Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Władysławowo, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00442090/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie (84-120) ul. Żeromskiego 52

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup z dostawą i wdrożeniem urządzeń serwerowych dla COS-OPO we Władysławowie – POSTĘPOWANIE PONOWNE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie (84-120) ul. Żeromskiego 52

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 14273335600035

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeromskiego 52

1.5.2.) Miejscowość: Władysławowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-120

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.wladyslawowo@cos.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cos.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup z dostawą i wdrożeniem urządzeń serwerowych dla COS-OPO we Władysławowie – POSTĘPOWANIE PONOWNE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-64468ec2-65a8-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442090

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019693/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.20 Zakup z dostawą i wdrożeniem urządzeń serwerowych dla COS-OPO we Władysławowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-64468ec2-65a8-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
10. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. – nie dotyczy niniejszego postepowania
11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty , inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
13. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa.
 Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@cos.pl, tel. 513790306 ;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ”Zakup z dostawą i wdrożeniem urządzeń serwerowych dla COS-OPO we Władysławowie - postepowanie ponowne” odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 60/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje m.in.:
- demontaż urządzeń sieciowych z dwóch szaf, jednej stojącej, drugiej wiszącej,
- instalacja koryt instalacyjnych 25 metrów w celu pochowania istniejącego okablowania serwerowni,
- przedłużenie istniejącego okablowania cat6 oraz światłowodów w miejsce instalacji nowych szaf serwerowych,
- instalacja okablowania elektrycznego do 2 szaf,
- instalacja rozdzielni elektrycznej z odpowiednimi zabezpieczeniami, oraz dwoma zabezpieczonymi obwodami do każdej z szaf, instalacje musi być wykonana przez elektryka z uprawnieniami,
- przełożenie oraz rekonfiguracja systemu vultan w nowej szafie serwerowej,
- przełożenie systemu sterującego bramkami wejściowymi do restauracji,
- przełożenie systemu monitoringu,
- sprawdzenie oraz opisanie istniejącej instalacji CAT6 oraz światłowodowej w dwóch serwerowniach,
- demontaż starych szaf serwerowych w tym dwóch wiszących,
- montaż dwóch szaf serwerowych, w głównej serwerowni COS Cetniewo zlokalizowanej w głównej serwerowni na parterze w internacie sportowym Albatros na terenie Zamawiającego,
- montaż urządzeń sieciowych zdemontowanych z wcześniejszych szaf serwerowych,
- montaż serwerów oraz przełączników w głównej serwerowni zlokalizowanej na parterze w internacie sportowym Albatros oraz serwerowni rezerwowej zlokalizowanej na piętrze w budynku przystadionowym na terenie Zamawiającego,
- konfiguracja zasilaczy awaryjnych UPS w głównej serwerowni na parterze w internacie sportowym Albatros oraz serwerowni rezerwowej zlokalizowanej na piętrze w budynku przystadionowym na terenie Zamawiającego,
Informacje dotyczące instalacji elektrycznej
Odległości do głównych rozdzielni, hotel Albatros 50 metrów na zewnątrz, Budynek Stadionowy 20 metrów wewnątrz, sposób instalacji obwodów, koryta oraz rura karbowana, w istniejących rozdzielniach jest miejsce na dodatkowy obwód,
- konfiguracja przełącznika do pracy 10GB w do w głównej serwerowni serwerowni na parterze w internacie sportowym Albatros oraz serwerowni rezerwowej zlokalizowanej na piętrze w budynku przystadionowym na terenie Zamawiającego,
- spawanie kabla światłowodowego łączącego, internat sportowy Albatros z serwerownią w budynku przystadionowym,
- montaż oraz przeniesienie konfiguracji z starego routera na nowo zakupiony router,
- instalacja oraz konfiguracja oprogramowania VMware vSphere 7 Essentials w serwerowni na parterze w internacie sportowym Albatros oraz serwerowni rezerwowej zlokalizowanej na piętrze w budynku przystadionowym na terenie Zamawiającego,
- instalacja na skonfigurowanym środowisku wirtualnym 6 systemów Windows Server 2022 w serwerowni na parterze w internacie sportowym Albatros oraz serwerowni rezerwowej zlokalizowanej na piętrze w budynku przystadionowym na terenie Zamawiającego, Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat potwierdzający umiejętności wdrażania systemów serwerowych Microsoft lub równoważny.
- nadanie adresacji oraz konfiguracja polityk bezpieczeństwa na UTM Fortigate, wykonawca ma obowiązek posiadać certyfikat Fortinet Network Security min. 8 lub równoważny
- konfiguracja wraz migracją usługi katalogowej AD w serwerowni na parterze w internacie sportowym Albatros oraz serwerowni rezerwowej zlokalizowanej na piętrze w budynku przystadionowym na terenie Zamawiającego,
- konfiguracja serwera plików wraz z migracją ze środowiska Windows Server 2012,
- konfiguracja oprogramowania nVision, serwer plus 60 klientów
- konfiguracja do 60 komputerów, podłączenie pod nową domenę, przeniesienie aktualnych profili użytkowników wraz z konfiguracją zainstalowanych programów,
- konfiguracja oprogramowania veeam backup and replication,
- podstawowe zabezpieczenie środowiska serwerowego zgodnie z wymaganiami COS – OPO we Władysławowie – szczegóły do ustalenia na etapie realizacji umowy, nie więcej niż 20h pracy administratora,
- wykonanie dokumentacji technicznej całego projektu,
Gwarancja na cały projekt wraz z wsparciem technicznym przez 5 lat 24h na dobę w trybie naprawy i rozwiązania problemu kolejnego dnia roboczego. Wszelkie zmiany konfiguracyjne w cenie.
Wszystkie urządzenia powinny być fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2022.
Na przedmiot zamówienia składają się następujące urządzenia:
1. Router
2. 3 sztuki zasilaczy UPS
3. 2 sztuki serwerów
4. przełącznik 10GB
5. 2 sztuki szaf serwerowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 48821000-9 - Serwery sieciowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48219000-6 - Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa wymagania odnośnie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą
1. certyfikat potwierdzający umiejętności wdrażania systemów serwerowych Microsoft lub równoważny oraz
2. certyfikat Fortinet Network Security min. 8 lub równoważny

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Inne środki dowodowe (nie wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych) – Zamawiający przed podpisaniem umowy wzywa wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także jego podwykonawcę i/lub podmiot trzeci udostępniający zasoby do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnego na dzień złożenia, oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP oraz oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.
2. Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach:
a) Zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji dostawy, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą w zakresie terminu realizacji, jednak nie dłużej niż 7 dni od pierwotnego terminu,
b) Wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta lub wykonawcę,
c) Poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub wstrzymania, zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów,
d) Aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
3. Nie dopuszczalne jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Umowy, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-24 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-24 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-23

Zobacz inne

Prawo