Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Długołęka, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00442527/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Długołęka

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w miejscowości Wilczyce, ul. Wrocławska 15, obręb Wilczyce, gmina Długołęka – Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Długołęka

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935017

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Robotnicza 12

1.4.2.) Miejscowość: Długołęka

1.4.3.) Kod pocztowy: 55-095

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gmina.dlugoleka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dlugoleka.bip.net.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442527

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00406644/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00030809/13/P

Po zmianie:
2022/BZP 00030809/14/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-17 10:00

Po zmianie:
2022-11-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-17 10:30

Po zmianie:
2022-11-24 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-16

Po zmianie:
2022-12-23

Zobacz inne

Prawo