Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Karniowice, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00442190/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa komputerów przenośnych i komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem oraz monitorów i drukarek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356900630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedlowa 9

1.5.2.) Miejscowość: Karniowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-082

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@modr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.modr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

doradztwo rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa komputerów przenośnych i komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem oraz monitorów i drukarek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1046f652-6592-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442190

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027671/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu komputerowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Oferty wraz z załącznikami sporządza się i przekazuje pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@modr.pl , z zastrzeżeniem
Rozdziału IX ust. 2 SWZ, tj. składania ofert wraz z załącznikami. Korespondencja kierowana do zamawiającego powinna być
opatrzona numerem ogłoszenia o zamówieniu lub nazwą zamówienia.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać tego regulaminu.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9. Zamawiający informuje, iż identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest dostępny na
stronie postępowania oraz na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
10. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max
5MB (rozmiar pojedynczego dokumentu po podpisaniu).
11. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
12. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : Informacje dotyczące RODO (klauzule informacyjne z art.
13 i art. 14 RODO) zostały opisane w Rozdziale XXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): : Informacje dotyczące RODO (klauzule informacyjne z art.
13 i art. 14 RODO) zostały opisane w Rozdziale XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MODR/TP/2022/9

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w poniższym zakresie:
a) komputer przenośny (laptop) w ilości 50 sztuk wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem;
b) komputer stacjonarny w ilości 5 sztuk wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem;
c) pakiet biurowy w ilości 55 sztuk;
d) monitor LCD w ilości 20 sztuk;
e) urządzenie wielofunkcyjne A4 w ilości 33 sztuk;
f) urządzenie wielofunkcyjne kolorowe w ilości 3 sztuk.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków wykonawcy zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym zał. nr 1 do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy (Projekt umowy), stanowiących zał. nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30231300-0 - Monitory ekranowe

30232100-5 - Drukarki i plotery

48624000-8 - Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa :
Wykonawca musi posiadać doświadczenie w postaci należytego wykonania dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również należycie wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na dostawie sprzętu komputerowego, o wartości co najmniej 200 000 zł brutto każde.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
2.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, ;
2.2. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie w
art. 118 ust. 1 ustawy PZP – jeżeli dotyczy:
a) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy PZP), według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
b) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia (zaleca się skorzystanie z wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) – jeżeli dotyczy - Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego wynika, które dostawy i usługi wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
3.1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
(wzór wg załącznika nr 7 do SWZ);
UWAGA:
W wykazie zamówień należy wskazać tylko te dostawy, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym
mowa w pkt VI.4.1. SWZ.
3.2. Dowody określające czy dostawy, o których mowa powyżej (pkt 3.1.) - zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w
okresie ostatnich 3 miesięcy.
3.3. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przez wykonawcę następujących przedmiotowych środków dowodowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, tj.:
a) wynik testu dla oferowanego sprzętu, potwierdzający spełnianie wymagań opisanych w Załączniku nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) – dotyczy komputerów przenośnych i stacjonarnych (Tabela nr 1 i 2 – pozycja nr 3 tj.: wynik z przeprowadzonego testu dot. wydajności obliczeniowej);
b) szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane zgodnie ze wzorem Załącznika nr 3A do Formularza ofertowego, potwierdzający spełnianie przez zaoferowany sprzęt wymagań opisanych w Załączniku nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) wynik testu dla oferowanego sprzętu, potwierdzający spełnianie wymagań opisanych w Załączniku nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) – dotyczy komputerów przenośnych i stacjonarnych (Tabela nr 1 i 2 – pozycja nr 3 tj.: wynik z przeprowadzonego testu dot. wydajności obliczeniowej);
b) szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane zgodnie ze wzorem Załącznika nr 3A do Formularza ofertowego, potwierdzający spełnianie przez zaoferowany sprzęt wymagań opisanych w Załączniku nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Formularz ofertowy – wypełniony dokument oferty, sporządzony wg wzoru załącznika nr 3 do SWZ.
1.2. Załącznik nr 3A do Formularza ofertowego, tj. Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane przedmiotu zamówienia.
1.3. Dokumenty przedmiotowe, o których mowa w Rozdziale IV SWZ.
1.4. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 2 SWZ.
1.5. Pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy.
1.6. W przypadku wykonawców powołujących się na zasoby innych podmiotów – Zobowiązanie tych podmiotów z wykorzystaniem wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SWZ.
1.7. Jeżeli dotyczy – Uzasadnienie i/lub dokumenty na podstawie, których zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - jeżeli wykonawca zastrzega takie informacje.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) – jeżeli dotyczy, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy
PZP.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) - jeżeli dotyczy - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu ( zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy PZP ), według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki
cywilnej) – jeżeli dotyczy - Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego wynika, które dostawy i usługi wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy.
Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian znajduje się w Par. 12 projektu umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty określa SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wystąpią okoliczności określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

Zobacz inne

Prawo