Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rzeszów, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00442224/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

ZAKŁAD KARNY W RZESZOWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego pawilonu zakwaterowania osadzonych „G” na potrzeby doskonalenia technik interwencyjnych i sprawności fizycznej
w ZK w Rzeszowie”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W RZESZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000590467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Załęska 76

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-322

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_rzeszow@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego pawilonu zakwaterowania osadzonych „G” na potrzeby doskonalenia technik interwencyjnych i sprawności fizycznej
w ZK w Rzeszowie”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-708ad5fb-5f51-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442224

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00093290/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego pawilonu zakwaterowania osadzonych „G” na potrzeby doskonalenia technik interwencyjnych i sprawności fizycznej w ZK w Rzeszowie”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 5) ustawy

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zk_rzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_rzeszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ROZDZIAŁ IX SWZ - ROZDZIAŁ IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_rzeszow

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ROZDZIA III. SWZ - INFORMACJE OGÓLNE ust. 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2232/13/TP/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego pawilonu zakwaterowania osadzonych „G” na potrzeby kompleksu sportowo-kulturalno-oświatowego z salą terapii ruchowej
dla osadzonych oraz doskonalenia technik interwencyjnych i sprawności fizycznej w Zakładzie Karnym w Rzeszowie” na terenie działki o nr ewid. 270/13 obr. 220, położonej przy ul. Załęskiej w Rzeszowie, woj. podkarpackie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ w postaci:
• Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany wraz z decyzją pozwolenie na budowę Nr 621/2022 z dn. 07.11.2022 r.
• Projekt wykonawczy – branża: budowlana, sanitarna, elektryczna,
• Specyfikacje techniczne: STWiORB, specyfikacja wykończenia wnętrz, specyfikacja wyposażenia,
• Przedmiary robót.

W ramach ww. dokumentacji projektowej, Zamawiający udostępnia przedmiary robót sporządzone dla poszczególnych branż, które należy traktować jedynie jako materiały pomocnicze, mające ułatwić prawidłowe obliczenie ryczałtowej ceny oferty w sposób opisany w SWZ.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą pierwszego wyposażenia pomieszczeń, w tym: zabudowa meblowa i sprzęt sportowy oraz uzyskaniem na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenie na użytkowanie obiektu wraz z dopełnieniem wszelkich formalności z tym związanych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określa:
- opis przedmiotu zamówienia.
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
4. Dokumentacja projektowa inwestycji znajduje się pod niżej podanym linkiem: https://we.tl/t-vQcTQgy2T4

UWAGA: link do dokumentacji projektowej ważny jest 7 dni od dnia ogłoszenia Ogłoszenia o zamówieniu.


5. Zamawiający zastrzega możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
1) Zgonie z art. 94 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna
i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, tj.: osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2021 r. poz. 53 i 472), mających trudności w integracji ze środowiskiem.
2) Zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnika zatrudnienia osób należących do kategorii osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53 ze zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem, nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki o których mowa powyżej.
a) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia spełnią warunek, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 5 tylko w przypadku, gdy każdy z Wykonawców osobo wykaże, że co najmniej 30 % zatrudnianych przez niego pracowników stanowią osoby pozbawione wolności lub zwalniane z zakładów karnych.
3) Zgodnie z art. 164-167a Kkw, Zamawiający poprzez zwrot „zwalnianych z zakładów karnych” rozumie, osoby pozbawione wolności w okresie na 6 miesięcy przed planowanym zwolnieniem z zakładu karnego/aresztu śledczego w związku z końcem kary bądź przewidywanym warunkowym zwolnieniem do dnia zwolnienia.
4) Zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1, oferta Wykonawcy posiadającego procentowy wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych poniżej 30%, zostanie odrzucona.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże na formularzu ofertowym (stanowiącym ofertę Wykonawcy), że procentowy wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2021 r. poz. 53 i 472), mających trudności w integracji ze środowiskiem, na dzień złożenia oferty jest nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych u wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie.

UWAGA:
W przypadku wątpliwości, Zamawiający w celu potwierdzenia powyższego będzie żądał dokumentów lub oświadczeń potwierdzających:
1) status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumentów potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych;
2) procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w ust. 1, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie – oświadczenie Wykonawcy w zakresie struktury zatrudnienia –
załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45216113-9 - Roboty budowlane w zakresie budynków więziennych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ROZDZIAŁ XV. SWZ - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)
W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
• Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
• Niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy Wykonawca składa jedną ofertę samodzielnie, drugą zaś wspólnie z innymi Wykonawcami. Dotyczy to również sytuacji, kiedy Wykonawca ubiega się o zamówienie jako uczestnik dwóch konsorcjów.
• W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ROZDZIALE VII. pkt. 1 ust. 1.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

ROZDZIAŁ §18 UMOWY - ZALICZKI.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ROZDZIAŁ XVII. SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY.
1. Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały określone w projekcie umowy (załączniku nr 4 do SWZ).
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SWZ).
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
4. Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach wzoru Umowy zawarte jest w treści formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_rzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

BRAK.

Zobacz inne

Prawo