Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Żory, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00444966/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA MIEJSKA ŻORY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie rozbudowy budynku OSP Osiny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA ŻORY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255542

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleja Wojska Polskiego 25

1.4.2.) Miejscowość: Żory

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-240

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.zory.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zory.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00444966

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00424776/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-21 12:00

Po zmianie:
2022-11-23 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-21 12:15

Po zmianie:
2022-11-23 12:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-20

Po zmianie:
2022-12-22

Zobacz inne

Prawo