Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bochnia, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00443005/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa produktów farmaceutycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304349

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 31

1.5.2.) Miejscowość: Bochnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 615 32 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów farmaceutycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7f88019-64c9-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00443005

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039591/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.24 Dostawa produktów farmaceutycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje zostały zawarte w VI. SWZ. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. Nie podpisanie oferty ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym będzie skutkowało jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Pzp

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wszystkie informacje dotyczące RODO zawarte zostały w załączniku do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wszystkie informacje dotyczące RODO zawarte zostały w załączniku do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ-271-1-51/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp. Opis przedmiotu zamówienie Dawka / opakowanie Jednostka miary "Ilość jednostek miary zamawiana
(wg. wielkości dawki/opakowania określonego przez Zamawiającego)"
1. 2. 3. 4. 5.
1. Amphotericin B proszek do przygot roztw do wlewu doż. 50 mg op. 42
2. Azithromycin pr.d/sporz.zaw. 200mg/5ml 20 ml op. 17
3. Azithromycin pr.d/sporz.zaw. 200mg/5ml 30 ml op. 21
4. Azithromycin "krople do oczu 15 mg/g 1,5%
x 6 poj" op. 288
5. Azitromycinum tabl. powl. 250 mg x 6 op. 1
6. Azitromycinum tabl. powl. 500 mg x 3 op. 48
7. Cefuroxime axetil pr.d/sporz.zaw 125mg/5ml 50ml op. 1
8. Cefuroxime axetil pr.d/sporz.zaw. 250mg/5ml 50ml op. 4
9. Chloramphenicol maść 2% - 5 g x 1 op. 31
10. Clarithromycin susp. 125mg/5ml 100ml x 1 op. 1
11. Clarithromycin susp. 250mg/5ml 100ml x 1 op. 28
12. Clindamycin kaps. 0,15g x 16 op. 1
13. Fluconazole r-r d/infuzji 2 mg/ml-100ml x 10 butelek op. 53
14. Fluconazole syrop 0,005 g/ml x 150 ml op. 1
15. Fosfomycin granulat 3 g saszetka op. 9
16. Garamycin gąbka 5 cm x 5 cm op. 4
17. Garamycin gąbka 0,13 g /10 x 10 x 0,5 cm op. 2
18. Gentamicin amp. 0,08 g / 2ml x 10 dożylna op. 51
19. Gentamicin amp. 0,04 / 1ml x 10 amp. op. 14
20. Imipenem / Cilastatin fiol. (0,5 g / 0,5 g) dożylny x fiolka op. 1712
21. Levofloxacin krople do oczu -5 mg/ml - 5 ml op. 3
22. Lewofloksacyna tabl. powl. 500 mg x 10 op. 58
23. Linezolid 0,6 g /300 ml x buteleka op. 728
24. Meropenem fiol. 0,5 g x 10 fiolek op. 27
25. Meropenem fiol. 1 g x 10 fiolek op. 488
26. Metronidazole + chlorquinaldol globulki a 0,25g + 0,1g x 10 op. 11
27. Mupirocin maść 20mg/g a 15g op. 17
28. Neomycin maść do oczu 0.5% - 3 g x 1 op. 23
29. Nifurantel + Nystatin globulki (500 mg Nifurantel + 200000 j.m. Nystatin) x 12 op. 27
30. Nifurantel + Nystatin maść dopochwowa (100 mg Nifurantelum + 40000 j.m. Nystatin)/g x 30 g op. 5
31. Norfloxacinum tabl. powl. 400 mg x 20 op. 1
32. Nystatin zaw. 2400000 j /24ml/5g x 1 op. 94
33. Nystatyna tabl. 500000 j.m. x 16 op. 1
34. Nystatyna tabl. dopochwowe 100000 j.m. x 10 tabl. op. 1
35. Ofloxacin krople do oczu 0,3% x 5 ml op 10
36. Spiramycin tabl. 3 mln x 10 op. 1
37. Tobramycin krople do oczu 0,3% x 5 ml op. 1
38. Tobramycin maść do oczu 0,3% x 3,5 g op. 1
39. Tobramycyna inj. 0,24g/80ml x 10 flakon op. 1
40. Mikonazol 2% żel do stosowania w jamie ustnej op. 12

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej
ceny, z uwagi na fakt, iż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp. Opis przedmiotu zamówienie Dawka / opakowanie Jednostka miary "Ilość jednostek miary zamawiana
(wg. wielkości dawki/opakowania określonego przez Zamawiającego)"
1. 2. 3. 4. 5.
1. Albumina ludzka 20%/100 ml x 1 flakon flakon 700
2. Albumina ludzka 20%/50ml x 1 flakon flakon 20

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej
ceny, z uwagi na fakt, iż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze), którzy są uprawnieni do sprzedaży leczniczych produktów leczniczych Zamawiającemu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne.
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek, o którym mowa powyżej musi spełniać ten spośród Wykonawców, który będzie sprzedawał produkty lecznicze..

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAMAWIAJĄCY, WEZWIE WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI, TERMINIE, AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH TJ.:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 2B do SWZ
2)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ZAMAWIAJĄCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WEZWIE WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI, TERMINIE, AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH TJ.:
1) dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnienia do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu (dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze):
1) Podmioty określone w art. 72 ustawy Prawo farmaceutyczne (hurtownie, składy konsygnacyjne i składy celne) - Kopia ważnego aktu administracyjnego (koncesji, zezwolenia) wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF, MZ) uprawniającego do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, składu konsygnacyjnego, składu celnego lub kopia równoważnego dokumentu wydanego przez właściwe organy państw członkowskich UE, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i środki odurzające - odpowiednio wymagane zezwolenie.
2) Podmioty określone w art. 23 ustawy Prawo farmaceutyczne (podmioty odpowiedzialne) - Kopia ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Radę Unii Europejskiej albo Komisję Europejską na wniosek podmiotu odpowiedzialnego.
3) Podmioty określone w art. 42 ustawy Prawo farmaceutyczne (wytwórcy) - Kopia ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Radę Unii Europejskiej albo Komisję Europejską na wniosek podmiotu odpowiedzialnego zawierającego w wykazie wytwórców, u których następuje zwolnienie serii, nazwę i adres Wykonawcy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowane dostawy są zgodne z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu Zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie Wykonawcy(wzór stanowi załącznik nr 2C), że oferowane produkty lecznicze, spełniają wymagania przewidziane w ustawie Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Oświadczenie Wykonawcy(wzór stanowi załącznik nr 2C), że oferowane produkty lecznicze, spełniają wymagania przewidziane w ustawie Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty (FORMULARZA OFERTOWEGO OGÓLNEGO) należy dołączyć:
1) formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa sporządzony odpowiednio wg załącznika nr 1A do SWZ. – podpisany ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym Formularz nie podlega uzupełnieniu. (Zamawiający prosi o dołączenie do oferty wypełnionego dokumentu w formie elektronicznej, postaci elektronicznej (w wersji edytowalnej) Formularz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania).
2) oświadczenie wymienione w pkt. V.1.1) SWZ – podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym
3) przedmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt. II.8) SWZ; - podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym
4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; - podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym
5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; - podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym
6) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia - dotyczy Wykonawców powołujących się na zasoby podmiotów trzecich – podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym
7) oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia - podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje zostały zawarte w V.9) SWZ - WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Reguluje wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego Postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-24

Zobacz inne

Prawo