Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lubliniec, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00444728/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta im. św. Rafała Kalinowskiego

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „DOM KOMBATANTA” W LUBLIŃCU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta im. św. Rafała Kalinowskiego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001270196

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: dr Emila Cyrana 10

1.4.2.) Miejscowość: Lubliniec

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-700

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.4.7.) Numer telefonu: 343564193

1.4.8.) Numer faksu: 343564193

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@dpskombatant.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskombatant.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Opieka społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00444728

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00437166/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00068516/03/P

Po zmianie:
2022/BZP 00068516/08/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.1. Zamawiający przewiduje fakultatywne przesłanki wykluczenia

Przed zmianą:
TAK

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Fakultatywne podstawy wykluczenia

Przed zmianą:
Art. 109 ust. 1 pkt 1,Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a,Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b,Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c,Art. 109 ust. 1 pkt 3,Art. 109 ust. 1 pkt 4,Art. 109 ust. 1 pkt 5,Art. 109 ust. 1 pkt 6,Art. 109 ust. 1 pkt 7,Art. 109 ust. 1 pkt 8,Art. 109 ust. 1 pkt 9,Art. 109 ust. 1 pkt 10

Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.7. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

Zobacz inne

Prawo