Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lubliniec, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00442456/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Dom Pomocy Społecznej "Zameczek"

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą mrożonych warzyw, owoców i podobnych produktów dla DPS Zameczek w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej "Zameczek"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150214905

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2

1.5.2.) Miejscowość: Lubliniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-700

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 343531105

1.5.8.) Numer faksu: 343531126

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dpszameczek@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dpszameczek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą mrożonych warzyw, owoców i podobnych produktów dla DPS Zameczek w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d79b42b-65b4-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442456

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009961/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Sprzedaż wraz z sukcesywna dostawą mrozonych owoców, warzyw i podobnych produktów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami (składanie oświadczeń, dokumentów, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy
zakupowej miniPortal pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia w BZP lub Identyfikatorem Postępowania. 2) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 3) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Przed
przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z platformy zakupowej miniPortal. Instrukcja została zamieszona bezpośrednio na ww.platformie zakupowej mini portal.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Zameczek, którego siedziba mieści się w Lublińcu przy ul. 74-go Górnośląskiego Pułku Piechoty 2 , 42-700 Lubliniec;
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”, ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, adres e-mail: iod2@lubliniec.starostwo.gov.pl;
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa (Ustawa z dnia 11.09.2019r. – prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm) odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi, w tym zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów teleinformatycznych, w szczególności firma TERKOM Sp. j., w których są przetwarzane Pani/Pana dane;
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania danych określony w instrukcji kancelaryjnej – 10 lat. Po upływie 10 lat akta podlegają ekspertyzie, której celem jest przekwalifikowanie na materiały archiwalne lub wybrakowanie – kategoria B10
Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*;
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zakresie wskazanym w przepisach prawa (Ustawa z dnia 11.09.2019r. – prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm)jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne, aby przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub w prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DGK.26.1.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 315006,99 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 17018,80 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Barszcz ukraiński kg 50
Brokuł kg 280
Bób kg 15
Pieczarki kg 30
Brukselka kg 70
Truskawki kg 50
Maliny kg 20
Jagody kg 20
Bukiet warzyw 3-składnikowy kg 280
Fasolka szparagowa zielona kg 200
Fasolka szparagowa żółta kg 100
Flaczki mrożone kg 40
Frytki kg 45
Groszek zielony kg 80
Kurki kg 10
Kalafior kg 280
Kluski śląskie kg 50
Lody szt 500
Marchewka mini kg 150
Marchewka z groszkiem kg 200
Mieszanka jarzynowa 7-składnikowa kg 150
Mieszanka kompotowa kg 450
Pierogi ruskie kg 30
Pierogi z mięsem kg 30
Pierogi z owocami kg 30
Szpinak mrożony kg 200
Uszka z kapustą i grzybami kg 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania
i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 2) oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym ( Zamawiający nie precyzuje tego warunku)
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów ( Zamawiający nie precyzuje tego warunku)
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej ( Zamawiający nie precyzuje tego warunku)
d) zdolności technicznej lub zawodowej ( Zamawiający nie precyzuje tego warunku)
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) złożyli ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania sporządzone zgodnie z wzorem załącznika nr 5 do SWZ, Uwaga: Oświadczenie składane przez Wykonawcę jedynie na żądanie Zamawiającego.
2.Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ, Uwaga: Oświadczenie składane przez Wykonawcę jedynie na żądanie Zamawiającego.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowania Wykonawca/Wykonawcy składają odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Dotyczy również wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dokumenty świadczące o równoważności zaproponowanych produktów

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do
pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII "Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy".

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Możliwość wprowadzenia zmian do umowy:
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie w zakresie określonym w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2020 poz. 1842)
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dopuszczenia zmian w umowie szczególnie w przypadku:
a) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia o wysokość podaną w obowiązujących przepisach prawa,
b) Zmiany terminu realizacji umowy – skrócenia w przypadku wyczerpania zakresu przedmiotu umowy,
c) Zmiany oznaczenia Zamawiającego w tym numeru identyfikacji podatkowej,
d) Zmniejszenia zamówienia w zakresie 20% wartości przedmiotu umowy wraz ze zmiana wynagrodzenia,
e) Konieczności wprowadzenia zmian umowy wynikających ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub rezygnacji z pojedynczych pozycji asortymentowych, rozszerzenia innych przy niezmienionym wynagrodzeniu za przedmiot umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-24 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-24

Zobacz inne

Prawo