Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gorzów Wielkopolski, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00443096/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Powiat Gorzowski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gorzowskiego w gminach: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i Witnica w sezonie 2022 - 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Gorzowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967314

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pankiewicza 5-7

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatgorzowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatgorzowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gorzowskiego w gminach: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i Witnica w sezonie 2022 - 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2133ef92-664d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00443096

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.powiatgorzowski.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal; oraz poczty elektronicznej.

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Gorzowski, z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.
W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@powiatgorzowski.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gorzowskiego w gminach: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i Witnica w sezonie 2022 - 2023
prowadzonym w trybie podstawowym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRS.272.15.2022.TCz

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 600000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie 6 gmin Powiatu Gorzowskiego w okresie od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31 marca 2022 r., polegające na odśnieżaniu i posypywaniu solą lub mieszanką piaskowo-solną nawierzchni dróg powiatowych.
2. Zamówienie zostało podzielone na 6 części na które Wykonawcy mogą składać oferty częściowe:
a) Część 1: REJON NR 1 – Gmina Bogdaniec 48,2 km
b) Część 2: REJON NR 2 – Gmina Deszczno 39,9 km
c) Część 3: REJON NR 3 – Gmina Kłodawa 55,5 km
d) Część 4: REJON NR 4 – Gmina Lubiszyn 65,9 km
e) Część 5: REJON NR 5 – Gmina Santok 37,5 km
f) Część 6: REJON NR 6 – Gmina Witnica 72,1 km
W załączniku do wzoru umowy z Wykonawcami (Załączniku nr 7 do SWZ) wymienione zostały odcinki dróg powiatowych objęte zamówieniem dla każdego Rejonu osobno.
Każdy Wykonawca może złożyć oferty na dowolną liczbę części. W przypadku pełnienia usługi odśnieżania na więcej niż jednym rejonie, Wykonawca w razie wystąpienia potrzeby zapewni jednoczesną obsługę każdego z rejonów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: szybkość reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu
2. spełniają warunki udziału w postepowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
– brak warunków;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
I. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową niezbędną do wykonania określonego w SWZ zadania w wysokości nie niższej niż 50.000,00 zł.
II. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą jak 50.000,00 zł.
3) zdolności technicznej lub zawodowej
III. Wykazuje się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej 1 usługi polegającej na odśnieżaniu dróg publicznych o kategorii drogi lokalnej (gminnej lub powiatowej) lub wyższej. – wartości co najmniej 100.000 zł.
IV. Dysponuje sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym przynajmniej 1 sztuką solarko – piaskarki z nośnikiem samochodowym i pługiem (lub sprzętem analogicznym służącym do odśnieżania i posypywania mieszanką piaskowo-solną lub solą dróg). Uwaga: Jeżeli Wykonawca złoży oferty na więcej niż jedna część, wówczas będzie musiał dysponować odrębnym sprzętem na każdą z części.
Wykonawcy składający ofertę wspólną winni spełniać warunki udziału w postępowaniu łącznie.
Zgodnie z art. 22a. ustawy Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

I. Kopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. 50.000 zł w okresie obowiązywania umowy stron.
Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

II. Wykaz usług (Załącznik nr 4) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej 1 usługi polegającej na odśnieżaniu dróg publicznych o kategorii drogi lokalnej (gminnej lub powiatowej) lub wyższej. – wartości co najmniej 100.000 zł

III. Wykaz sprzętu służącego do odśnieżania i posypywania dróg (Załącznik nr 5), dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania sprzętem;.

IV. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostepnienia zasobów lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy)


2.2 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy):

I. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.

II. Oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 6 do SWZ, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcom nie prowadzą zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem do reprezentowania Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-23

Zobacz inne

Prawo