Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lublin, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00444968/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Lublin

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Likwidacja dzikich wysypisk poza pasem drogowym w Rejonie II na terenie miasta Lublin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lublin

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019514

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Pl. Króla Władysława Łokietka 1

1.4.2.) Miejscowość: Lublin

1.4.3.) Kod pocztowy: 20-109

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lublin.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00444968

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00435417/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2021/BZP 00337941/52/P

Po zmianie:
2021/BZP 00337941/53/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu:
1.1. w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający określa minimalne poziomy zdolności dotyczące posiadania odpowiedniego wpisu do rejestru działalności regulowanej:
1.1.1. posiadania wpisu do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2022.699 ze zm).
1.2. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa minimalne poziomy zdolności dotyczące:
1.2.1. niezbędnego potencjału technicznego wykonawcy umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
a) dysponowanie ciągnikiem kołowym z przyczepą lub samochodem samowyładowczym powyżej 5 Mg – 1 szt.
b) dysponowanie kosiarką samobieżną lub ciągnikową – 1 szt.
c) dysponowanie wykaszarką – 1 szt.
d) dysponowanie podnośnikiem koszowym min. 18m - 1 szt.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu:
1.1. w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający określa minimalne poziomy zdolności dotyczące posiadania odpowiedniego wpisu do rejestru działalności regulowanej:
1.1.1. posiadania wpisu do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2022.699 ze zm).
1.2. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa minimalne poziomy zdolności dotyczące:
1.2.1. niezbędnego potencjału technicznego wykonawcy umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
a) dysponowanie ciągnikiem kołowym z przyczepą lub samochodem samowyładowczym powyżej 5 Mg – 1 szt.
b) dysponowanie kosiarką samobieżną lub ciągnikową – 1 szt.
c) dysponowanie wykaszarką – 1 szt

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 11:00

Po zmianie:
2022-11-23 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 13:00

Po zmianie:
2022-11-23 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-17

Po zmianie:
2022-12-22

Zobacz inne

Prawo