Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Miłoradz, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00444301/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA MIŁORADZ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY MIŁORADZ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIŁORADZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747916

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żuławska 9

1.5.2.) Miejscowość: Miłoradz

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-213

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 552711531

1.5.8.) Numer faksu: 552711565 wew. 16

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: projekty@miloradz.malbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miloradz.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY MIŁORADZ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b531da7-666b-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00444301

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000326/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY MIŁORADZ

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/miloradz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem: platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/miloradz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje w tym wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ - rozdział XI

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 Z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miłoradz z siedzibą: ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz, z którą można skontaktować się pisemnie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: ug@miloradz.malbork.pl lub telefonicznie pod nr tel. 55 271 15 31;
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest: Pani Małgorzata Olszewska, z którą można skontaktować się pisemnie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: iod@miloradz.malbork.pl lub telefonicznie pod nr tel. 55 271 15 31, wew. 26;
3) Pani/Pana dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
nr R.271.28.2022 – pod nazwą „ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY MIŁORADZ”
4) prowadzonym w trybie postępowania przeprowadzonego na postawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy Pzp;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: R.271.28.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości mieszkalnych i ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych, które przystąpiły do gminnego systemu gospodarowania odpadami oraz z terenów ogólnodostępnych i rekreacyjnych w granicach administracyjnych gminy Miłoradz w okresie od dnia podpisania umowy – nie wcześniej jednak niż od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Zakres zamówienia obejmuje:
1) odbieranie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości, w granicach administracyjnych gminy Miłoradz.
2) transport wszystkich odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Miłoradz do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o., ul. Rokicka 5a, 83-110 Tczew (ZUOS Tczew).
3) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym.
4) wyposażenie nieruchomości w urządzenia (pojemniki/worki) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popioły oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym.
5) wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów we wsi Miłoradz (PSZOK) w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów oraz w kontenery o poj. od 2 do 7 m3 na odpady budowlane i remontowe, odbieranie i transport do ZUOS Tczew odpadów komunalnych selektywnie dostarczanych.
6) odbieranie odpadów wielkogabarytowych, w tym zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, w ramach „wystawek” 2 razy w roku.

Charakterystyka Gminy Miłoradz:
1) Gmina Miłoradz położona jest w województwie pomorskim, w powiecie malborskim.
2) Powierzchnia gminy wynosi 93,75 km2.
3) Miejscowości:
• Miłoradz,
• Stara Kościelnica,
• Gnojewo,
• Kończewice,
• Stara Wisła,
• Bystrze,
• Mątowy Wielkie,
• Mątowy Małe,
• Pogorzała Wieś
4) Typ zabudowy: zabudowa jednorodzinna i mniej liczna zabudowa wielorodzinna.
5) Liczba gospodarstw domowych – są to zarówno budynki mieszkalne jednorodzinne, jak i wielorodzinne (stan na październik 2022 r., na postawie złożonych deklaracji): 927
6) Liczba nieruchomości niezamieszkałych (np. szkoły, ośrodki zdrowia, remizy OSP, nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, sklepy, cmentarze, kościoły, lokale gastronomiczne, itp.) na podstawie złożonych deklaracji (stan na październik 2022 r.): 36
7) Liczba osób zamieszkująca teren gminy Miłoradz ok. 3270 (stan na październik 2022 r.)
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości nieruchomości w ciągu okresu realizacji zamówienia. Ilość obsługiwanych nieruchomości może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu bez zmiany warunków wynagrodzenia.
9) Według złożonych deklaracji, selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w ok. 99% nieruchomości (stan na październik 2022 r.).
Wykonawca otrzyma najpóźniej w dniu zawarcia umowy, wykaz wszystkich nieruchomości zamieszkałych, wykaz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wykaz nieruchomości mieszanych oraz wykaz terenów rekreacyjnych. Wykazy będą zawierać również sposób zbierania odpadów na poszczególnych nieruchomościach.

