Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mszczonów, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00442686/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zabezpieczenie dodatkowej obsługi ratowniczej
w Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej 52

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016070873

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 52

1.5.2.) Miejscowość: Mszczonów

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.7.) Numer telefonu: 468578781

1.5.8.) Numer faksu: 468578781

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osir@mszczonow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.mszczonow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zabezpieczenie dodatkowej obsługi ratowniczej
w Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej 52

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ecd27c1-64f9-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442686

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00077868/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zabezpieczenie dodatkowej obsługi ratowniczej w Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej 52

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniportalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego: skrytka o nazwie Skrytka ESP posiadająca adres /OSIRMszczonow/Skrytka/ESP znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Należy pamiętać o zaszyfrowaniu oświadczeń i dokumentów wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami został szczegółowo opisany w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniportal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie miniportal tj.: w celu korzystania z systemu miniportal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
• specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
• format danych oraz kodowanie miniportal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowa-niem UTF-8,
• oznaczenia czasu odbioru danych – miniportal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
• integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadcze-nie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
• Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
• Mozilla Firefox od wersji 15
• Google Chrome od wersji 20
• Microsoft Edge

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka z siedzibą przy ul. Warszawska 52, 96-320 Mszczonów, tel. 46 857 87 81 – zwanego dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia pn: „Zabezpieczenie dodatkowej obsługi ratowniczej w Kompleksie Base-nów Termalnych w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej 52”, na podstawie w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129).
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie re-prezentowany przez Dyrektora Ośrodka z siedzibą przy ul. Warszawska 52, 96-320 Mszczonów, tel. 46 857 87 81 – zwanego dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia pn: „Zabezpieczenie dodatkowej obsługi ratowniczej w Kompleksie Base-nów Termalnych w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej 52”, na podstawie w art. 2 ust. 1 pkt 1) usta-wy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129)
Szczegółowo zapisy odnośnie RODO Zamawiający opisał w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.260.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na terenie obiektu Kompleksu Basenów Termalnych w Mszczonowie pozostającego w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie. Ponadto przedmiot zamówienia będzie świadczony w ilości od 110 do 8400 godzin, w Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej 52.
Szczegółowe informacje Zamawiający wskazał w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług tj. – zabezpieczenie dodatkowej obsługi ratowniczej w Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej 52, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel – do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. W celu udzielenia zamówienia Zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, w którym Zamawiający i Wykonawca negocjować będą m.in. postanowienia umowy, w tym cenę za 1 godzinę świadczenia usługi.
Szacunkowa wartość tego zamówienia: nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
Warunki udzielenia zamówienia: Zamawiający nie stawia warunku.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:
1) Cena za 1 godzinę świadczenia usługi przez 1 ratownika wodnego (C) – znaczenie 60 % (60 pkt).
Dla celów porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, (60pkt) oferty następne będą oceniane wg wzoru:
C = [C min / C bad] x 60 pkt
gdzie:
C – liczba punktów za cenę ofertową
C min – najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad – cena oferty badanej
Oferta wykonawcy może w tym kryterium uzyskać maksymalnie 60 pkt
2) Kontrola świadczenia usług przez koordynatora (K) –znaczenie 20% (20pkt )
Dla celów porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
Kryterium Kontrola świadczenia usług przez koordynatora będzie rozpatrywana na podstawie informacji złożonej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Kontrola świadczenia usług przez koordynatora została opisana w § 4 ust 5 umowy.
Oferowana przez Wykonawcę ilość kontroli świadczenia usług przez koordynatora w jednym tygodniu (od poniedziałku do niedzieli) nie może być mniejsza niż 1 raz i nie może być większa niż 3 razy.
3) Przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy (Sz) –znaczenie 20% (20pkt )
Dla celów porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
Kryterium przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy będzie rozpatrywana na podstawie informacji złożonej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy zostało opisane w § 4 ust 8 umowy.
Oferowana przez Wykonawcę ilość przeprowadzonych szkoleń z pierwszej pomocy w czasie obowiązywania umowy nie może być mniejsza niż 1 raz i nie może być większa niż 5 razy.
2. Łączna punktacja oferty zostanie wyliczona według wzoru:
W = C+K+Sz;
W – łączna punktacja oferty badanej;
C – punktacja według kryterium ,,Cena za 1 godzinę świadczenia usługi przez 1 ratownika wodnego” oferty badanej w danej części;
K – punktacja według kryterium ,,Kontrola świadczenia usług przez koordynatora” oferty badanej w danej części;
Sz – punktacja według kryterium „Przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy” oferty badanej w danej części;
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów.
3. Pozostałe informacje Zamawiający szczegółowo opisał w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kontrola świadczenia usług przez koordynatora

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w po-wyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualne uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych tj. zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz aktualny wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek będzie spełniony, jeżeli każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełni powyższy wymóg i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, że:
a) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego tj. co najmniej 10 osobami spełniającymi wymagania ratownika wodnego zgodnie z art 15 a) ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.: Dz. U. 2022 r., poz. 147).
Uwaga!
Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie powyższych wymagań, dopuszcza odpowiadające im wymagania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia na podstawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1646).

