Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Siemianowice Śląskie, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00443413/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Ubezpieczenie osób, mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Siemianowice Śląskie, jej jednostek organizacyjnych i Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255453

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jana Pawła II 10

1.4.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pz_ubezpieczenia2022@um.siemianowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.siemianowice.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00443413

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00420326/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
I/ CD.SEKCJI I pkt 1.9:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie został wyznaczony w trybie art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych jako Zamawiający upoważniony do przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz Gminy Siemianowice Śląskie, jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich na rok 2023, na podstawie: Zarządzenia nr 3220/2022 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 6 października 2022 r. w sprawie: wyznaczenia Zamawiającego – jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz Zamawiających stanowiących samorządowe jednostki organizacyjne Gminy Siemianowice Śląskie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich oraz do udzielania zamówień podobnych wynikających z udzielonego zamówienia wspólnego na rzecz Zamawiających wymienionych w pozycjach od 1) do 41) w rozdziale I SWZ oraz zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 06.10.2022 r. jednostki wskazane w pozycjach od 42) do 46) w rozdziale I SWZ wyznaczyły Gminę Siemianowice Śląskie, jako Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia oraz udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz, na usługę ubezpieczenia osób, mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Siemianowice Śląskie, jej jednostek organizacyjnych i Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich oraz do udzielania zamówień podobnych wynikających z udzielonego zamówienia.
Po rozstrzygnięciu postępowania, w terminie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych zostanie zawarta jedna (1) umowa na usługę ubezpieczenia osób, mienia
i odpowiedzialności cywilnej Gminy Siemianowice Śląskie, jej jednostek organizacyjnych
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich, na podstawie której zostaną wystawione odrębne polisy oraz jedna (1) umowa na usługę ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów (OC, AC, NNW, ASSISTANCE) oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów przeznaczonych do złomowania, na podstawie której zostaną wystawione odrębne polisy.
II/ CD.SEKCJI V PKT 5.11:
2.3.Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w rozdziale XVI pkt 6. SWZ (jeśli dotyczy) (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym);
2.4.Formularz cenowy (odpowiednio Dodatek nr 5a – w odniesieniu do Części 1, Dodatek nr 5b – w odniesieniu do Części 2).
3.Zapisy ppkt 2) w pkt 2.2. powyżej stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4.Zapisy ppkt 1) i ppkt 2) oraz ppkt 3) w pkt 2.2. powyżej stosuje się odpowiednio do podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
5.W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 101 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.
III/ Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia 22.11.2022 r., do godziny 9:00:00.
IV/ Okres realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia:
- w odniesieniu do Części 1: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2023 roku.
- w odniesieniu do Części 2: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2023 roku.

Po zmianie:
I/ CD.SEKCJI I pkt 1.9:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie został wyznaczony w trybie art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych jako Zamawiający upoważniony do przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz Gminy Siemianowice Śląskie, jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich na rok 2023, na podstawie: Zarządzenia nr 3220/2022 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 6 października 2022 r. w sprawie: wyznaczenia Zamawiającego – jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz Zamawiających stanowiących samorządowe jednostki organizacyjne Gminy Siemianowice Śląskie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich oraz do udzielania zamówień podobnych wynikających z udzielonego zamówienia wspólnego na rzecz Zamawiających wymienionych w pozycjach od 1) do 41) w rozdziale I SWZ oraz zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 06.10.2022 r. jednostki wskazane w pozycjach od 42) do 46) w rozdziale I SWZ wyznaczyły Gminę Siemianowice Śląskie, jako Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia oraz udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz, na usługę ubezpieczenia osób, mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Siemianowice Śląskie, jej jednostek organizacyjnych i Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich oraz do udzielania zamówień podobnych wynikających z udzielonego zamówienia.
Po rozstrzygnięciu postępowania, w terminie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych zostanie zawarta jedna (1) umowa na usługę ubezpieczenia osób, mienia
i odpowiedzialności cywilnej Gminy Siemianowice Śląskie, jej jednostek organizacyjnych
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich, na podstawie której zostaną wystawione odrębne polisy oraz jedna (1) umowa na usługę ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów (OC, AC, NNW, ASSISTANCE) oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów przeznaczonych do złomowania, na podstawie której zostaną wystawione odrębne polisy.
II/ CD.SEKCJI V PKT 5.11:
2.3.Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w rozdziale XVI pkt 6. SWZ (jeśli dotyczy) (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym);
2.4.Formularz cenowy (odpowiednio Dodatek nr 5a – w odniesieniu do Części 1, Dodatek nr 5b – w odniesieniu do Części 2).
3.Zapisy ppkt 2) w pkt 2.2. powyżej stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4.Zapisy ppkt 1) i ppkt 2) oraz ppkt 3) w pkt 2.2. powyżej stosuje się odpowiednio do podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
5.W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 101 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.
III/ Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia 23.11.2022 r., do godziny 9:00:00.
IV/ Okres realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia:
- w odniesieniu do Części 1: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2023 roku.
- w odniesieniu do Części 2: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2023 roku.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-22 09:00

Po zmianie:
2022-11-23 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-22 09:30

Po zmianie:
2022-11-23 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-21

Po zmianie:
2022-12-22

Zobacz inne

Prawo