Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00441945/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ROZBIÓRKA I BUDOWA WIADUKTU w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 km 11+547 w pobliżu m. WŁOSIEŃ. CPV 45000000-7.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001255179

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Krakowska 28

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 50-425

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@dsdik.wroc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dsdik.wroc.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarząd drogowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441945

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00426834/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zadania w zakresie budowy / przebudowy / rozbudowy mostowego obiektu inżynierskiego zlokalizowanego wzdłuż drogi klasy min. Z o wartości brutto min. 3 mln zł wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże dysponowanie oraz podstawę do dysponowania następującymi osobami:
KIEROWNIK BUDOWY
Wymagana liczba osób: 1
KWALIFIKACJE ZAWODOWE: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku: Kierownik Budowy / Kierownik Robót;
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Po zmianie:
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zadania w zakresie budowy / przebudowy / rozbudowy mostowego obiektu inżynierskiego zlokalizowanego w ciągu drogi klasy min. Z o wartości brutto min. 3 mln zł wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże dysponowanie oraz podstawę do dysponowania następującymi osobami:
KIEROWNIK BUDOWY
Wymagana liczba osób: 1
KWALIFIKACJE ZAWODOWE: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku: Kierownik Budowy / Kierownik Robót;
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-23 09:00

Po zmianie:
2022-11-28 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-23 10:00

Po zmianie:
2022-11-28 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-22

Po zmianie:
2022-12-27

Zobacz inne

Prawo