Zamawiający wymaga aby, przy wykazywaniu przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, albo na zasadach określonych w artykule 118 ustawy Pzp, warunki określone w niniejszym pkt były spełnione przez Wykonawców wspólnie.
Uwaga!
Patrz pkt XX ust 3 SWZ.

b) wykonał lub wykonywał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi ratownictwa wodnego świadczone na kąpieliskach wodnych lub miejscach wykorzystywanych do kąpieli, o wartości każdej usługi minimum 60 000,00 zł brutto, przy czym ww. usługi powinny być świadczone przez ratowników spełniających wymagania określone art 15 a) ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie powyższych wymagań, dopuszcza odpowiadające im wymagania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia na podstawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1646).

Uwaga!
Zamawiający wymaga aby przy wykazywaniu przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia albo na zasadach określonych w artykule 118 ustawy Pzp, warunki określone w niniejszym pkt były spełnione samodzielnie przez jednego wykonawcę.
Powyższe oznacza, że w przypadku wykazania doświadczenia zakazuje się łączenia zamówień przez dwa lub więcej podmioty.
Ponadto wykonawca, będąc członkiem konsorcjum w uprzednio wykonanym zamówieniu, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i wyłącznie w przypadkach, kiedy dane usługi wykonał osobiście. Istotna jest jedynie część faktycznie przez niego zrealizowana.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wy-konawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków:
1) odpisu lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem – również dla podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby.
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ.
2. Ponadto, Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi okoliczność wskazana w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r (Dz. U z 2022r poz. 835 ) o szczegółowych o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Wykluczenie Wykonawcy na ww. podstawie następuje zgodnie z art. 7 ust 2 o szczegółowych o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.Pozostałe informacje Zamawiający wskazał SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków:
1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SWZ;
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SWZ;
3) aktualne uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych tj. zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz aktualny wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Pozostałe informacje Zamawiający wskazał w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: PKO Bank Polski S.A., Nr rachunku: 08 1020 1042 0000 8502 0349 0448 z dopiskiem „Wadium - nr postępowania S.260.5.2022, nazwa Zabezpieczenie dodatkowej obsługi ratowniczej w Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej 52”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp., bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Warszawska 52 96-320;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Formularza oferty.
4 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Szczegółowe wymagania odnośnie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający opisał w niniejszym ogłoszeniu oraz w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej umo¬wie.
2. Strony dopuszczają zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie któ¬rej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) zmiany terminu przewidzianego na wykonanie usług, które są spowodowane w szczególności przez:
a) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, której wystąpienia Strony umowy nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;
b) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy zaproponowa¬nych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
c) okoliczności siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością oraz którym nie można zapobiec. Strony są obowiązane, pod rygorem utraty uprawnień, informować się wzajemnie o wystąpieniu okoliczności stanowiących siłę wyższą w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia, w którym dowiedziały się o wystąpieniu siły wyższej.
d) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
Przesunięcie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy nastąpi o tyle dni, przez ile trwały przy¬czyny, o których mowa powyżej.
2) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany Umowy:
a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiającego skutkujące nie możliwością realizacji przedmiotu umowy;
b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie, w jakim ma wpływ na realizację niniejszej umowy;
c) wystąpienie po zawarciu umowy nieprzewidzianych przeszkód o charakterze obiektywnym, wywołujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy w całości lub w części;
d) w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą"), grożących rażącą stratą, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć w terminie zawarcia umowy, pomimo zachowania przez Strony należytej staranności.
e) w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19 lub innym stanem epidemicznym lub epidemiologicznym, stanem wojennym, wojną, Zamawiający dopuszcza:
— zmianę sposobu wykonywania usług.
Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 lub innego stanu epidemicznego lub epidemiologicznego lub stanu wojennego, wojny na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające wpływ okoliczności związa¬nych z wystąpieniem COVID-19 lub innego stanu epidemicznego lub epidemiologicznego lub stanu wojennego, wojny na należyte wyko¬nanie niniejszej umowy. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub do¬kumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 lub innego stanu epi¬demicznego lub epidemiologicznego lub stanu wojennego, wojny na należyte wykonanie niniejszej umowy.
f) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w tym o wartości do 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy.
g) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany Wykonawcy gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:
3. Ponadto, Zamawiający przewidział klauzule waloryzacyjne, o których mowa w załączniku nr 7 do SWZ- Wzór Umowy.
4. Pozostałe informacje Zamawiający szczegółowo opisał w załączniku nr 7 do SWZ- Wzór Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniportalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
4. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy;
b) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty;
c) pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
– postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
– wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
– ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4) Wykonawca jest zobowiązany poinformować zamawiającego – wskazuje to w formularzu ofertowym lub odrębnym oświadczeniem (informację wykonawca załącza do oferty) - czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
5. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Należy pamiętać o zaszyfrowaniu oświadczeń i dokumentów wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
6. Pozostałe informacje Zamawiający opisał w SWZ.

Zobacz inne

Prawo