Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00443434/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
D/212/2022 DOSTAWA MIĘSA, PRODUKTÓW MIĘSNO-WĘDLINIARSKICH I TŁUSZCZY ZWIERZĘCYCH.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142665904

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marsa 110

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-470

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 2rblog.zampub@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Skarb Państwa-jednostka budżetowa, podsektor rządowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

D/212/2022 DOSTAWA MIĘSA, PRODUKTÓW MIĘSNO-WĘDLINIARSKICH I TŁUSZCZY ZWIERZĘCYCH.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-319813da-64e2-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00443434

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/2rblog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.2rblog.wp.mil.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/2rblog.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ROZDZIAŁ XX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ROZDZIAŁ XX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/212/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, produktów mięsno-wędliniarskich i tłuszczy zwierzęcych dla zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego w niżej wymienionych ilościach:
1. Pasztetowa w ilości 12 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 6 kg., zamówienie opcjonalne 6 kg.,
2. Salceson włoski w ilości 16 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 8 kg., zamówienie opcjonalne 8 kg.,
3. Salceson ozorkowy w ilości 16 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 8 kg., zamówienie opcjonalne 8 kg.,
4. Kaszanka z kaszy gryczanej w ilości 50 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 15 kg., zamówienie opcjonalne 35 kg.,
5. Salami w ilości 16 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 8 kg., zamówienie opcjonalne 8 kg.,
6. Kiełbasa myśliwska w ilości 20 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 10 kg., zamówienie opcjonalne 10 kg.,
7. Kiełbasa jałowcowa w ilości 20 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 10 kg., zamówienie opcjonalne 10 kg.,
8. Kiełbasa parówkowa w ilości 50 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 15 kg., zamówienie opcjonalne 35 kg.,
9. Parówki z szynki w ilości 20 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 10 kg., zamówienie opcjonalne 10 kg.,
10. Mortadela w ilości 20 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 10 kg., zamówienie opcjonalne 10 kg.,
11. Kiełbasa biała parzona w ilości 75 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 25 kg., zamówienie opcjonalne 50 kg.,
12. Kiełbasa podlaska w ilości 60 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 30 kg., zamówienie opcjonalne 30 kg.,
13. Kiełbasa wiejska w ilości 60 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 30 kg., zamówienie opcjonalne 30 kg.,
14. Kiełbasa śląska w ilości 80 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 40 kg., zamówienie opcjonalne 40 kg.,
15. Kiełbasa toruńska w ilości 60 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 30 kg., zamówienie opcjonalne 30 kg.,
16. Kiełbasa zwyczajna w ilości 60 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 30 kg., zamówienie opcjonalne 30 kg.,
17. Kiełbasa krakowska parzona w ilości 20 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 10 kg., zamówienie opcjonalne 10 kg.,
18. Kiełbasa szynkowa wieprzowa w ilości 16 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 8 kg., zamówienie opcjonalne 8 kg.,
19. Kiełbasa krakowska sucha w ilości 12 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 6 kg., zamówienie opcjonalne 6 kg.,
20. Kiełbasa żywiecka w ilości 20 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 10 kg., zamówienie opcjonalne 10 kg.,
21. Kabanosy w ilości 18 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 10 kg., zamówienie opcjonalne 8 kg.,
22. Baleron w ilości 20 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 10 kg., zamówienie opcjonalne 10 kg.,
23. Polędwica wędzona wieprzowa w ilości 20 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 10 kg., zamówienie opcjonalne 10 kg.,
24. Szynka wieprzowa wędzona w ilości 20 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 10 kg., zamówienie opcjonalne 10 kg.,
25. Szynka wieprzowa gotowana w ilości 20 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 10 kg., zamówienie opcjonalne 10 kg.,
26. Szynka wieprzowa konserwowa w ilości 24 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 12 kg., zamówienie opcjonalne 12 kg.,
27. Boczek wędzony parzony w ilości 100 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 50 kg., zamówienie opcjonalne 50 kg.,
28. Schab pieczony w ilości 20 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 10 kg., zamówienie opcjonalne 10 kg.,
29. Rolada z boczku w ilości 12 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 6 kg., zamówienie opcjonalne 6 kg.,
30. Pasztet wieprzowy w ilości 20 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 10 kg., zamówienie opcjonalne 10 kg.,
31. Golonka wieprzowa w ilości 12 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 6 kg., zamówienie opcjonalne 6 kg.,
32. Ogonówka w ilości 12 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 6 kg., zamówienie opcjonalne 6 kg.,
33. Smalec wieprzowy w ilości 80 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 40 kg., zamówienie opcjonalne 40 kg.,
34. Słonina w ilości 80 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 40 kg., zamówienie opcjonalne 40 kg.,
35. Antrykot wołowy w ilości 200 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 100 kg., zamówienie opcjonalne 100 kg.,
36. Wołowina ekstra w ilości 50 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 25 kg., zamówienie opcjonalne 25 kg.,
37. Polędwica wołowa w ilości 20 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 10 kg., zamówienie opcjonalne 10 kg.,
38. Polędwica wieprzowa w ilości 20 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 10 kg., zamówienie opcjonalne 10 kg.,
39. Wołowina zrazowa b/k w ilości 40 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 20 kg., zamówienie opcjonalne 20 kg.,
40. Udziec cielęcy b/k w ilości 20 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 10 kg., zamówienie opcjonalne 10 kg.,
41. Łopatka cielęca b/k w ilości 20 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 10 kg., zamówienie opcjonalne 10 kg.,
42. Karkówka wieprzowa b/k w ilości 400 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 200 kg., zamówienie opcjonalne 200 kg.,
43. Karkówka wieprzowa z/k w ilości 40 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 20 kg., zamówienie opcjonalne 20 kg.,
44. Łopatka wieprzowa b/k w ilości 400 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 200 kg., zamówienie opcjonalne 200 kg.,
45. Schab wieprzowy b/k w ilości 600 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 300 kg., zamówienie opcjonalne 300 kg.,
46. Schab wieprzowy z/k w ilości 50 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 25 kg., zamówienie opcjonalne 25 kg.,
47. Boczek surowy b/k w ilości 50 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 25 kg., zamówienie opcjonalne 25 kg.,
48. Żeberka wieprzowe w ilości 500 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 250 kg., zamówienie opcjonalne 250 kg.,
49. Szynka wieprzowa b/k w ilości 400 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 200 kg., zamówienie opcjonalne 200 kg.,
50. Mięso wieprzowe od szynki b/k dr. w ilości 50 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 25 kg., zamówienie opcjonalne 25 kg.,
51. Golonka wieprzowa z/k w ilości 30 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 15 kg., zamówienie opcjonalne 15 kg.,
52. Golonka wieprzowa b/k pak.próżn. w ilości 200 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 100 kg., zamówienie opcjonalne 100 kg.,
53. Ozorki wieprzowe w ilości 20 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 10 kg., zamówienie opcjonalne 10 kg.,
54. Wątroba wieprzowa w ilości 45 kg. w tym zamówienie: gwarantowane 15 kg., zamówienie opcjonalne 30 kg.,

4.2.6.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131100-6 - Produkty mięsno-wędliniarskie

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, produktów mięsno-wędliniarskich i tłuszczy zwierzęcych dla zamówienia opcjonalnego w niżej wymienionych ilościach:
1. Pasztetowa w ilości 12 kg. w tym zam. opcjonalne 6 kg.,
2. Salceson włoski w ilości 16 kg. w tym zam. opcjonalne 8 kg.,
3. Salceson ozorkowy w ilości 16 kg. w tym zam. opcjonalne 8 kg.,
4. Kaszanka z kaszy gryczanej w ilości 50 kg. w tym zam. opcjonalne 35 kg.,
5. Salami w ilości 16 kg. w tym zam. opcjonalne 8 kg.,
6. Kiełbasa myśliwska w ilości 20 kg. w tym zam. opcjonalne 10 kg.,
7. Kiełbasa jałowcowa w ilości 20 kg. w tym zam. opcjonalne 10 kg.,
8. Kiełbasa parówkowa w ilości 50 kg. w tym zam. opcjonalne 35 kg.,
9. Parówki z szynki w ilości 20 kg. w tym zam. opcjonalne 10 kg.,
10. Mortadela w ilości 20 kg. w tym zam. opcjonalne 10 kg.,
11. Kiełbasa biała parzona w ilości 75 kg. w tym zam. opcjonalne 50 kg.,
12. Kiełbasa podlaska w ilości 60 kg. w tym zam. opcjonalne 30 kg.,
13. Kiełbasa wiejska w ilości 60 kg. w tym zam. opcjonalne 30 kg.,
14. Kiełbasa śląska w ilości 80 kg. w tym zam. opcjonalne 40 kg.,
15. Kiełbasa toruńska w ilości 60 kg. w tym zam. opcjonalne 30 kg.,
16. Kiełbasa zwyczajna w ilości 60 kg. w tym zam. opcjonalne 30 kg.,
17. Kiełbasa krakowska parzona w ilości 20 kg. w tym zam. opcjonalne 10 kg.,
18. Kiełbasa szynkowa wieprzowa w ilości 16 kg. w tym zam. opcjonalne 8 kg.,
19. Kiełbasa krakowska sucha w ilości 12 kg. w tym zam. opcjonalne 6 kg.,
20. Kiełbasa żywiecka w ilości 20 kg. w tym zam. opcjonalne 10 kg.,
21. Kabanosy w ilości 18 kg. w tym zam. opcjonalne 8 kg.,
22. Baleron w ilości 20 kg. w tym zam. opcjonalne 10 kg.,
23. Polędwica wędzona wieprzowa w ilości 20 kg. w tym zam. opcjonalne 10 kg.,
24. Szynka wieprzowa wędzona w ilości 20 kg. w tym zam. opcjonalne 10 kg.,
25. Szynka wieprzowa gotowana w ilości 20 kg. w tym zam. opcjonalne 10 kg.,
26. Szynka wieprzowa konserwowa w ilości 24 kg. w tym zam. opcjonalne 12 kg.,
27. Boczek wędzony parzony w ilości 100 kg. w tym zam. opcjonalne 50 kg.,
28. Schab pieczony w ilości 20 kg. w tym zam. opcjonalne 10 kg.,
29. Rolada z boczku w ilości 12 kg. w tym zam. opcjonalne 6 kg.,
30. Pasztet wieprzowy w ilości 20 kg. w tym zam. opcjonalne 10 kg.,
31. Golonka wieprzowa w ilości 12 kg. w tym zam. opcjonalne 6 kg.,
32. Ogonówka w ilości 12 kg. w tym zam. opcjonalne 6 kg.,
33. Smalec wieprzowy w ilości 80 kg. w tym zam. opcjonalne 40 kg.,
34. Słonina w ilości 80 kg. w tym zam. opcjonalne 40 kg.,
35. Antrykot wołowy w ilości 200 kg. w tym zam. opcjonalne 100 kg.,
36. Wołowina ekstra w ilości 50 kg. w tym zam. opcjonalne 25 kg.,
37. Polędwica wołowa w ilości 20 kg. w tym zam. opcjonalne 10 kg.,
38. Polędwica wieprzowa w ilości 20 kg. w tym zam. opcjonalne 10 kg.,
39. Wołowina zrazowa b/k w ilości 40 kg. w tym zam. opcjonalne 20 kg.,
40. Udziec cielęcy b/k w ilości 20 kg. w tym zam. opcjonalne 10 kg.,
41. Łopatka cielęca b/k w ilości 20 kg. w tym zam. opcjonalne 10 kg.,
42. Karkówka wieprzowa b/k w ilości 400 kg. w tym zam. opcjonalne 200 kg.,
43. Karkówka wieprzowa z/k w ilości 40 kg. w tym zam. opcjonalne 20 kg.,
44. Łopatka wieprzowa b/k w ilości 400 kg. w tym zam. opcjonalne 200 kg.,
45. Schab wieprzowy b/k w ilości 600 kg. w tym zam. opcjonalne 300 kg.,
46. Schab wieprzowy z/k w ilości 50 kg. w tym zam. opcjonalne 25 kg.,
47. Boczek surowy b/k w ilości 50 kg. w tym zam. opcjonalne 25 kg.,
