Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Pecna, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00443486/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SZKOŁA PODSTAWOWA W PECNEJ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych dla Szkoły Podstawowej w Pecnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA W PECNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001226150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 19

1.5.2.) Miejscowość: Pecna

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-053

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sppecna.dlaedu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szkolapecna.superszkolna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych dla Szkoły Podstawowej w Pecnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-937aea57-65dc-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00443486

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00049765/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Olej opałowy lekki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/690533

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/690533

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem IX SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/XI/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych dla Szkoły Podstawowej w Pecnej.
Przewidywana ilość dostaw oleju opałowego w roku 2023 wynosi 30 000 litrów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zgodnie z art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dostawy oleju lekkiego opałowego przewiduje prawo Opcji do wysokości 50% kwoty brutto zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający może skorzystać z uruchomienia prawa Opcji po wykorzystaniu zamówienia podstawowego, najpóźniej w terminie do dnia 20.12.2023r.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w zakresie prawa Opcji w terminie
2 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia opcjonalnego przez Zamawiającego, w formie e-maila.
4. Wykorzystanie prawa Opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Realizowanie opcjonalnego zakresu zamówienia będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Zamówienie w ramach Opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za dostawy w ramach prawa Opcji, które ustalane będzie zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 3-4 Umowy.
5. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem,
a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności
od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia z tytułu prawa Opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy
w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej :

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
posiada aktualną koncesją na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997r - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.)

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wykaże spełnienie warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

Dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
- aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, wyłącznie za zasadach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę - sposób wykonania umowy może ulec zmianie w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności Przedmiotu Umowy z powszechnie obowiązującym prawem.
3. Ze względu na zmiany rynkowe cen paliw, które są niezależne od woli stron umowy i w obecnej sytuacji geopolitycznej trudne do przewidzenia na etapie zawierania umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zwiększenia kwoty na jej realizację do 50% wartości brutto wskazanej w § 4 ust.1 Umowy.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto umowy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zakupu mniejszej ilości oleju niż ilość szacowana, przy czym gwarantowana ilość przedmiotu dostawy będzie stanowiła nie mniej niż 70% szacowanej ilości tj.: 21 000 litrów oleju opałowego lekkiego, zgodnie z §1 ust. 2 Umowy.
6. Strony zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w przypadku zajścia okoliczności, na które Strony nie miały wpływu, w tym tzw. „siły wyższej” opisanej w § 12 Umowy,
a skutkujących – bezpośrednio lub pośrednio – znacznym utrudnieniem lub uniemożliwieniem spełnienia świadczeń Stron w sposób określony przy podpisaniu umowy, o ile wyżej wymienione okoliczności mają charakter obiektywny.
7. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności uzasadniającej taką zmianę. Protokół konieczności będzie każdorazowo stanowił załącznik do aneksu zmieniającego Umowę.
8. Postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako podstawy prawnej roszczenia
o zmianę Umowy, lecz jedynie jako możliwość jej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej wraz z załącznikami za pośrednictwem „Formularza składania oferty” dostępnego na https://platformazakupowa.pl w sekcji przedmiotowego „postępowania” dostępnego na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/690533

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający wykluczy z postępowania:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z poźn.zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z poźn.zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia:
od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
Planowany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

W przypadku przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia termin realizacji umowy zostanie odpowiednio skrócony i umowa będzie realizowana w terminie od dnia jej podpisania do 31.12.2023r.

Zobacz inne

Prawo