Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00444340/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zaangażowanie ekspertów w dziedzinie patomorfologii do przeprowadzenia oceny jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod kątem spełniania standardów akredytacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350712318

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: prof. Michała Bobrzyńskiego 12

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-348

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@cmj.org.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmj.org.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00444340

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00442429/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.4. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania

Przed zmianą:
TAK

Po zmianie:
NIE

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 6 SWZ.

Po zmianie:
Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 6 SWZ.
Dotyczy: Sekcja II-INFORMACJE PODSTAWOWE:
pkt. 2.8)
JEST: Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
POWINNO BYĆ: Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
pkt. 2.9)
JEST: Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064569/01/P
POWINNO BYĆ: Numer planu postępowań w BZP: - BRAK WPISU
pkt. 2.10)
JEST: Identyfikator pozycji planu postępowań:
2.3.1 Zaangażowanie wizytatorów do projektu (w tym prowadzenie przeglądów, ocena spełniania standardów)
POWINNO BYĆ: pkt. 2.10) - BRAK WPISU

Zobacz inne

Prawo