Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00442389/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi dozorowania i ochrony siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22e

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001100

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rakowicka 22e

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-511

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 370 56 00

1.5.8.) Numer faksu: 12 370 56 98

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ank.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ank.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność archiwalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi dozorowania i ochrony siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22e

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d305e3c-658c-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442389

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00055855/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usługi dozorowania i ochrony obiektu Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22e.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://ank.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAP za pośrednictwem formularzy udostępnianych także za pośrednictwem miniPortalu oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Identyfikator postępowania oraz inne dane konieczne do poprawnego złożenia oferty dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na miniPortalu.
7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również za pośrednictwem miniPortalu.
8. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, za pośrednictwem którego prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem, a także adresu poczty elektronicznej.
9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej w formacie danych pdf, .doc, .docx,.rtf,.xps,.odt. lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.
10. Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio podpisany podpisami kwalifikowanymi, zaufanymi, osobistymi przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio Wykonawcę, współkonsorcjanta lub podmiot trzeci.
11. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.
12. W przypadku, gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.
13. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego za pośrednictwem miniPortalu (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub identyfikatorem postępowania dostępnym w miniPortalu.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość komunikowania się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@ank.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), że: 1.1.Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Archiwum Narodowe w Krakowie, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 22e. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Renata Chlewicka kontakt: iod@ank.gov.pl
1.2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
1.3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, bankom, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi prawne, doradcze, podatkowe oraz podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne oraz innym podmiotom uprawnionym na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 74) przez określony czas (art. 78);
1.4. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora dla celów archiwizacyjnych, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami;
1.5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu z zastrzeżeniem, że:
1.5.1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
1.5.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
1.5.3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w SWZ, do upływu terminu na ich wniesienie, 1.6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
1.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
1.8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych,
1.9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 016/679;c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale 17 SWZ, do upływu terminu na ich wniesienie.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZP.26.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest
a) świadczenie usług w zakresie dozorowania i ochrony obiektu Archiwum Narodowego w Krakowie, Kraków, ul. Rakowicka 22e oraz ochrona osób i minia w ww. obiekcie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia składającą się z budynku Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul Rakowickiej 22e, a także pomieszczeń, rzeczy znajdujących się w pomieszczeniach oraz ochronę fizyczną pracowników i interesantów znajdujących się w obiekcie.
b) świadczenie usług w zakresie transportu i ochrony podczas transportu materiałów archiwalnych na rzecz Archiwum Narodowego w Krakowie.
c) zapewnienie wzmocnionej ochrony w czasie obowiązywania stopni alarmowych wprowadzonych na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia (terenów, obiektów, urządzeń, mienia ruchomego) w obiekcie Archiwum Narodowego w Krakowie, Kraków, ul. Rakowicka 22e w systemie całodobowym, dwuzmianowym (zmiany 12-godzinne), polegających na bezpośredniej ochronie fizycznej, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek ochrony mienia i osób (pracowników, obiektu) Zamawiającego na terenie obiektu przy ul. Rakowickiej 22e w Krakowie przed kradzieżą z włamaniem powodującym zniszczenie mienia Zamawiającego. Przez włamanie rozumie się bezprawne wtargnięcie do strzeżonego obiektu osób nieupoważnionych, pozostawiając ślady zaboru mienia, materiałów lub urządzeń będących przedmiotem strzeżenia. Poza faktem stwierdzenia zaboru mienia musi być stwierdzone, że sprawca działał z zewnątrz a nie był pracownikiem Zamawiającego. Stwierdzenie czy sprawca działał z zewnątrz ustala się w porozumieniu z Zamawiającym.
Ilość osób wykonująca jednocześnie ochronę dla Zamawiającego.
Wykonawca zapewni fizyczną obecność ochroniarzy na terenie Archiwum w dniach, godzinach i liczbie jak poniżej:
a) dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz.: 8.00-16.00 – 2 osoby;
b) dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz.: 16:00-8.00 dnia następnego – 1osoba;
c) Soboty, Niedziele i każde święto: całodobowo –1 osoba.
Zakres obowiązków w przedmiocie ochrony
W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia, w zakresie o którym mowa w pkt 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni:
a) ochronę fizyczną obiektu, osób i mienia Archiwum Narodowego w Krakowie w godzinach wskazanych w pkt. 2;
