ ma dostęp do możliwości
złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z
Zamawiającym w pozostałych obszarach.
7.3 Zamawiający informuje, że Platforma Przetargowa umożliwia jednorazowe przesłanie plików o łącznej wielkości nie
przekraczającej 150 MB.
7.4 Instrukcja korzystania z Platformy Przetargowej (zw. Instrukcją) dostępna jest pod adresem
https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zostały opisane w swz w pkt. IV

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.76.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Katach Wrocławskich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania biurowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48310000-4 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie:
• w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i prawidłowo co najmniej 1 dostawę na co najmniej 10 szt. fabrycznie nowych laptopów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie 3 miesięcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP Zamawiający przewidział następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian
w treści zawartej umowy w formie pisemnego aneksu:
1) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia;
c) przerw w realizacji zamówienia, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
d) powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;
e) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji umowy;
f) wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;
g) przebywania z powodu COVID – 19 na kwarantannie lub w izolacji osób wyznaczonych do realizacji zadania, o czas, na jaki ta osoba przebywała
na kwarantannie lub izolacji jeśli miało to wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy
h) wydłużenie terminu realizacji zamówienia ze względu na zaistnienie sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;
3) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty;
4) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy
5) zmniejszenie wysokości wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu realizacji zamówienia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym lub w przypadku wystąpienia zamówień zaniechanych; zaś zmiana zakresu zamówienia nie może przekroczyć 20% ich wartości określonej w § 5 ust. 1 umowy;
6) wprowadzenie zamówień zamiennych które są konieczne ze względu na zaistnienie sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego;
7) odpowiednia zmiana wysokości wynagrodzenia (zwiększenie/zmniejszenie)
w przypadku wystąpienia zamówień zamiennych, na zasadach określonych w umowie, z tym, że ewentualna zmiana zakresu zamówienia nie może przekroczyć 20% ich wartości zawartych w § 5 ust. 1;
2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, ale nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich bezwarunkowe wprowadzenie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://katywroclawskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-24 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo