Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00442435/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Polskie Radio - Spółka Akcyjna

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób taksówkami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polskie Radio - Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010420591

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 77/85

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-977

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 226453303

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.prsa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

produkcja programów wraz z ich nadawaniem

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób taksówkami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-145d5b5b-65b2-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442435

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://polskieradio.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma Przetargowa Polskiego Radia S.A. dostępna pod adresem:
https://polskieradio.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: I. Wymagania techniczno – sprzętowe umożliwiające pracę na Platformie
1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości (prędkość łącza internetowego) powyżej 500Kb/s.
2. Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
 Internet Explorer 10 i nowsze, Edge,
 Google Chrome,
 Mozilla Firefox,
 Opera,
- obsługujące protokół: XMLHttpRequest – ajax.
3. Dysponowanie sprzętem komputerowym, na którym możliwa jest praca na przeglądarkach wymienionych w pkt 2.
4. Zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
5. Włączona obsługa JavaScript.
6. Zainstalowany program Acrobat Reader.
II. Informacje dotyczące dopuszczalnych formatów przesyłanych danych, formatów kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego i podpisu osobistego oraz kodowania i czasu odbioru danych
1. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452).
2. Format przesyłanych danych:
1) wielkość pojedynczego pliku do 50 MB, w przypadku przekazywania plików o większej objętości zalecana jest kompresja danych, albo podział pliku na mniejsze,
2) zalecany format: .pdf, przy czym Zamawiający dopuszcza inne formaty danych, wymienione w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 113 z późn. zm.), np.: .doc, .docs, .rtf, .xps, .odt, przy czym wybór formatu nie może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców jednocześnie musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
3. Format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego i podpisu osobistego:
1) dokumenty, oświadczenia w formacie .pdf należy podpisywać formatem PAdES
2) dokumenty, oświadczenia składane w formatach innych niż .pdf należy podpisywać formatem XAdES.
4. Kodowanie i czas odbioru danych:
1) plik z ofertą, z dokumentami lub oświadczeniami składającymi się na ofertę, w tym z oświadczeniem o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy złożone (załączone) na Platformie, są automatycznie szyfrowane przez system, który jednocześnie blokuje automatycznie dostęp do tych plików. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przezZamawiającego (odszyfrowanie następują poprzez wpisanie przez Zamawiającego kodu autoryzacji) po upływie terminu składania ofert,
2) czas odbioru danych oznaczany jest według czasu systemowego widniejącego w prawym górnym rogu strony Platformy zapisany: „data dzienna”, hh:mm:ss + 01:00 (CET),
3) czas odbioru danych w postaci oferty, dokumentów składających się na ofertę znajduje się w kolumnie „Data złożenia oferty” i jest zapisany jako: „rok-miesiąc-dzień; hh:mm:ss”,
4) czas odbioru danych innych niż wskazane powyżej w pkt II.3.1) znajduje się po prawej stronie przekazywanych dokumentów i jest zapisany jako: „rok-miesiąc-dzień; hh:mm:ss”.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://polskieradio.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Treść klauzuli informacyjnej została zawarta w pkt II SWZ (plik SWZ - cz. ogólna)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Treść klauzuli informacyjnej została zawarta w pkt II SWZ (plik SWZ - cz. ogólna)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.B5.27.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób taksówkami.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. Pozostałe warunki wykonania zamówienia
zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60120000-5 - Usługi taxi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni złożone oferty oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o poniższe kryterium i jego wagę, przy czym 1% = 1 pkt:

1) „C1 – cena za jeden kilometr w pierwszej taryfie z uwzględnieniem rabatu określonego w kolumnie 4 Formularza ofertowego” – waga 30% - maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta w tym kryterium to 30,00 pkt.
W tym kryterium zostanie zastosowany wzór:

C1 = (C1min / C1b) x 30

gdzie,
C1 – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena za jeden kilometr w pierwszej taryfie,
C1min – cena najniższa spośród badanych ofert w pierwszej taryfie,
C1b – cena badanej oferty w pierwszej taryfie.

