Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Barlinek, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00442560/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA BARLINEK

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc”
Etap II: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 oraz ul. Pełczyckiej w Barlinku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BARLINEK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967047

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Niepodległości 20

1.4.2.) Miejscowość: Barlinek

1.4.3.) Kod pocztowy: 74-320

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje10@barlinek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.barlinek.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442560

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00408427/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej o długości łącznej ok. 1200 metrów, na poniższych odcinkach:
- odcinek drogi wojewódzkiej nr 156 w kierunku Pełczyc – działki nr 51, 470/6
- odcinek drogi gminnej – ul. Pełczycka – działki nr 497, 470/5
- odcinek drogi wojewódzkiej nr 151 w kierunku Pełczyc – działki nr 470/4, 1001
- odcinek drogi gminnej – pas drogowy drogi rowerowej, połączenie z istniejącą ścieżką rowerową – działka nr 1/28
- budowa miejsc postojowych na działce nr 32/3 wraz z utwardzeniem terenu pod wiaty oraz utwardzenia pod dojścia do miejsc postojowych.
Wszystkie działki znajdują się w obrębie 2 miasta Barlinek.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 156 – w zakresie jezdni oraz dróg wojewódzkich,
- przebudowę drogi gminnej ul. Pełczyckiej w zakresie ciągu jezdno- pieszego z zakazem wjazdu samochodom ciężarowym,
- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 151 w zakresie drogi rowerowej, wyspy spowalniającej ruch,
- przebudowę drogi rowerowej w pasie drogowym – na trasie Barlinek – Pełczyce,
- dokonanie przycięć i wycinek istniejących gałęzi drzew i krzewów w celu uzyskania wymaganej skrajni,
- dokonanie przycięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów na istniejących skarpach,
- wykonanie balustrad zabezpieczających,
- wyprofilowanie rowów wraz z humusowaniem i obsianiem,
- zapewnienie powierzchniowego odprowadzenia wód deszczowych w tereny chłonno-odprowadzające,
- budowa miejsc postojowych, utwardzenie dojścia do nich wraz z utwardzeniem terenu pod wiaty - na działce nr 32/3.
Wysokościową lokalizację ścieżki, ciągów oraz jezdni należy dostosować do istniejącego terenu, z zapewnieniem spływu wód opadowych, nawierzchnia powinna być wykonana z zastosowaniem następujących zasad:
- szerokość drogi rowerowej dwukierunkowej nie powinna być mniejsza niż 2,0 m,
- szerokość ciągu pieszo-rowerowego min. 3,0 m,
- szerokość jezdni drogi gminnej z dostosowaniem do poruszania się ruchu rowerowego min. 5,5 m,
- pochylenie podłużne nie powinno przekraczać 6 %,
- na połączeniu drogi rowerowej ze zjazdami, przejazdami, jezdnią krawężniki powinny być zlicowane na "0", nie powinno być wyniesień bądź uskoków.

Parametry ścieżki rowerowej:
Droga gminna - ul. Pełczycka :
• droga klasy D;
• droga jedno jezdniowa, dwu pasowa,
• dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN,
• prędkość projektowa - Vp = 30 km/h,
• szerokość jezdni min. 5,5m,
• wprowadzona strefa ograniczonej prędkości, oraz zakaz wjazdu dla samochodów powyżej 3,5t.
Droga wojewódzka – 151:
• droga klasy G;
• droga jedno jezdniowa, dwu pasowa,
• dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN,
• prędkość projektowa Vp = 50 km/h ( poza terenem zabudowanym),
• szerokość jezdni 6,0 m
Droga wojewódzka – 156:
• droga klasy G;
• droga jedno jezdniowa, dwu pasowa,
• dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN,
• prędkość projektowa: Vp = 50 km/h (poza terenem zabudowanym),
• szerokość jezdni 6,0m
Chodniki:
• szerokość min. 1,50
• pochylenie poprzeczne 2%
Droga rowerowa:
• szerokość min. 2,0 m,
• pochylenie poprzeczne 2%
Ciąg pieszo-rowerowy:
• szerokość min. 3,0 m,
• pochylenie poprzeczne 2%
Zjazdy indywidualne:
• szerokość nie mniejsza niż 4,5 m, w tym jezdnia o szerokości min. 3,0 m,
• przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyprowadzono skosem 1:1,
• pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania.
Zjazdy publiczne:
• szerokość nie mniejsza niż 5,0 m, w tym jezdnia o szerokości min. 3,5 m,
• przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu min. R=5 m,

