Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Chodzież, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00442937/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA MIEJSKA W CHODZIEŻY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Zakup serwerów z systemami operacyjnymi wraz z licencjami dostępowymi oraz macierzy dyskowej z dyskami twardymi i szyną do montażu w ramach w ramach Programu Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA W CHODZIEŻY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570790992

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2

1.4.2.) Miejscowość: Chodzież

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-800

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@chodziez.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442937

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00403730/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.1. Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT)

Przed zmianą:
20746,00

Po zmianie:
155339,11

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - OFERTY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1. Liczba otrzymanych ofert lub wniosków

Przed zmianą:
1

Po zmianie:
3

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.2. Liczba otrzymanych ofert złożonych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Przed zmianą:
1

Po zmianie:
3

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.2. Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem

Przed zmianą:
24600,00

Po zmianie:
190770,54

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.3. Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem

Przed zmianą:
24600,00

Po zmianie:
220944,90

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4. Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Przed zmianą:
24600,00

Po zmianie:
190770,54

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.1. Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Przed zmianą:
SERVCOM Dariusz Maroń

Po zmianie:
Virtual Technologies IT Sp. z o.o.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.3. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - ulica

Przed zmianą:
Kobierzycka 10

Po zmianie:
ul. Sokolska 30A/8

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.4. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - miejscowość

Przed zmianą:
Wrocław

Po zmianie:
Katowice

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.5. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - kod pocztowy

Przed zmianą:
53-315

Po zmianie:
40-086

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.6. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - województwo

Przed zmianą:
dolnośląskie

Po zmianie:
śląskie

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.2. Krajowy numer identyfikacyjny

Przed zmianą:
5751753493

Po zmianie:
6452536469

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - UMOWA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Data zawarcia umowy

Przed zmianą:
2022-10-14

Po zmianie:
2022-11-16

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Wartość umowy/umowy ramowej

Przed zmianą:
24600

Po zmianie:
19077054,0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:
Okres realizacji - dni

Po zmianie:
Data do

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Okres realizacji - dni

Przed zmianą:
14

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą:

Po zmianie:
2022-12-26

Zobacz inne

Prawo