4. Kontrola obowiązku selektywnego sposobu zbierania odpadów
1) Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz informowania Zamawiającego i właściciela nieruchomości o przypadkach niedopełnienia przez właściciela w/w obowiązku.
2) Zgodnie z art. 6ka ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297) – w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne (Wykonawca) przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Zamawiającego oraz właściciela nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązywaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości.
3) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie spełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązku, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca ma obowiązek udokumentowania tych nieprawidłowości, poprzez wykonywanie zdjęć lub zapisów wideo w sposób umożliwiający jednoznaczne potwierdzenie nieprawidłowości i identyfikację miejsca, daty oraz właściciela nieruchomości i niezwłocznego przekazania powyższych informacji Zamawiającemu oraz właścicielowi nieruchomości.
5. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych
1) Wykonawca jest obowiązany do przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania odebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów – Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o., ul. Rokicka 5a, 83-110 Tczew (ZUOS Tczew).
3) Wykonawca tak zorganizuje wywóz by odpady odbierane były tylko na terenie gminy Miłoradz. Kategorycznie zabrania się zbierania, dopełniania pojazdów odpadami z terenu innej gminy lub nieruchomości nie objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty (karty przekazania odpadów) potwierdzające przekazanie odpadów z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy Miłoradz do ZUOS Tczew.
5) Zamawiający ma prawo w każdym czasie skontrolować Wykonawcę, w szczególności pojazdy Wykonawcy świadczące usługi na terenie gminy, czy przed rozpoczęciem usługi na terenie gminy są one puste, a odpady są dostarczane do miejsc przetwarzania odpadów wskazanych przez gminę Miłoradz.
6) Wykonawca winien odnotować i przypisywać do danej śmieciarki informacje, o tym skąd zostały odebrane odpady, jakiej ilości, w podziale na odpowiednie źródła pochodzenia (miejscowości).
7) Kategorycznie zabrania się mieszania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) razem z selektywnie zebranymi oraz mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych.
8) Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), z wszystkich nieruchomości zamieszkałych, umieszczone w pojemnikach i wystawione przez właściciela nieruchomości.
9) Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) z nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych, umieszczone w pojemnikach i wystawione przez właściciela nieruchomości do ich odbioru w ilości wynikającej z deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami, tj. iloczynu liczby i wielkości pojemników.
10) Odpady komunalne powinny być zbierane i transportowane w sposób uniemożliwiający ich rozsypanie, wywalenie, wylanie oraz w sposób bezpieczny dla ruchu drogowego.
11) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia usługi odbioru z należytą starannością.
6. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości:
1) Opakowania z papieru i tektury,
2) Opakowania ze szkła,
3) Opakowania z tworzyw sztucznych,
4) Zmieszane odpady komunalne
5) bioodpady
6) popioły
7) odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z wszystkich nieruchomości w ramach „wystawek” 2 razy do roku
7. Odbiór odpadów:
Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne selektywnie zebrane, z wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z częstotliwością nie mniejszą niż (dotyczy wszystkich typów nieruchomości):
1) odpady komunalne zmieszane - raz na dwa tygodnie,
2) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – raz na dwa tygodnie
3) makulatura – 4 razy w roku,
4) szkło nie rzadziej niż raz na 2 miesiące,
5) odpady ulegające biodegradacji - raz na dwa tygodnie,
6) popioły w sezonie zimowym (od 1 października do 30 kwietnia) nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc, poza sezonem zimowym nie rzadziej niż jeden raz na 6 tygodni.
7) Wykonawca będzie odbierał odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku, wiosną i jesienią w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90511200-4 - Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert odbędzie się w sposób opisany w rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Wykonawca musi wykazać, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne.
b) Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U z 2021 r., poz. 779);
c) Wykonawca musi wykazać, że posiada zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych na podstawie wszystkich dokumentów wymienionych w w/w punkcie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga w tym zakresie, aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy dysponują lub będą dysponować:
a) pojazdami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia:
• Co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
• Co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
• Co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów bez frakcji kompaktującej.
Zamawiający sprawdzi spełnienie w/w warunku na podstawie załącznika nr 8 do niniejszej SWZ.
b) Wykonawca spełni warunek doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości w ilości nie mniejszej niż 550 Mg z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana wraz z załączeniem dowodów określających czy usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dokumentami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

W/w warunek udziału w postępowaniu powinien spełniać w całości jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się.
Zamawiający zweryfikuje spełnianie tego warunku na podstawie załącznika nr 7 do niniejszej SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w postanowieniach rozdziału VIII, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – według załącznika nr 3 do SWZ;
2. Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
6) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej według załącznika nr 6 do niniejszej SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1) zaświadczenie o wpisie do działalności regulowanej w gminie Miłoradz,
2) zezwolenie na odbieranie odpadów,
3) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO),
4) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z załączonym wzorem, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SWZ
5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej SWZ.
Do oferty Wykonawca dołącza:
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w postanowieniach rozdziału VII, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – według załącznika nr 4 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi, wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
2. Wadium może być wniesione, zgodnie z art. 97 ust. 7 w związku z art. 266 Pzp:
1) w pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego nr 82 8303 0006 0060 0600 0101 0069 w Banku Spółdzielczym w Malborku, z adnotacją: „wadium postępowanie nr R.271.28.2022”
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
2) w innych formach: gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.) – wraz z ofertą w postaci elektronicznej, przed upływem terminu składania ofert.

3. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie;
UWAGA: wykonawca zobowiązany jest wskazać zamawiającemu adres poczty elektronicznej lub innego kanału komunikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej poręczyciela lub gwaranta w celu złożenia oświadczenia o zwolnieniu wadium, zgodnie z art. 98 ust. 5 Pzp.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 97 ust. 10 Pzp.
5. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, w tym przedłużony okres związania ofertą, zgodnie z art. 97 ust. 5 i 6 Pzp.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3, zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp.
7. Zamawiający zastrzega, że wadium musi być złożone przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z art. 97 ust. 5 Pzp.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom, zgodnie z art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty.
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego w wyznaczonym przez siebie terminie kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych części zamówienia.
6. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w SWZ.
8. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale X składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia;
9. Zamawiający informuje, iż nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców.
10. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz zapisach wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy, Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w rozdziale XX SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/miloradz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

Zobacz inne

Prawo