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowią załączniki do SWZ:
1) Projekt wykonawczy zgłoszenia robót (branża drogowa) - załącznik nr 10 do SWZ (obejmujący cztery zgłoszenia robót na które uzyskano zaświadczenia o braku sprzeciwu:
• BOŚ.6743.1.241.2022.MS Starosty Myśliborskiego,
• BOŚ.6743.1.56.2022.ASz Starosty Myśliborskiego,
• AP-1.7843.1.70-1.2022.MKB,
• AP-1.7843.1.292-1.2022.MKB).
2) Projekt zgłoszenia robót Przebudowa dróg w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika na działkach 33, 7, oraz budowa miejsc postojowych na działce 32/3 w miejscowości Barlinek – tylko w zakresie działki 32/3 (zaświadczenie BOŚ.1.28.017.MR) – załącznik nr 10 do SWZ;
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych– załącznik nr 11 do SWZ;
4) Projekt stałej organizacji ruchu – załącznik nr 12 do SWZ;
5) Opinia geotechniczna – załącznik nr 13 do SWZ;

W stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia określonego w pkt 3.3 Zamawiający dokonuje następujących uszczegółowień:
1) Zamawiający informuje, że w zakresie Projektu zgłoszenia robót Przebudowa dróg w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika na działkach 33, 7, oraz budowa miejsc postojowych na działce 32/3 w miejscowości Barlinek – realizowany będzie tylko zakres utwardzeń na działce 32/3. Załączony przedmiar zawiera wszystkie roboty jakie przewidziano do wykonania w tym zakresie. Zakres zadania stanowiącego przedmiot niniejszej SWZ został oznaczony na arkuszu projektu budowlanego. Pozostała część projektu nie będzie realizowana i nie stanowi ona zakresu robót objętego niniejszym postępowaniem;
2) wykonywane prace nie mogą spowodować braku przejezdności dróg przecinających drogi, na których realizowana będzie inwestycja ani nie mogą spowodować braku dostępu do posesji przylegających do działki na których realizowana będzie inwestycja;
3) wjazdy i wyjazdy z budowy na drogi na których realizowana będzie inwestycja należy uzgodnić odrębnie z zarządcami poszczególnych dróg oraz posiadać zatwierdzone tymczasowe organizacje ruchu. Wszelkie formalności wprowadzenia tymczasowej organizacji leżą po stronie Wykonawcy;
4) część inwestycji (odcinek na dz. nr 1/28) realizowana będzie na terenie byłego nasypu kolejowego. Na nasypie kolejowym mogą wystąpić granitowe graniczniki i kolejowe znaki drogowe lub inne elementy infrastruktury kolejowej. Podlegają one szczególnej ochronie i obowiązkiem wykonawcy jest ich zabezpieczenie na czas prowadzenia robót;
5) wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę elementów wyposażenia drogowego fabrycznie nowego tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, kompletnym, wolnym od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz nie prototypowego;
6) W zakres zadania wchodzi wycinka drzew. Zamawiający uzyskał zgodę zezwalającą na usunięcie 14 szt. drzew wskazanych jako kolidujące w pasie drogi wojewódzkiej nr 151 w Barlinku. Wszystkie drzewa wskazane na projekcie zagospodarowania jako kolidujące z przedsięwzięciem stanowią własność Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zamawiający żąda od Wykonawcy wywiezienia nagromadzonego drzewa poza teren budowy na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Miejscem składowania drewna będzie plac przy ul. Ogrodowej w Barlinku. Drzewa należy wyciąć w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie drzew. Zamawiający wymaga aby otrzymane kłody pociąć na odcinki o długości od 2 do 3 metrów. Koszt tych robót należy uwzględnić przy przygotowywaniu kosztorysu ofertowego;
7) Zamawiający rezygnuje z budowy kanału technologicznego przy realizacji inwestycji. Dokumentacja w części opisującej roboty związane z kanałem technologicznym nie jest przedmiotem niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia;
8) Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na których realizowane będzie zadanie, uzyskane od władającego drogą nr 151 (Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie);
9) oświetlenie uwzględnione na Stałej Organizacji Ruchu nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Zgodnie z legendą sprawa oświetlenia stanowi odrębne opracowanie i nie stanowi elementu robót budowlanych ani wyceny. Wykonawca musi natomiast uwzględnić konieczność wpuszczenia na plac budowy innego podmiotu realizującego ten zakres prac. Wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić organizację placu budowy w tym zakresie z Zamawiającym;
10) kostkę pochodzącą z rozbiórki należy spakować, wywieźć i rozładować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu odległym nie więcej niż 3 km;
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zagospodarowania materiału pochodzącego z rozbiórki i frezowania nawierzchni. Transport materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego zgodnie z pozycją kosztorysową - do 10 km.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będą działki o nr 51, 470/6, 497, 470/5, 470/4, 1001, 1/28, 32/3 obręb Barlinek 2, gm. Barlinek.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej o długości łącznej ok. 1200 metrów, na poniższych odcinkach:
- odcinek drogi wojewódzkiej nr 156 w kierunku Pełczyc – działki nr 51, 470/6
- odcinek drogi gminnej – ul. Pełczycka – działki nr 497, 470/5
- odcinek drogi wojewódzkiej nr 151 w kierunku Pełczyc – działki nr 470/4, 1001
- odcinek drogi gminnej – pas drogowy drogi rowerowej, połączenie z istniejącą ścieżką rowerową – działka nr 1/28
- budowa miejsc postojowych na działce nr 32/3 wraz z utwardzeniem terenu pod wiaty oraz utwardzenia pod dojścia do miejsc postojowych.
Wszystkie działki znajdują się w obrębie 2 miasta Barlinek.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 156 – w zakresie jezdni oraz dróg wojewódzkich,
- przebudowę drogi gminnej ul. Pełczyckiej w zakresie ciągu jezdno- pieszego z zakazem wjazdu samochodom ciężarowym,
- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 151 w zakresie drogi rowerowej, wyspy spowalniającej ruch,
- przebudowę drogi rowerowej w pasie drogowym – na trasie Barlinek – Pełczyce,
- dokonanie przycięć i wycinek istniejących gałęzi drzew i krzewów w celu uzyskania wymaganej skrajni,
- dokonanie przycięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów na istniejących skarpach,
- wykonanie balustrad zabezpieczających,
- wyprofilowanie rowów wraz z humusowaniem i obsianiem,
- zapewnienie powierzchniowego odprowadzenia wód deszczowych w tereny chłonno-odprowadzające,
- budowa miejsc postojowych, utwardzenie dojścia do nich wraz z utwardzeniem terenu pod wiaty - na działce nr 32/3.
Wysokościową lokalizację ścieżki, ciągów oraz jezdni należy dostosować do istniejącego terenu, z zapewnieniem spływu wód opadowych, nawierzchnia powinna być wykonana z zastosowaniem następujących zasad:
- szerokość drogi rowerowej dwukierunkowej nie powinna być mniejsza niż 2,0 m,
- szerokość ciągu pieszo-rowerowego min. 3,0 m,
- szerokość jezdni drogi gminnej z dostosowaniem do poruszania się ruchu rowerowego min. 5,5 m,
- pochylenie podłużne nie powinno przekraczać 6 %,
- na połączeniu drogi rowerowej ze zjazdami, przejazdami, jezdnią krawężniki powinny być zlicowane na "0", nie powinno być wyniesień bądź uskoków.

Parametry ścieżki rowerowej:
Droga gminna - ul. Pełczycka :
• droga klasy D;
• droga jedno jezdniowa, dwu pasowa,
• dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN,
• prędkość projektowa - Vp = 30 km/h,
• szerokość jezdni min. 5,5m,
• wprowadzona strefa ograniczonej prędkości, oraz zakaz wjazdu dla samochodów powyżej 3,5t.
Droga wojewódzka – 151:
• droga klasy G;
• droga jedno jezdniowa, dwu pasowa,
• dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN,
• prędkość projektowa Vp = 50 km/h ( poza terenem zabudowanym),
• szerokość jezdni 6,0 m
Droga wojewódzka – 156:
• droga klasy G;
• droga jedno jezdniowa, dwu pasowa,
• dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN,
• prędkość projektowa: Vp = 50 km/h (poza terenem zabudowanym),
• szerokość jezdni 6,0m
Chodniki:
• szerokość min. 1,50
• pochylenie poprzeczne 2%
Droga rowerowa:
• szerokość min. 2,0 m,
• pochylenie poprzeczne 2%
Ciąg pieszo-rowerowy:
• szerokość min. 3,0 m,
• pochylenie poprzeczne 2%
Zjazdy indywidualne:
• szerokość nie mniejsza niż 4,5 m, w tym jezdnia o szerokości min. 3,0 m,
• przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyprowadzono skosem 1:1,
• pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania.
Zjazdy publiczne:
• szerokość nie mniejsza niż 5,0 m, w tym jezdnia o szerokości min. 3,5 m,
• przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu min. R=5 m,

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowią załączniki do SWZ:
1) Projekt wykonawczy zgłoszenia robót (branża drogowa) - załącznik nr 10 do SWZ (obejmujący cztery zgłoszenia robót na które uzyskano zaświadczenia o braku sprzeciwu:
• BOŚ.6743.1.241.2022.MS Starosty Myśliborskiego,
• BOŚ.6743.1.56.2022.ASz Starosty Myśliborskiego,
• AP-1.7843.1.70-1.2022.MKB,
• AP-1.7843.1.292-1.2022.MKB).
2) Projekt zgłoszenia robót Przebudowa dróg w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika na działkach 33, 7, oraz budowa miejsc postojowych na działce 32/3 w miejscowości Barlinek – tylko w zakresie działki 32/3 (zaświadczenie BOŚ.1.28.017.MR) – załącznik nr 10 do SWZ;
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych– załącznik nr 11 do SWZ;
4) Projekt stałej organizacji ruchu – załącznik nr 12 do SWZ;
5) Opinia geotechniczna – załącznik nr 13 do SWZ;

W stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia określonego w pkt 3.3 Zamawiający dokonuje następujących uszczegółowień:
1) Zamawiający informuje, że w zakresie Projektu zgłoszenia robót Przebudowa dróg w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika na działkach 33, 7, oraz budowa miejsc postojowych na działce 32/3 w miejscowości Barlinek – realizowany będzie tylko zakres utwardzeń na działce 32/3. Załączony przedmiar zawiera wszystkie roboty jakie przewidziano do wykonania w tym zakresie. Zakres zadania stanowiącego przedmiot niniejszej SWZ został oznaczony na arkuszu projektu budowlanego. Pozostała część projektu nie będzie realizowana i nie stanowi ona zakresu robót objętego niniejszym postępowaniem. Zamawiający informuje, że rezygnuje z wykonania przy realizacji niniejszego zadania wykonania wiaty rekreacyjnej wraz z ławkami oraz fundamentem. Wobec tego Zamawiający dokonał stosownej zmiany przedmiaru w tym zakresie poprzez wykreślenie pozycji 21 (centrum przesiadkowe).
2) wykonywane prace nie mogą spowodować braku przejezdności dróg przecinających drogi, na których realizowana będzie inwestycja ani nie mogą spowodować braku dostępu do posesji przylegających do działki na których realizowana będzie inwestycja;
3) wjazdy i wyjazdy z budowy na drogi na których realizowana będzie inwestycja należy uzgodnić odrębnie z zarządcami poszczególnych dróg oraz posiadać zatwierdzone tymczasowe organizacje ruchu. Wszelkie formalności wprowadzenia tymczasowej organizacji leżą po stronie Wykonawcy;
4) część inwestycji (odcinek na dz. nr 1/28) realizowana będzie na terenie byłego nasypu kolejowego. Na nasypie kolejowym mogą wystąpić granitowe graniczniki i kolejowe znaki drogowe lub inne elementy infrastruktury kolejowej. Podlegają one szczególnej ochronie i obowiązkiem wykonawcy jest ich zabezpieczenie na czas prowadzenia robót;
5) wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę elementów wyposażenia drogowego fabrycznie nowego tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, kompletnym, wolnym od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz nie prototypowego;
6) W zakres zadania wchodzi wycinka drzew. Zamawiający uzyskał zgodę zezwalającą na usunięcie 14 szt. drzew wskazanych jako kolidujące w pasie drogi wojewódzkiej nr 151 w Barlinku. Wszystkie drzewa wskazane na projekcie zagospodarowania jako kolidujące z przedsięwzięciem stanowią własność Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zamawiający żąda od Wykonawcy wywiezienia nagromadzonego drzewa poza teren budowy na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Miejscem składowania drewna będzie plac przy ul. Ogrodowej w Barlinku. Drzewa należy wyciąć w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie drzew. Zamawiający wymaga aby otrzymane kłody pociąć na odcinki o długości od 2 do 3 metrów. Koszt tych robót należy uwzględnić przy przygotowywaniu kosztorysu ofertowego;
7) Zamawiający rezygnuje z budowy kanału technologicznego przy realizacji inwestycji. Dokumentacja w części opisującej roboty związane z kanałem technologicznym nie jest przedmiotem niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia;
8) Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na których realizowane będzie zadanie, uzyskane od władającego drogą nr 151 (Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie);
9) oświetlenie uwzględnione na Stałej Organizacji Ruchu nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Zgodnie z legendą sprawa oświetlenia stanowi odrębne opracowanie i nie stanowi elementu robót budowlanych ani wyceny. Wykonawca musi natomiast uwzględnić konieczność wpuszczenia na plac budowy innego podmiotu realizującego ten zakres prac. Wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić organizację placu budowy w tym zakresie z Zamawiającym;
10) kostkę pochodzącą z rozbiórki należy spakować, wywieźć i rozładować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu odległym nie więcej niż 3 km;
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zagospodarowania materiału pochodzącego z rozbiórki i frezowania nawierzchni. Transport materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego zgodnie z pozycją kosztorysową - do 10 km.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będą działki o nr 51, 470/6, 497, 470/5, 470/4, 1001, 1/28, 32/3 obręb Barlinek 2, gm. Barlinek.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-22 10:00

Po zmianie:
2022-11-23 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-22 10:15

Po zmianie:
2022-11-23 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-21

Po zmianie:
2022-12-22

Zobacz inne

Prawo