2) „C2 – cena za jeden kilometr w drugiej taryfie z uwzględnieniem rabatu określonego w kolumnie 4 Formularza ofertowego” – waga 20% - maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta w tym kryterium to 20,00 pkt.
W tym kryterium zostanie zastosowany wzór:

C2 = (C2min / C2b) x 20
gdzie,
C2 – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena za jeden kilometr w drugiej taryfie,
C2min – cena najniższa spośród badanych ofert w drugiej taryfie,
C2b – cena badanej oferty w drugiej taryfie.

3) „C3 – cena za jeden kilometr w trzeciej taryfie z uwzględnieniem rabatu określonego w kolumnie 4 Formularza ofertowego” – waga 15% - maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta w tym kryterium to 15,00 pkt.
W tym kryterium zostanie zastosowany wzór:

C3 = (C3min / C3b) x 15
gdzie,
C3 – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena za jeden kilometr w trzeciej taryfie,
C3min – cena najniższa spośród badanych ofert w trzeciej taryfie,
C3b – cena badanej oferty w trzeciej taryfie.

4) „C4 – cena za jeden kilometr w czwartej taryfie z uwzględnieniem rabatu określonego w kolumnie 4 Formularza ofertowego” – waga 15% - maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta w tym kryterium to 15,00 pkt.
W tym kryterium zostanie zastosowany wzór:

C4 = (C4min / C4b) x 15
gdzie,
C4 – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena za jeden kilometr w czwartej taryfie,
C4min – cena najniższa spośród badanych ofert w czwartej taryfie,
C4b – cena badanej oferty w czwartej taryfie.

5) „T – ilość taksówek” – waga 10% - w kryterium tym punktu przyznawane będą za każdą liczbę pojazdów (taksówek) przekraczającą minimum wymagane w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ). Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta w tym kryterium to 10,00 pkt.
W tym kryterium zostanie zastosowany wzór:

T = (Tb / Tn) x 10
gdzie,
T – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ilość taksówek,
Tb – ilość taksówek oferty badanej,
Tn – najwyższa ilość taksówek spośród badanych ofert.

UWAGA: W przypadku wskazania minimalnej floty 250 pojazdów punkty nie będą przyznawane.

6) „Op – opłata początkowa” – waga 10% - maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta w tym kryterium to 10,00 pkt.
W tym kryterium zostanie zastosowany wzór:

Op = (Opmin / Opb) x 10
gdzie,
Op – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium opłata początkowa,
Opmin – najniższa opłata początkowa spośród badanych ofert,
Opb – wysokość opłaty początkowej badanej oferty.

Ilość punktów uzyskana przez ofertę będzie liczona zgodnie ze wzorem:
C1 + C2 + C3 + C4 + T + Op

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: C2 – cena za jeden kilometr w drugiej taryfie z uwzględnieniem rabatu określonego w kolumnie 4 Formularza ofertowego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: C3 – cena za jeden kilometr w trzeciej taryfie z uwzględnieniem rabatu określonego w kolumnie 4 Formularza ofertowego

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: C4 – cena za jeden kilometr w czwartej taryfie z uwzględnieniem rabatu określonego w kolumnie 4 Formularza ofertowego

