Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kotlin, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00444880/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA KOTLIN

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu gminy Kotlin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOTLIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855400

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstańców Wielkopolskich 3

1.5.2.) Miejscowość: Kotlin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-220

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627405481

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@kotlin.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kotlin.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu gminy Kotlin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2cbd1bef-666e-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00444880

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040146/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Kotlin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kotlin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:
a) pośrednictwem platformazakupowa.pl
pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kotlin
b) ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/
nazwa adresata: Urząd Gminy Kotlin
Identyfikator adresata: /15b4ow6xy5/SkrytkaESP
c) poczty elektronicznej: ug@kotlin.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
2. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
3. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej liczby plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
4. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
[...]
6. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
7. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
7. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
8. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
a) .zip
b) .7Z
9. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
10. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
11. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale II SWZ - Ochrona danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale II SWZ - Ochrona danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług, polegających na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz transporcie odpadów selektywnie zbieranych z PSZOK-u z terenu gminy Kotlin w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) do Wielkopolskie Centrum Recyklingu - Spółka z o. o. w Jarocinie, Witaszyczki, ul. im. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin, zgodnie z przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kotlin a także innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i miejscowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium:
1. Cena - „C” - 80%

Wzór:
C= (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
- C – punkty badanej oferty

2. Emisja spalin pojazdów wg normy EURO 6 - „E” - 20%

Wskaźnik „E” ustalany będzie na podstawie liczby pojazdów przystosowanych do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą, za pomocą których będą realizowane usługi, spełniających normę emisji spalin EURO 6. Liczba pojazdów, o których mowa powyżej zostanie przyjęta przez Zamawiającego wg ilości wskazanych w „Wykazie pojazdów” dostępnych dla Wykonawcy usługi w celu wykonania przedmiotu zamówienia, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował (załącznik nr 5 do SWZ):
a) Jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 4 lub więcej pojazdami przystosowanymi do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, za pomocą których będą realizowane usługi, spełniającymi normę emisji spalin EURO 6 – otrzyma: 20 pkt. w kryterium „emisja spalin pojazdów wg normy EURO 6”.
b) Jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 2-3 pojazdami przystosowanymi do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, za pomocą których będą realizowane usługi, spełniającymi normę emisji spalin EURO 6 – otrzyma: 10 pkt. w kryterium „emisja spalin pojazdów wg normy EURO 6”.
c) Jeżeli Wykonawca nie wykaże, że dysponuje co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, spełniającymi normę emisji spalin EURO 6 – otrzyma: 0 pkt. w kryterium „emisja spalin pojazdów wg normy EURO 6”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin pojazdów wg normy EURO 6

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymaganiami ustawy z dn. 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.); Wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony jest przez Wójta Gminy Kotlin, więc stanowi informację będącą w posiadaniu Zamawiającego, stąd Zamawiający skorzysta z niej i będzie badał przedmiotowy wpis; nie wymaga się od Wykonawcy złożenia właściwego zaświadczenia w tym zakresie,
b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.) co najmniej w zakresie transportu odpadów określonych w pkt. 2 i 3 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
c) wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach w zakresie transportu odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny i finansowy, tj.:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie:
- co najmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu lub odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na rzecz właściciela/-li nieruchomości, w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto,
- co najmniej jedną usługę odbioru lub odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wykonaną na rzecz właściciela/-li nieruchomości, w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy o łącznej masie nie mniejszej niż
1 500 Mg.
Powyższe warunki mogą być spełnione łącznie w ramach jednego zamówienia lub kilku odrębnych zamówień. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia na rzecz jednego podmiotu lub Zamawiającego w ramach jednego kontraktu, umowy lub zlecenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.
b) będzie dysponował na czas realizacji zadania co najmniej:
- dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jak i bioodpadów, z funkcją kompaktującą, spełniającymi wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122),,
- dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, spełniającymi wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122),
- jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).
c) posiada bazę magazynowo–transportową, usytuowaną w gminie Kotlin lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Kotlin, na terenie do którego posiada tytuł prawny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, , albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.) potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania działalności w zakresie transportu kategorii odpadów określonych w Rozdziale 8 pkt 2.2.lit. b) SWZ na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu.
4) poświadczoną za zgodność kopię wpisu do rejestru Bazy Danych o Odpadach w zakresie transportu odpadów będących przedmiotem niniejszego
5) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
6) oświadczenie, że w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu lub odbieraniu i zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz właściciela/-li nieruchomości, w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto lub/i co najmniej jedną usługę odbioru lub odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wykonaną na rzecz właściciela/-li nieruchomości, w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy o łącznej masie nie mniejszej niż 1 500 Mg.- załącznik nr 4 do SWZ
7) wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy stosowanych w celu realizacji Zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP O/Jarocin nr 80 1020 2212 0000 5502 0027 8580;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust.1 pkt 3 – 4 i ust.2 ustawy Pzp strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy:
1) zmiany umowy w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, w tym zmiany przepisów prawa miejscowego, interpretacji prawnych i orzeczeń sądowych wpływających na sposób realizacji umowy,
2) zmiany umowy w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
3) zmiany instalacji określonej w § 4 ust.3 lit. d) niniejszej umowy, do której Wykonawca przekazuje odbierane odpady komunalne,
4) wprowadzenie do realizacji usługi podwykonawcy, zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy,
5) w przypadku przekroczenia szacunkowej ilości odebranej ilości odpadów
i odpowiedniego zwiększenia wynagrodzenia na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie.
2. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy w zakresie wynagrodzenia:
1) w przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 5 niniejszego § 15,
2) w przypadku zmiany podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia następuje po wejściu w życie przepisów zmieniających podatek VAT,
3) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia objętego niniejszą umową. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym strona umowy jest uprawniona do złożenia drugiej stronie w formie pisemnej wniosku o zmianę umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia na zasadach określonych poniżej:
a) strony mają prawo do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia w momencie zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o co najmniej 10%. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
b) początkowy termin żądania zmiany wysokości wynagrodzenia określa się nie wcześniej niż po upływie 3 trzech miesięcy od dnia podpisania umowy oraz nie później niż na 3 miesiące przed terminem zakończenia realizacji umowy. Zmiana wynagrodzenia może występować nie częściej niż raz na 6 miesięcy,
c) na stronie składającej wniosek o zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia spoczywa ciężar udowodnienia okoliczności oraz wykazania faktycznej zmiany kosztów Wykonawcy i ich wpływu na koszty wykonania umowy,
d) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt 2) lit. a) – c) powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Nie stanowią istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych, zmiany danych osób reprezentujących strony,
3) zmiany danych rejestrowych.
5. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących,
3) ogłoszeniu upadłości,
4) ogłoszeniu likwidacji,
5) zawieszeniu działalności,
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kotlin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo