Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Goleniów, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00444571/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Goleniów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę chodnika w miejscowości Rurzyca i Kliniska Wielkie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Goleniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684367

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Lotników 1

1.5.2.) Miejscowość: Goleniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 091 46 98 200

1.5.8.) Numer faksu: 091 46 98 298

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@goleniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.goleniow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę chodnika w miejscowości Rurzyca i Kliniska Wielkie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-397edea9-659d-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00444571

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Goleniów: https://goleniow.logintrade.net/
4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż określony w SWZ.
5. Zamawiający informuje, iż wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania (pomiędzy zamawiającym a wykonawcami) będzie odbywała się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Goleniów: https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Wykonawcę oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z www.logintrade.pl w szczególności za sytuację, gdy oferta nie zostanie złożona w miejscu wskazanym przez platformę określoną w punkcie 8.3 SWZ. Nieprawidłowe złożenie oferty skutkować będzie nieuwzględnieniem jej w prowadzonym postepowaniu.
7. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Goleniów: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
8. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Goleniów:
1) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 10 i nowsze, Edge
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Opera
2) pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
3) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Jednocześnie Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów;
- Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy i Miasta, Plac Lotników 1, e-mail: abi@goleniow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne- zgodnie z JRWA: dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat);
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WGG.271.1.49.2022.ET

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 pn.: „Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę chodnika od ul. Srebrnej w Kliniskach Wielkich do ul. Sasanki w Rurzycy wraz z wyceną kosztów realizacji zadania” - paramenty techniczne przedmiotu zamówienia: chodnik na odcinku od ul. Srebrnej w Kliniskach Wielkich do ul. Sasanki w Rurzycy o długości ok. 1700 m i szerokości chodnika 1,8 m. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym dwóch koncepcji (przedstawiających odrębne rozwiązania), które w swoim zakresie obejmować będą:
- budowę chodnika o szerokości 1,8 m,
- likwidację kolizji z infrastrukturą techniczną,
- przebudowę ogrodzeń,
- podziały geodezyjne,
- inwentaryzację zieleni,
- oprowadzenie wód opadowych (zabezpieczenie min. 1 m pobocza),
b) opracowanie na podstawie uzgodnionej koncepcji PFU z rozbiciem na branże, obejmującego:
- mapę do celów projektowych,
- dokumentację geologiczno - inżynierską,
- zagospodarowanie terenu,
- budowę chodnika,
- uzyskanie warunków na usunięcie kolizji z infrastrukturą (elektrotechniczną, teletechniczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową),
- inwentaryzację zieleni wraz z planem wycinki ( w razie konieczności),
- oryginały uzgodnień i decyzji,
- zestawienie kosztów uwzględniające budowę chodnika, budowę zjazdów do posesji, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowania, podziały geodezyjne, wykupy gruntów, likwidację kolizji, wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze.
Dalszy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentach zmówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena oferty (C) - 60 pkt,
2) Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (D) - 40 pkt.
2. W odniesieniu do wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:

ad. 1) Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena oferty (C) – maksymalnie 60 pkt : W powyższym kryterium największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto). Punkty zostaną przyznane zgodnie z następującym wzorem:
liczba punktów C = (Cmin / Cbad) x 60
gdzie:
Cmin – najniższa cena brutto spośród ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej

ad. 2) Sposób przyznania punktów dla kryterium doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (D) – maksymalnie 40 pkt:
Punkty będą przyznawane w oparciu o dołączony do oferty Wykonawcy załącznik nr 1.1.1 do SWZ , według następującej zasady:
a) 40 punktów otrzyma Wykonawca, który wykaże, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia tj. projektant branży drogowej, wykonał 4 (lub więcej) usługi obejmujące swoim zakresem opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego lub dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę drogi lub/ścieżki rowerowej lub/i ścieżki pieszo - rowerowej lub/i chodnika.
b) 30 punktów otrzyma Wykonawca, który wykaże, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia tj. projektant branży drogowej, wykonał 3 usługi obejmujące swoim zakresem opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego lub dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę drogi lub/ścieżki rowerowej lub/i ścieżki pieszo - rowerowej lub/i chodnika.
c) 20 punktów otrzyma Wykonawca, który wykaże, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia tj. projektant branży drogowej, wykonał 2 usługi obejmujące swoim zakresem opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego lub dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę drogi lub/ścieżki rowerowej lub/i ścieżki pieszo - rowerowej lub/i chodnika.
d) 0 punktów otrzyma Wykonawca, który:
- wykaże, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia tj. projektant branży drogowej, wykonał 1 usługę obejmującą swoim zakresem opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego lub dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę drogi lub/i ścieżki rowerowej lub/i ścieżki pieszo - rowerowej lub/i chodnika.
- nie dołączy do oferty załącznika nr 1.1.1. do SWZ.
UWAGA!
Punktacja w powyższym kryterium dokonana zostanie w oparciu o dołączony do oferty Wykonawcy załącznik nr 1.1.1 do SWZ. Niedołączenie do oferty załącznika nr 1.1.1 do SWZ oznaczać będzie, iż Wykonawcy nie zostaną przyznane punkty w tym kryterium.
Łączna punktacja oferty = wartość punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa „D” (doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia).
W powyższych kryteriach oferta wykonawcy może łącznie uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 pn.: „Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę chodnika na ul. Szczecińskiej w Kliniskach Wielkich na odcinku od przedszkola do końca miejscowości Kliniska Wielkie ( stronę m. Pucice) wraz z wyceną kosztów realizacji zadania” - paramenty techniczne przedmiotu zamówienia: chodnik na odcinku od przedszkola do końca miejscowości Kliniska Wielkie (w stronę miejscowości Pucice do tablicy miejscowości) o długości ok. 930 m i szerokości chodnika 1,8 m. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym dwóch koncepcji (przedstawiających odrębne rozwiązania), które w swoim zakresie obejmować będą:
- budowę chodnika o szerokości 1,8 m,
- likwidację kolizji z infrastrukturą techniczną,
- przebudowę ogrodzeń,
- podziały geodezyjne,
- inwentaryzację zieleni,
- oprowadzenie wód opadowych (zabezpieczenie min. 1 m pobocza),
b) opracowanie na podstawie uzgodnionej koncepcji PFU z rozbiciem na branże, obejmującego:
- mapę do celów projektowych,
- dokumentację geologiczno- inżynierską,
- zagospodarowanie terenu,
- budowę chodnika,
- uzyskanie warunków na usunięcie kolizji z infrastrukturą (elektrotechniczną, teletechniczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową),
- inwentaryzację zieleni wraz z planem wycinki ( w razie konieczności),
- oryginały uzgodnień i decyzji,
- zestawienie kosztów uwzględniające budowę chodnika, budowę zjazdów do posesji, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowania, podziały geodezyjne, wykupy gruntów, likwidację kolizji, wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze.
Dalszy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentach zamówieniach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena oferty (C) - 60 pkt,
2) Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (D) - 40 pkt.
2. W odniesieniu do wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:

ad. 1) Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena oferty (C) – maksymalnie 60 pkt : W powyższym kryterium największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto). Punkty zostaną przyznane zgodnie z następującym wzorem:
liczba punktów C = (Cmin / Cbad) x 60
gdzie:
Cmin – najniższa cena brutto spośród ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej

ad. 2) Sposób przyznania punktów dla kryterium doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (D) – maksymalnie 40 pkt:
Punkty będą przyznawane w oparciu o dołączony do oferty Wykonawcy załącznik nr 1.2.1 do SWZ , według następującej zasady:
a) 40 punktów otrzyma Wykonawca, który wykaże, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia tj. projektant branży drogowej, wykonał 4 (lub więcej) usługi obejmujące swoim zakresem opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego lub dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę drogi lub/ścieżki rowerowej lub/i ścieżki pieszo - rowerowej lub/i chodnika.
b) 30 punktów otrzyma Wykonawca, który wykaże, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia tj. projektant branży drogowej, wykonał 3 usługi obejmujące swoim zakresem opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego lub dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę drogi lub/ścieżki rowerowej lub/i ścieżki pieszo - rowerowej lub/i chodnika.
c) 20 punktów otrzyma Wykonawca, który wykaże, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia tj. projektant branży drogowej, wykonał 2 usługi obejmujące swoim zakresem opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego lub dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę drogi lub/ścieżki rowerowej lub/i ścieżki pieszo - rowerowej lub/i chodnika.
d) 0 punktów otrzyma Wykonawca, który:
- wykaże, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia tj. projektant branży drogowej, wykonał 1 usługę obejmującą swoim zakresem opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego lub dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę drogi lub/i ścieżki rowerowej lub/i ścieżki pieszo - rowerowej lub/i chodnika.
- nie dołączy do oferty załącznika nr 1.2.1. do SWZ.
UWAGA!
Punktacja w powyższym kryterium dokonana zostanie w oparciu o dołączony do oferty Wykonawcy załącznik nr 1.2.1 do SWZ. Niedołączenie do oferty załącznika nr 1.2.1 do SWZ oznaczać będzie, iż Wykonawcy nie zostaną przyznane punkty w tym kryterium.
Łączna punktacja oferty = wartość punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa „D” (doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia).
W powyższych kryteriach oferta wykonawcy może łącznie uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 12 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu tj. o udzielenie zamówienia w ramach Części nr 1 i Części nr 2 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną usługę o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tzn. obejmującą swoim zakresem opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego lub dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę drogi lub/i ścieżki rowerowej lub/i ścieżki pieszo-rowerowej lub/i chodnika o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT).
Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.
Definicje budowy, przebudowy należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) projektant w specjalności inżynieryjnej drogowej – minimalne wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania, odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- doświadczenie zawodowe: doświadczenie nabyte przy realizacji co najmniej jednej usługi obejmującej swoim zakresem opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego lub dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę drogi lub/i ścieżki rowerowej lub/i ścieżki pieszo - rowerowej lub/i chodnika.
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.
Ponadto zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1117).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
- dla Części nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.1 do SWZ,
- dla Części nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 3.2 do SWZ.
2. Oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:
- dla Części nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 8.1 do SWZ,
- dla Części nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 8.2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
- dla Części nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do SWZ,
- dla Części nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do SWZ.
2. Oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – przygotowany:
- dla Części nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do SWZ,
- dla Części nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 5.2 do SWZ.
(W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz).
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – przygotowany:
- dla Części nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 6.1 do SWZ,
- dla Części nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 6.2 do SWZ.
(W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Poza podmiotowymi środkami dowodowymi na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia:
- dla Części nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SWZ,
- dla Części nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SWZ,
b) zestawienie zadań punktowanych w kryterium pn.: „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” przygotowane:
- dla Części nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1 do SWZ,
- dla Części nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 1.2.1 do SWZ,
c) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik (jeżeli dotyczy),
d) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy przygotowane:
- dla Części nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 7.1 do SWZ,
- dla Części nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 7.2 do SWZ,
f) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) przygotowane:
- dla Części nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 4.1 do SWZ,
- dla Części nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 4.2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu,
- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji i rękojmi.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 13.2.4 SWZ , Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1.1 do SWZ dla części nr 1 oraz załączniku nr 1.2 do SWZ dla części nr 2 składają oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 dotyczące usług, które wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia określono w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności formalno - prawne związane z uzyskaniem warunków, decyzji administracyjnych, uzgodnień itp., w zakresie realizacji zamówienia.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835). Do Wykonawców podlegających wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Zobacz inne

Prawo