Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00443527/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opróżnianie pustostanów mieszkalnych i użytkowych położonych w budynkach znajdujących się na terenach administrowanych przez ZGN Mokotów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010858407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Irysowa 19

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-660

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 549 37 98

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zgnmokotow.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opróżnianie pustostanów mieszkalnych i użytkowych położonych w budynkach znajdujących się na terenach administrowanych przez ZGN Mokotów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ddc654e0-6651-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00443527

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013704/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opróżnianie pustostanów mieszkalnych i użytkowych położonych w budynkach znajdujących się na terenach administrowanych przez ZGN Mokotów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu systemu Marketplanet (https://oneplace.marketplanet.pl. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, który został wskazany w SWZ.
Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl, zwanego dalej systemem. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego. Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do SWZ drogą mailową, na adres przetargi@zgnmokotow.waw.pl (ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne do przekazania danych dotyczące systemu https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
-komputer klasy PC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny - MS Windows 7
lub nowsze wersje;
-zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf
- format kodowania i oznaczania czasu:
-plik stanowiący ofertę, załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku stanowiącego ofertę dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,
- oznaczenie czasu odbioru danych przez system stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar,
- dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem systemu. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres email: przetargi@zgnmokotow.waw.pl.
- wielkość pojedynczego zamieszczanego w systemie pliku nie może przekraczać 100 MB.
- sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. poz. 2452 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę w języku polskim ściśle według postanowień SWZ.
- Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej w formatach danych: .pdf, doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, .xlsx, XAdES i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych dokumentów lub oświadczeń składanych jako elektroniczna kopia dokumentu: pdf., jpg, .tiff, XAdES. Zamawiający, określając dopuszczalne formaty danych w jakich Wykonawca może przedłożyć dokumenty lub oświadczenia, korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017r., nr 2247).
Pozostałe w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016,str.1), pozostałe zawarte w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZ.PNK.260.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 719512,20 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie usług w zakresie sukcesywnego opróżniania pustostanów mieszkalnych i użytkowych położonych w budynkach znajdujących się na terenie Miasta Stołecznego Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy wraz z usuwaniem wytworzonych przy wykonywaniu tych czynności odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911000-6 - Usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków i okien

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy w przypadku powtórzenia podobnych usług polegających na opróżnianiu pustostanów, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość ww. powtórzonych podobnych usług nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, tj. kwoty 295.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) z VAT. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie należycie i bez zbędnej zwłoki na warunkach określonych w umowie podstawowej. Ceny będą podlegały negocjacjom.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas przystąpienia do opróżnienia każdego pustostanu wraz z pomieszczeniem przynależnym (liczony od otrzymania zlecenia wystawionego przez Zamawiającego) „Cpr”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 i 109 ust.1 pkt.4 ,
- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- w celu stwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca winien wykazać się posiadaniem odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art.109 ust.1 pkt. 4 ustawy,
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
- w celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 100.000,00 zł.
zdolności technicznej lub zawodowej:
- w celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że:
- wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, usługi odpowiadające swoim przedmiotem przedmiotowi zamówienia tj. wykonał usługi polegające na wykonaniu opróżniania lokali mieszkalnych lub użytkowych wraz z usunięciem wytworzonych przy wykonywaniu tych czynności odpadów o łącznej wartości w ciągu tych lat nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto przy czym w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonawca musi wykazać wykonanie części usług, o których mowa wyżej, o wartości nie mniejszej niż: 300.000,00 zł brutto,
- dysponuje minimum 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi stosowne doświadczenie w dokonywaniu opróżniania lokali mieszkalnych lub użytkowych. Osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca musi mieć zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.).
Pozostałe w SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 i 109 ust.1 pkt.4 ,

Oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do wzoru Formularza oferty - Rozdział II SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę
(lub wykonawców), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:

- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Pozostałe w SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
− nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 i 109 ust.1 pkt.4 ,
− spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
-zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
w celu stwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca winien wykazać się posiadaniem odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art.109 ust.1 pkt. 4 ustawy,
-uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
- w celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 100.000,00 zł.
zdolności technicznej lub zawodowej:
- w celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że:
- wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, usługi odpowiadające swoim przedmiotem przedmiotowi zamówienia tj. wykonał usługi polegające na wykonaniu opróżniania lokali mieszkalnych lub użytkowych wraz z usunięciem wytworzonych przy wykonywaniu tych czynności odpadów o łącznej wartości w ciągu tych lat nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto przy czym w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonawca musi wykazać wykonanie części usług, o których mowa wyżej, o wartości nie mniejszej niż: 300.000,00 zł brutto,
- dysponuje minimum 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi stosowne doświadczenie w dokonywaniu opróżniania lokali mieszkalnych lub użytkowych. Osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca musi mieć zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.).
Pozostałe w SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, zgodnie z art. 445 ust.1 ustawy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 112 ustawy, zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców, ich łączne kwalifikacje oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową przy czym:
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 22.1.3. SWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców będzie posiadał dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w pełnej wysokości sumy gwarancyjnej wymaganej przez Zamawiającego w pkt. 22.1.3. SWZ,
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 22.1.4.1. SWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców wykaże się wykonaniem usług wymaganych zgodnie z postanowieniem pkt. 22.1.4.1. SWZ, samodzielnie. Za spełnienie warunku nie będzie uznane wykazanie, że np. „Wykonawca A” wykonał usługi o wartości 150.000,00 zł brutto, a „Wykonawca B” wykonał usługi o wartości 150.000,00 zł brutto.
Pozostałe w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają także możliwość wprowadzenia zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w Rozdział III SWZ (postanowienia umowy, zgodnie z treścią § 10)
Pozostałe w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27

Zobacz inne

Prawo