Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00443437/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA OLEJÓW I TŁUSZCZY ROŚLINNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142665904

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marsa 110

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-470

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 2rblog.zampub@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Skarb Państwa-jednostka budżetowa, podsektor rządowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA OLEJÓW I TŁUSZCZY ROŚLINNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f07a190-64e2-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00443437

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/2rblog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.2rblog.wp.mil.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/2rblog.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.2rblog.wp.mil.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ROZDZIAŁ XX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ROZDZIAŁ XX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/210/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów i tłuszczy roślinnych bez podziału na zadania (części) w ilości :
-Olej rzepakowy -Ilość 300 l, w tym Ilość
gwarantowana 200 l i Ilość opcjonalna 100 l
- Oliwa z oliwek - Ilość 20 l, w tym Ilość
gwarantowana 10 l i Ilość opcjonalna 10 l
-Olej słonecznikowy- Ilość 8 l , w tym Ilość
gwarantowana 4 l i Ilość opcjonalna 4 l
- Margaryna jednoporcjowa- Ilość 20 kg, w tym ilość
gwarantowana 10 kg i ilość opcjonalna 10 kg
- Margaryna - ilość 40 kg, w tym ilość gwarantowana 30 kg
i ilość opcjonalna 10 kg
2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ
3. Zamawiający przewiduje prawa opcji w przedmiotowym postępowaniu.
Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast realizacja dostaw opcjonalnych może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w ilościach przez Niego wskazanych, w obowiązujących cenach jednostkowych, w terminie realizacji (obowiązywania) umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów i tłuszczy roślinnych w ilości :
-Olej rzepakowy -Ilość 300 l, w tym Ilość
gwarantowana 200 l i Ilość opcjonalna 100 l
- Oliwa z oliwek - Ilość 20 l, w tym Ilość
gwarantowana 10 l i Ilość opcjonalna 10 l
-Olej słonecznikowy- Ilość 8 l , w tym Ilość
gwarantowana 4 l i Ilość opcjonalna 4 l
- Margaryna jednoporcjowa- Ilość 20 kg, w tym ilość
gwarantowana 10 kg i ilość opcjonalna 10 kg
- Margaryna - ilość 40 kg, w tym ilość gwarantowana 30 kg
i ilość opcjonalna 10 kg
2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SWZ
3. Zamawiający przewiduje prawa opcji w przedmiotowym postępowaniu.
Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast realizacja dostaw opcjonalnych może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w ilościach przez Niego wskazanych, w obowiązujących cenach jednostkowych, w terminie realizacji (obowiązywania) umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca został dopuszczony do produkcji lub obrotu artykułami spożywczymi - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 z póź, zm.)
2. Wykonawca posiadał zgłoszoną działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi,
do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - Ustawa
z dnia 21 grudnia 2000 r. roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022 r. poz.1688 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W
zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r., o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.1, dane
umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
- W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej
- W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub zwierzęcego lub żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego
i produkty pochodzenia zwierzęcego należy załączyć:
a) aktualną decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, o której mowa w art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022r. poz. 2132 t.j.) – jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,
lub
b) aktualną decyzję państwowego powiatowego inspektora weterynaryjnego
o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1753 z póź. zm.) – jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,
lub
c) zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów wydane przez organa urzędowej kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132.) – jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.

W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z Unii Europejskiej, spoza obszaru RP,
do oferty należy załączyć aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ danego kraju
o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia wraz
z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym w przypadku dotyczącym żywności (grupy produktów) pochodzenia zwierzęcego.
- W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca z krajów trzecich, do oferty należy załączyć aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ w danym kraju o dopuszczeniu zakładu do produkcji i na eksport na rynki innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia.
- Potwierdzenie o zgłoszeniu działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi wydane przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wykonawcy – na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1688 ze zm.) – jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego sytemu HACCP wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP – podstawa prawna art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz.2132 t.j.).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia. art. 107 ust . 2 ustawy PZP

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian umowy w sytuacjach określonych art. 455 ustawy Pzp oraz w załączniku nr 4 do SWZ - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 07:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/2rblog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo