Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wejherowo, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00443039/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA MIASTA WEJHEROWA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego w Wejherowie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA WEJHEROWA

1.2.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675215

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Jakuba Wejhera 8

1.4.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.4.7.) Numer telefonu: 58 677 70 09

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wzpifz@um.wejherowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00443039

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00432550/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00027699/12/P

Po zmianie:
2022/BZP 00027699/13/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 11:00

Po zmianie:
2022-11-25 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 11:30

Po zmianie:
2022-11-25 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-17

Po zmianie:
2022-12-24

Zobacz inne

Prawo