Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Dobrzyniewo Duże, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00442909/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Dobrzyniewo Duże

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 2.000.000,00 zł

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobrzyniewo Duże

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659250

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Dobrzyniewo Duże, ul.Białostocka, 25

1.4.2.) Miejscowość: Dobrzyniewo Duże

1.4.3.) Kod pocztowy: 16-002

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.4.7.) Numer telefonu: 85 742 81 55

1.4.8.) Numer faksu: 857197147

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@dobrzyniewo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzyniewo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442909

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00433985/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
3.2. Okres spłat kredytu przypada na lata 2023 r. - 2030 r. Harmonogram spłat rat kredytu wskazuje okresy spłaty rat kredytu i wysokość rat kapitałowych bez uwzględnienia marży. Zamawiający nie dopuszcza zmian okresów spłaty rat kredytu, wysokość rat kapitałowych i innej stawki WIBOR.
3.3. Harmonogram spłat rat kredytu znajduje się w pliku Excel - Załącznik nr 1A - Harmonogram spłat rat kredytu. Wykonawca wypełni tylko pozycje marży w harmonogramie. Kompletny harmonogram spłat rat kredytu będzie załącznikiem do umowy.
3.4. Bank stawia do dyspozycji Zamawiającego kredyt niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż do 29.12.2022 r.
3.5. Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie dyspozycji Zamawiającego, która będzie złożona w Banku, nie później niż na 5 dni roboczych przed planowaną datą wypłaty. Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat.
3.6. W razie nieuruchomienia kredytu w czasie określonym w punkcie 3.4., Bank zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynikającej z dyspozycji, za każdy dzień opóźnienia.
3.7. Za straty poniesione w kwocie przewyższającej wartość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych.
3.8. Kredyt może być uruchomiony przez Zamawiającego jednorazowo lub w dowolnych transzach do łącznej kwoty, o której mowa w ust. 1.
3.9. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie przewiduje oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów bankowych.
3.10. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych prowizji i opłat związanych z udzieleniem kredytu. Zastrzeżenie obejmuje również sytuację wcześniejszej spłaty kredytu lub niewykorzystania całości kredytu postawionego do dyspozycji Zamawiającemu.
3.11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, w tym spłaty jednorazowo rat kredytu przypadających do spłaty w danym roku kalendarzowym bez ponoszenia żadnych opłat i prowizji. Ewentualna spłata nastąpi po zawiadomieniu Wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie po uprzednim zawiadomieniu przez Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty przynajmniej z 10 dniowym wyprzedzeniem, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
3.12. W przypadku zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu Wykonawca dokona aktualizacji „Harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytu” bez kosztów obciążających Zamawiającego. W przypadku spłaty jednorazowej rat kredytu przypadających do spłaty w danym roku kalendarzowym nie powodująca zmian harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytu przypadających do spłaty w kolejnych latach - aktualizacja nie jest konieczna.
3.13. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia.
3.14. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, przy czym pierwszym terminem spłaty rat kapitałowych będzie termin: 31 stycznia 2023 r.
3.15. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami do 31.12.2030 r.
3.16. Za spłatę kredytu lub jego rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności rat kredytowych przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy – spłata rat następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. W powyższym przypadku ustalony termin dokonania spłaty zostanie zachowany.
3.17. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznego zadłużenia. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni, a rok przestępny 366 dni.
3.18. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona, za porozumieniem stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
3.19. Zamawiający nie przewiduje możliwości spłaty rat kredytu w walutach obcych.
3.20. Wszelkie rozliczenia pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
3.21. Opis przedmiotu zamówienia według kodów i nazw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
66113000-5 Usługi udzielania kredytu
3.22. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
3.23. Wszelkie dane finansowe Gminy Dobrzyniewo Duże oraz sprawozdania dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem ttp://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl/budzet/.
3.24. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
3.25. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3.26. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
3.27. Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu.

Po zmianie:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
3.2. Okres spłat kredytu przypada na lata 2023 r. - 2030 r. Harmonogram spłat rat kredytu wskazuje okresy spłaty rat kredytu i wysokość rat kapitałowych bez uwzględnienia marży. Zamawiający nie dopuszcza zmian okresów spłaty rat kredytu, wysokość rat kapitałowych i innej stawki WIBOR.
3.3. Harmonogram spłat rat kredytu znajduje się w pliku Excel - Załącznik nr 1A - Harmonogram spłat rat kredytu. Wykonawca wypełni tylko pozycje marży w harmonogramie. Kompletny harmonogram spłat rat kredytu będzie załącznikiem do umowy.
3.4. Bank stawia do dyspozycji Zamawiającego kredyt niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż do 29.12.2022 r.
3.5. Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie dyspozycji Zamawiającego, która będzie złożona w Banku, nie później niż na 5 dni roboczych przed planowaną datą wypłaty. Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat.
3.6. W razie nieuruchomienia kredytu w czasie określonym w punkcie 3.4., Bank zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynikającej z dyspozycji, za każdy dzień opóźnienia.
3.7. Za straty poniesione w kwocie przewyższającej wartość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych.
3.8. Kredyt może być uruchomiony przez Zamawiającego jednorazowo lub w dowolnych transzach do łącznej kwoty, o której mowa w ust. 1.
3.9. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie przewiduje oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów bankowych.
3.10. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych prowizji i opłat związanych z udzieleniem kredytu. Zastrzeżenie obejmuje również sytuację wcześniejszej spłaty kredytu lub niewykorzystania całości kredytu postawionego do dyspozycji Zamawiającemu.
3.11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, w tym spłaty jednorazowo rat kredytu przypadających do spłaty w danym roku kalendarzowym bez ponoszenia żadnych opłat i prowizji. Ewentualna spłata nastąpi po zawiadomieniu Wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie po uprzednim zawiadomieniu przez Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty przynajmniej z 10 dniowym wyprzedzeniem, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
3.12. W przypadku zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu Wykonawca dokona aktualizacji „Harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytu” bez kosztów obciążających Zamawiającego. W przypadku spłaty jednorazowej rat kredytu przypadających do spłaty w danym roku kalendarzowym nie powodująca zmian harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytu przypadających do spłaty w kolejnych latach - aktualizacja nie jest konieczna.
3.13. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia.
3.14. Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych, przy czym pierwszym terminem spłaty rat kapitałowych będzie termin: 31 stycznia 2023 r.
3.15. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami do 31.12.2030 r.
3.16. Za spłatę kredytu lub jego rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności rat kredytowych przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy – spłata rat następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. W powyższym przypadku ustalony termin dokonania spłaty zostanie zachowany.
3.17. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznego zadłużenia. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni, a rok przestępny 366 dni.
3.18. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
3.19. Zamawiający nie przewiduje możliwości spłaty rat kredytu w walutach obcych.
3.20. Wszelkie rozliczenia pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
3.21. Opis przedmiotu zamówienia według kodów i nazw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
66113000-5 Usługi udzielania kredytu
3.22. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ_aktualizacja_17.11.2022 r.
3.23. Wszelkie dane finansowe Gminy Dobrzyniewo Duże oraz sprawozdania dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem ttp://bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl/budzet/.
3.24. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
3.25. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3.26. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
3.27. Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-22 10:00

Po zmianie:
2022-11-25 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-22 10:30

Po zmianie:
2022-11-25 10:30

Zobacz inne

Prawo