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: T – ilość taksówek

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Op – opłata początkowa

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Przed wyborem oferty
najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym
niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy, w zakresie określonym w pkt VIII.1.5) [w art. 108 ust. 1 pkt 5)
ustawy pzp], o braku przynależności z innym wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, a w przypadku zaistnienia ww.
okoliczności – oświadczenia o przynależności z innym wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu do tej samej grupy
kapitałowej i dokumentów lub informacji potwierdzających przygotowanie oferty niezależnie od ww. innego wykonawcy. Wzór
oświadczeń zawiera Załącznik nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Składając ofertę, poza oświadczeniem, o braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
1) wypełniony Formularz oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
2) pełnomocnictwo– w przypadku, gdy:
a) wykonawca ustanawia pełnomocnika (pełnomocników) do reprezentowania go w postępowaniu albo do reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
W pełnomocnictwie należy określić zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji mocodawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. W celu wykazania podstaw do wykluczenia, wskazanych w pkt VIII.1 wraz z oferta, każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z pkt X.1, załącza do oferty wspólnej oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ i wytycznymi zawartymi w pkt X.1 oraz złożone zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 6 do SWZ.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą składają dokumenty wymienione w pkt X.2 –
w zakresie i sytuacjach tam określonych.
4. W przypadku, gdy najwyżej ocenioną będzie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
przed wyborem tej oferty Zamawiający w terminie wskazanym w pkt X.3, wezwie wykonawców do złożenia przez każdego z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia wymienionego w pkt X.3.
Postanowienia pkt X.4 – X.6 mają zastosowanie.
5. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy
oraz postanowienia SWZ dotyczące wykonawców.
6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana Umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy w stosunku do treści oferty
w następujących przypadkach i zakresie:
1) gdy Zamawiający w terminie 24 miesięcy nie wykorzysta kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 Na realizację przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie terminu obowiązywania Umowy, jednak nie dłużej niż o kolejne 12 miesięcy;
2) w zakresie wysokości opłaty początkowej oraz wartości netto i cen za 1 kilometr w poszczególnych taryfach podanych w Załączniku nr 2 do Umowy – w przypadku, gdy zmiana cen urzędowych za korzystanie z taksówek osobowych w m. st. Warszawa ustalonych przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy, jako cen maksymalnych, skutkować będzie zmianą obowiązującego u Wykonawcy cennika opłat według wskazań taksometru, z zastrzeżeniem, że zmiana wysokości opłaty początkowej oraz wartość netto i cen za 1 kilometr w poszczególnych taryfach nie może przekroczyć 50% pierwotnej ich wysokości i pod warunkiem, że na co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem zmian Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego oraz uzasadni w jaki sposób zmiana cen urzędowych wpłynęła na jego cennik,
3) w zakresie wysokości udzielnego rabatu wskazanego w Załączniku nr 2 do Umowy – Zamawiający wymaga dostosowania wysokości rabatu wskazanego w Złączniku nr 2 do Umowy, gdy zmiana obowiązującego u Wykonawcy cennika opłat według wskazań taksometru, skutkująca zmianą opłaty początkowej oraz cen za 1 kilometr w poszczególnych taryfach nastąpi w każdej innej sytuacji, poza określonymi w ust. 2 pkt 1) oraz § 8 i 9. Rabat ma być dostosowany proporcjonalnie tak, by opłata początkowa i ceny za 1 kilometr w poszczególnych taryfach po rabacie nie były wyższe od cen pierwotnych, podanych w Załączniku nr 2 do Umowy. Zmiana wysokości rabatu będzie obowiązywać od dnia wprowadzenia nowego cennika, pod warunkiem, że na co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem zmian Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego,
4) w zakresie podwykonawstwa – w przypadku, gdy składając ofertę Wykonawca zobowiązał się do samodzielnego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, a w okresie jego realizacji zaistnieje konieczność wykonania usług z udziałem Podwykonawcy – pod warunkiem, że Wykonawca niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia zaistnienia ww. konieczności świadczenia usług z udziałem Podwykonawcy:
a) wykaże powody, dla których świadczenie usług wymaga udziału Podwykonawcy,
b) wskaże część przedmiotu Umowy, która zostanie przekazana Podwykonawcy do wykonania,
c) poda nazwy (firmy) Podwykonawcy,
5) przypadku zmiany Podwykonawców, wskazanych w § 6 ust. 3 pod warunkiem wskazania, nie później niż 7 dni kalendarzowych przed planowaną zmianą, powodu dla którego konieczna jest przedmiotowa zmiana oraz podania nazwy (firmy) Podwykonawcy.
6) w zakresie klauzul dotyczących ochrony danych osobowych – w przypadku zmiany stanu prawnego dotyczącego ochrony danych osobowych lub przetwarzania tych danych, w zakresie, w jakim zmiany te wpływać będą na treść klauzul zawartych w Umowie, w celu zapewnienia jej zgodności z przepisami prawa,
7) w przypadku wystąpienia w okresie realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, zdarzeń Okoliczności Siły Wyższej innych niż wskazane w § 13, poprzez dostosowanie postanowień i warunków wykonania przedmiotu Umowy w zakresie i celu umożliwiającym wykonane Umowy w warunkach będący następstwem wystąpienia Okoliczności Siły Wyższej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę, o której mowa Rozdziale IV.1 SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

Zobacz inne

Prawo