Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00444126/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót malarskich i wymiana wykładzin podłogowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006472421

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wawelska 56

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-922

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ewa.baran@ksap.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksap.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa jednostka organizacyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót malarskich i wymiana wykładzin podłogowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14ce504b-60d1-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00444126

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00101464/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie robót malarskich i wymiana wykładzin podłogowych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ksap.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ksap.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://ksap.ezamawiajacy.pl.
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
3) Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 4.7 niniejszego Rozdziału:
a) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://ksap.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
c) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
6) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma, którym jest „Marketplanet – Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.”, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 49, tel. +48 22 576 87 90, e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
12) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć na Platformie pod adresem: https://ksap.ezamawiajacy.pl w zakładce „ OFERTY”.
13) Wykonawca, każdy uczestnik Konsorcjum, podmiot udostepniający zasoby wskazany w Ofercie przez wykonawcę – wypełnia oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
14) Informacje dotyczące sposobu sporządzania i składania Oferty można uzyskać od dostawcy rozwiązania teleinformatycznego Platforma, którym jest „Marketplanet – Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.”, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 49, tel. +48 22 576 87 90, e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
15) W postępowaniu oświadczenia składa się w postaci elektronicznej, z tym że oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

UWAGA – podpis osobisty to podpis osobisty w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WN.B.260.0007.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących w szczególności:
a) Malowanie ścian i sufitów,
b) Wymianę wykładziny podłogowej,
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 1a do SWZ), oraz w przedmiarze robót (Załącznik nr 1b do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

45432110-8 - Kładzenie podłóg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość nie mniejszą niż: 1 000 000,00 zł.
2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia w realizacji robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością zadaniu stanowiącemu przedmiot zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane w ramach której wykonał malowanie ścian oraz wymianę wykładzin podłogowych o wartości co najmniej 200 000,00 zł każda (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) brutto w czynnych obiektach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 274), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu okładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ;
2.dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na okres związania ofertą.
2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.
3. Wadium ustala się w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
4. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na konto Zamawiającego: PEKAO S.A. V Centrum Korporacyjne w Warszawie na rachunek: 81 1240 5918 1111 0000 4908 5899 z oznaczeniem: „Wadium w Postępowaniu WN-B.260.0007.22”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
4.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV ust. 3 pkt 3.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 117 ust. 4 Ustawy, składają wraz z ofertą oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 8 do SWZ.
4.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty o których mowa w Rozdziale IV ust. 3 pkt 3.4 ppkt 1 i 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z treścią specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:
1) zmiana kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, jeżeli w okresie realizacji umowy:
a) zmieni się obowiązująca stawka podatku VAT, a zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b) wystąpią nieprzewidziane okoliczności (siła wyższa), czyli zdarzenie zewnętrzne, (w szczególności okoliczności związanych z wystąpieniem skutków epidemii, pandemii, wojny), których wystąpienia ani jej skutków zarówno Zamawiający jak i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć (okoliczność niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy), mimo należytej staranności prowadzonego postępowania, a okoliczność ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
2) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności związanych z wystąpieniem skutków epidemii, pandemii, wojny przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
b) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć,
c) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego skutkujących wstrzymaniem, opóźnienie lub przerwaniem robót w całości lub jej części.
3) aktualizacja danych Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych.
2. W przypadku wystąpienia, w trakcie realizacji umowy, okoliczności wskazanej w ust. 1 pkt 1) lit.a Wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 3 niniejszej umowy, zostanie skorygowane o kwotę wynikającą z różnicy stawek VAT przed i po zmianie. Strony sporządzą aneks do umowy, w którym zostanie określona nowa stawka VAT oraz wynagrodzenie brutto Wykonawcy wyliczone z zastosowaniem nowej stawki.
3. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b, wysokość zmiany wynagrodzenia uzależniona jest od wielkości i zakresu wpływu nieprzewidzianej okoliczności na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, z tym, że zmiana wynagrodzenia może nastąpić o taką wartość, skutkiem której zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wystąpienia nieprzewidzianej okoliczności nie przekroczy 10 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy.
4. W przypadku zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w ust. 1 pkt 2) lit. a, b, termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ksap.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo