Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mniszków, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00442534/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Mniszków

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i montaż dwóch pawilonów kontenerowych dla sołectwa Świeciechów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mniszków

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648126

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 10

1.4.2.) Miejscowość: Mniszków

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-341

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.7.) Numer telefonu: 44 756 15 22

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mniszkow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mniszkow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442534

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00428091/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-21 10:00

Po zmianie:
2022-11-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-21 10:30

Po zmianie:
2022-11-22 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-20

Po zmianie:
2022-12-21

Zobacz inne

Prawo