48. Żeberka wieprzowe w ilości 500 kg. w tym zam. opcjonalne 250 kg.,
49. Szynka wieprzowa b/k w ilości 400 kg. w tym zam. opcjonalne 200 kg.,
50. Mięso wieprzowe od szynki b/k dr. w ilości 50 kg. w tym zam. opcjonalne 25 kg.,
51. Golonka wieprzowa z/k w ilości 30 kg. w tym zam. opcjonalne 15 kg.,
52. Golonka wieprzowa b/k pak.próżn. w ilości 200 kg. w tym zam. opcjonalne 100 kg.,
53. Ozorki wieprzowe w ilości 20 kg. w tym zam. opcjonalne 10 kg.,
54. Wątroba wieprzowa w ilości 45 kg. w tym zam. opcjonalne 30 kg.,

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca został dopuszczony do produkcji lub obrotu artykułami spożywczymi- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022r. poz.2132 t.j.); ;
2. Wykonawca posiadał zgłoszoną działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022r. poz.1688 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art.108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1. w przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub zwierzęcego lub żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego:
a) aktualną decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, o której mowa w art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2022r. poz.2132 t.j.) – jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,
lub
b) aktualną decyzję państwowego powiatowego inspektora weterynaryjnego
o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, o której mowa w art.20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2020r. poz.1753 t.j.)– jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,
lub
c) zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów wydane przez organa urzędowej kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2022r. poz. 2132 t.j.) – jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.
- W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z Unii Europejskiej, spoza obszaru RP, w odpowiedzi na wezwanie należy złożyć aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia wraz z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym w przypadku dotyczącym żywności (grupy produktów) pochodzenia zwierzęcego.
- W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z krajów trzecich, w odpowiedzi na wezwanie należy złożyć aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ w danym kraju o dopuszczeniu zakładu do produkcji i na eksport na rynki innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia.
- Potwierdzenie o zgłoszeniu działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi wydane przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wykonawcy– na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2022r. poz.1688 t.j. ze zm.) – jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.
W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
- Zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego sytemu HACCP wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP– podstawa prawna art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022r. poz. 2132 t.j.).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia. art. 107 ust . 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian umowy w sytuacjach określonych art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w załączniku nr 4 do SWZ - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 07:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/2rblog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 07:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo