Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00442622/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup licencji BusinessObjects

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

1.3.) Oddział zamawiającego: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015817985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piekary 14/15

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-823

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 61 850 60 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@nfz-poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup licencji BusinessObjects

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79647ba7-6584-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442622

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00214904/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup licencji Business Objects.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

nfz-poznan.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: nfz-poznan.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz uznaje go za wiążący.
Zamawiający określa instrukcję korzystania z Platformy Zakupowej w niniejszym postępowaniu,
tj. w zakładce „Baza wiedzy/Plany zamówień publicznych”.
6. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Więcej informacji zawiera SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nfz-poznan.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga dołączenia katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym może się Pan/Pani kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl
● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Prezes NFZ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do kontaktu z Panem/Panią w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym można kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: iod@nfz.gov.pl
● CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup licencji BusinessObjects - postępowanie numer: ZP.261.16.2022.
● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp).
● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Posiada Pani/Pan:
▪ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
▪ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
W związku z prowadzeniem postępowania z użyciem Platformy Zakupowej Zamawiający informuje, że:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
nie przysługuje Pani/Panu:
▪ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
▪ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.261.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji BusinessObjects według wymagań określonych w załączniku nr 1 do umowy.
2. Przedmiot umowy należy dostarczyć, zainstalować i uruchomić w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (Wielkopolski OW NFZ) w Poznaniu.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Określenia użyte w pkt. I Załącznika nr 1 do umowy wskazujące znaki towarowe, nazwy własne, patenty lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”.
Rozwiązanie równoważne zaoferowane przez Wykonawcę musi posiadać cechy określone w treści SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość dni pracy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas instalacji, konfiguracji i uruchomienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.
2. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji usług lub dostaw związanych z zakupem, instalacją, konfiguracją, migracją, wdrożeniem środowiska BusinessObjects. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert należycie zrealizował lub realizuje co najmniej dwie usługi/dostawy, o wartości równej lub przekraczającej kwotę 100.000,00 zł brutto jako wynagrodzenie Wykonawcy. Przy czym w przypadku usługi lub dostaw w takcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że poziom jej wykonania na dzień składania ofert przekracza kwotę 100.000,00 zł brutto.
3. W przypadku oferty najwyżej ocenionej Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie wykazu usług/dostaw oraz dokumentów potwierdzających należyte wykonania umów, jako podmiotowych środków dowodowych.
SWZ zawiera zapisy dotyczące sposobu spełniania i badania spełniania warunku udziału w postępowaniu w przypadku ofert składanych wspólnie lub w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy będzie wzywać Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej do złożenia na platformie zakupowej w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przekazania wezwania Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia nastąpi wstępnie przez analizę wykazu usług/dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane. Następnie Zamawiający, w odniesieniu do oferty najwyżej ocenionej, przeanalizuje treść dowodów określających czy usługi/dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego usługi/dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, dowodami są referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres ten liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
SWZ zawiera zapisy dotyczące sposobu spełniania i badania spełniania warunku udziału w postępowaniu w przypadku ofert składanych wspólnie lub w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Elektroniczna oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) na ofertę składa się wypełniony formularz ofertowy (sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do specyfikacji), Zamawiający wymaga złożenia tego formularza oraz wypełnienia i złożenia formularza systemowego (katalogu elektronicznego) na Platformie Zakupowej. W przypadku rozbieżności treści pomiędzy formularzem ofertowym a formularzem systemowym na Platformie Zakupowej, której Zamawiający nie może poprawić zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przyjmie treści oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym. Podpisane muszą być zarówno formularz ofertowy, jak i formularz systemowy.
2) wskazanie w ofercie (formularzu ofertowym) produktu równoważnego (jeśli dotyczy) wraz ze wskazaniem parametrów równoważności. Wykonawca oferując przedmiot równoważny jest zobowiązany wykazać w ofercie równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych zaoferowanej licencji.
3) oświadczenie o przesłankach wykluczenia (załącznik nr 3);
4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4)
5) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów (o ile dotyczy);
6) aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tego dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
7) w przypadku gdy oferta zawiera informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (o ile dotyczy) i złożenie ich w wyodrębnionym pliku, opisanym jako tajny.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający ustala obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przyjmuje wadium wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 78 1130 1088 0001 3007 0720 0011 z dopiskiem „Wadium – ZP.261.16.2022 „zakup licencji BusinessObjects”. Prawidłowe wniesienie wadium w pieniądzu potwierdza faktyczny wpływ środków zaksięgowany na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Dowodem wniesienia wadium w formie niepieniężnej będzie dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium, zawierający bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji: Składając ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument".

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełniać w całości warunek doświadczenia.
Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie -Załącznik nr 3 do specyfikacji składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowały swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z ich treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z obowiązkiem wskazanym w art. 436 pkt 4 lit. b p.z.p., Strony postanawiają,
iż w przypadku wystąpienia zmiany (obniżenia lub podwyższenia):
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342),
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
dokonają zmiany wysokości odpowiedniego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 2, poprzez zawarcie pisemnego aneksu, uwzględniającego wzrost lub spadek ponoszonych i wykazanych przez Wykonawcę kosztów, zgodnie z procedurą opisaną w umowie.
Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane:
a) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy;
b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszego zamówienia;
c) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym;
d) w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 08:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Dostawa licencji, instalacja, uruchomienie i konfiguracja środowiska BusinessObjects w wersji 4.2 (lub równoważnego) wraz z wszystkimi koniecznymi do tego celu licencjami nastąpi maksymalnie w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Uwaga Czas instalacji, konfiguracji i uruchomienia stanowi kryterium oceny ofert.
2. Dostarczone w ramach realizacji umowy: pakiety serwisowe, prace serwisowe, szkolenia i inne wymagane usługi konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, będą wykonywane w terminach
i sposób określony w załączniku nr 1 do umowy – w okresie 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru.

Zobacz inne

Prawo