b) ochronę terenu przyległego do obiektu w wyznaczonych ogrodzeniem granicach i znajdującego się na tym terenie sprzętu, taboru samochodowego w godzinach 0.00 - 24.00 (całodobowo), monitorowanie Archiwum przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały okres trwania umowy, podłączenie istniejącego systemu alarmowego Zamawiającego do stacji monitorowania Wykonawcy, z zapewnieniem dojazdu grupy interwencyjno-patrolowej Wykonawcy w czasie maksymalnie w dzień (od 6:30 do 18:30) do 10 minut, w nocy (od18:30 do 6:F30) do 5 minut od momentu otrzymania sygnału o uruchomieniu alarmu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje maksymalnie 10 776 godzin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
Cena brutto - 60 pkt.
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 40 pkt.
Sposób obliczenia punktów w kryterium „cena brutto”
Liczba punktów = Cn/Cb x 60
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 60 wskaźnik stały
Sposób obliczenia punktów w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”
Ilość osób skierowanych do realizacji zamówienia posiadających minimum 12-miesięczne doświadczenie w realizacji usług ochrony fizycznej w obiekcie podlegającym obowiązkowej ochronie na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, wyposażonym w sygnalizację włamania i napadu, sygnalizację p.poż., system telewizji przemysłowej CCTV
• Brak osoby z doświadczeniem – 0 pkt
• 2 osoby – 10 pkt
• 3 osoby – 20 pkt
• 4 osoby – 30 pkt
• 5 osób – 40 pkt
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca to 100 punktów, na które sumuje się: 60 pkt z kryterium Cena, oraz 40 pkt z kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:
1. nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), pkt 4)ustawy Pzp oraz na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz.U. z 2022 r. poz. 835.)
2. spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że
a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób imienia.
b) posiada aktualną decyzja Prezesa UKE na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo – odbiorczych, pracujących na wydzielonym paśmie radiowym w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego (tj. decyzja przydzielająca częstotliwość radiową, umożliwiającą porozumiewanie się przy pomocy radiotelefonów o mocy do 1 W),
3.spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że
c) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej dwie usługi w zakresie ochrony mienia z obsługą portierni/recepcji budynków użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 złotych brutto dla jednej usługi w wymienionym zakresie. Przez wartość jednej usługi Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych usług w ramach jednej umowy.
d) dysponuje minimum 5 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę, które będą wykonywać czynności na stanowisku pracownik ochrony osób i mienia, nie karanych i legitymujących się minimum 2-letnim doświadczeniem na stanowisku pracownika ochrony osób i mienia, posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony;
e) dysponuje Alarmowym Centrum Odbioru SUFO zdolnym do przyjmowania sygnałów drogą radiową z systemów alarmowych Zamawiającego po łączach radiowych na własnej wydzielonej częstotliwości,
f) dysponuje na terenie miasta Krakowa co najmniej dwiema grupami interwencyjnymi wyposażonymi w broń palną zdolnymi podjąć działanie na obiektach Zamawiającego do 10 minut w dzień i do 5 minut w nocy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego o których mowa w art. 108. ust. 1 pkt 3), 4), 5) i 6) ustawy Pzp oraz na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) (w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
1) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na terenie całego kraju, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia;
2) aktualnej decyzji Prezesa UKE na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo –odbiorczych, pracujących na wydzielonym paśmie radiowym w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego (tj. decyzja przydzielająca częstotliwość radiową, umożliwiającą porozumiewanie się przy pomocy radiotelefonów o mocy do 1 W),
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
1) wykazu usług ((w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia) opisanego w pkt 5.2 ppkt 4) lit. A) SWZ, wykonanych/wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane / są wykonywane należycie oraz załączeniem dowodów (w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane/są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W odniesieniu do nadal wykonywanych usług, dowody powinny być wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych/wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu/wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę usług obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), Wykonawca powinien podać całkowitą wartość usług oraz podać wartość usług w zakresie wymaganym warunkiem.
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty.
4. Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Spełnienie sformułowanych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia oraz podmiotowe środki dowodowe składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie, a także gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 274 ust 2 ustawy Pzp, każdy z wykonawców przedstawia podmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe podmiotowe środki dowodowe mogą być złożone wspólnie.
7. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy:
1) zmiana terminu świadczenia usług w przypadku konieczności skrócenia/wydłużenia terminu świadczenia usług, 2) zmiany wynikające ze zmian organizacyjnych powstałych po stronie Zamawiającego, np., zmiany godzin świadczenia usług i liczby pracowników;
3) zmiana wynagrodzenia wykonawcy: a) w przypadku wprowadzania zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących wysokości stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków i opłat mających bezpośrednie zastosowanie do cen zaoferowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż zakres zmian wynikać będzie z wprowadzonych zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, b) w przypadku wprowadzania zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisu art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub innych przepisów prawa dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, mających bezpośrednie zastosowanie do cen zaoferowanych przez Wykonawcę, c) w przypadku wprowadzania zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, od dnia wejścia w życie takiej zmiany -jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, d) w przypadku wprowadzania zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, od dnia wejścia w życie takiej zmiany -jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Archiwum Narodowe w Krakowie,31-510 Kraków, ul. Rakowicka 22e

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-24

Zobacz inne

Prawo