Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Oświęcim, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00444935/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

MAŁOPOLSKA UCZELNIA PAŃSTWOWA IM.ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa modernizacja infrastruktury AV oraz IT w salach Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKA UCZELNIA PAŃSTWOWA IM.ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120073552

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Maksymiliana Kolbego 8

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 33 842 98 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro.rektora@uczelniaoswiecim.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.uczelniaoswiecim.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa modernizacja infrastruktury AV oraz IT w salach Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f00c89b7-667a-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00444935

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00106181/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Kompleksowa modernizacja infrastruktury AV oraz IT w salach Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/muposwiecim/public/postepowanie?postepowanie=37084078

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
2 System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/muposwiecim

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego: RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.)
niniejszym informujemy, że przetwarzanie danych osobowych opiera się o przesłanki to legalizujące, które są określone w art. 6 ust 1. lit. b) RODO (niezbędność do wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze), art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (wykonanie zadania
realizowanego w interesie publicznym) czy w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora), jak również:
1) administratorem Pani / Pana danych osobowych, wskazanych w pkt 4), jest Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, z siedzibą przy ul. M. Kolbego 8, 32 – 600 w Oświęcimiu, zwana dalej: „administratorem / zamawiającym”;
2) administrator / zamawiający powołał inspektora ochrony danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, dostępnego pod adresem e – mail : iod@uczelniaoswiecim.edu.pl;
3) przetwarzane są u administratora / zamawiającego dane osobowe kategorii osób: stron / ich przedstawicieli / wykonawców / ich przedstawicieli / podwykonawców / ich przedstawicieli;
4) niezbędne dane osobowe kategorii osób, wskazanych w punkcie 3), są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i należą do nich m. in.: imię, nazwisko, nazwa, adres, siedziba, nr PESEL lub seria i nr dowodu osobistego, nr NIP, nr REGON, nr KRS, nr CEIDG, podpis, dane kontaktowe oraz inne wymagane obowiązującymi przepisami prawnymi dane osobowe niezbędne do ich przetwarzania, które są konieczne do realizacji celów, określonych w pkt 6);
5) podanie danych osobowych, które są wymagane obowiązującymi przepisami prawnymi jest obligatoryjne oraz niezbędne do realizacji celów, wskazanych w pkt 6) a w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania określonych danych osobowych może oznaczać brak realizacji przedmiotowych celów;
6) Pani / Pana dane osobowe, wskazane w pkt 4), są przetwarzane m. in. w określonych celach: udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, negocjacji, rozpatrzenia oferty /zapytań, zawierania i realizacji przedmiotowej umowy z administratorem / zamawiającym, kontaktów bezpośrednich / biznesowych, wymiany korespondencji w związku z udziałem wykonawcy / podwykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawnymi (w tym m. in. prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego czy prawa finansowego), wykonania przez administratora / zamawiającego obowiązków informacyjnych, statystycznych i archiwizacyjnych, ochrony interesów administratora / zamawiającego (w tym ewentualnego dochodzenia roszczeń mogących powstać w związku z realizacją przedmiotowych celów lub obrony przed takimi roszczeniami), ponadto realizacji wszelkich niezbędnych czynności związanych z przedmiotowymi celami czy prowadzenia dokumentacji
wymaganej obowiązującym prawem;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) posiadanie przez administratora / zamawiającego Pani / Pana danych osobowych, wskazanych w pkt 4), stanowi wymóg wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz z realizacji celów, wskazanych w pkt 6);
8) nie przewidziane jest przetwarzanie danych osobowych, wskazanych w pkt 4), w celu innym niż określony cel, w którym dane osobowe zostały zebrane a który jest wskazany w pkt 6);
9) wykonawca jest zobowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego, który wynika z RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną administratorowi / zamawiającemu w związku z przedmiotowym postępowaniem oraz zawarciem umowy i które administrator / zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy;
10) odbiorcami Pani / Pana danych osobowych, wskazanych w pkt 4), są: upoważnieni pracownicy / współpracownicy administratora / zamawiającego, ewentualne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora / zamawiającego czy podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;
11) Pani / Pana dane osobowe, wskazane w pkt 4), są przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego, który wynika z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, tj. przez okres niezbędny do realizacji celów, wskazanych w pkt 6) oraz przez okres czasu przewidziany obowiązującymi przepisami prawnymi dla wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami;
12) posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, wskazanych w pkt 4) i prawo do ich: sprostowania, usunięcia (o ile to jest prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie
zgody osoby, która taką zgodę wyraziła;
13) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO (prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator / zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu czy mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia;
14) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą prawo zamówień publicznych;
15) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
16) ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących, wskazanych w pkt 4), narusza postanowienia RODO;
17) Pani / Pana dane osobowe, wskazane w pkt 4), nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również w formie profilowania;
18) Pani / Pana dane osobowe, wskazane w pkt 4), nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej, o ile tego nie będą wymagały prawne obowiązki administratora / zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 14/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa modernizacji infrastruktury AV / IT
(zaprojektuj i wykonaj) w salach wykładowych w budynkach Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. W ramach projektu Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości 3.0 (DID 3.0).
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-19

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej –
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie co najmniej jedną modernizację lub wykonanie infrastruktury AV / IT .
Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule dostaw, a nie w formule usług.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający zgodnie z art. 127 ust. 1 skorzysta z dokumentów bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7.6 pkt 1) SWZ składa , dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument, o którym mowa w ust. 7.8 SWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7.6 pkt 1) SWZ zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 7.9 SWZ stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; ( załącznik nr 3 do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących przedmiotowych środków dowodowych – Załącznik nr 5 do SWZ ( tabela obejmująca zakres zamówienia)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących przedmiotowych środków dowodowych – Załącznik nr 5 do SWZ ( tabela obejmująca zakres zamówienia)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Szczegóły dotyczące składania wadium znajdują się w SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2 Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
3 Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
a) wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą dokumenty, o których mowa w rozdziale 7 SWZ, oświadczenia składa każdy z wykonawców osobno w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w rozdziale 11 SWZ;
b) Wykonawca winien przedłożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.6 pkt 1) SWZ dotyczące każdego partnera konsorcjum osobno;
c) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 składa każdy z wykonawców osobno;
d) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną;
e) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
f) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
g) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant (pełnomocnik) pozostałych.
Uwaga: warunki, o których mowa w rozdziale 7 SWZ (warunki uczestnictwa w przetargu) podmioty składające ofertę wspólną jako konsorcjum mogą spełniać łącznie.
3) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.
4 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/muposwiecim

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-23

Zobacz inne

Prawo