Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00444996/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Remont jednostki pływającej typu IC 16 M III o numerze burtowym SG-214

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190241779

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oliwska 35

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-563

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.morski.strazgraniczna.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont jednostki pływającej typu IC 16 M III o numerze burtowym SG-214

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5ac7de7-6410-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00444996

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00082655/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Remont jednostki pływającej SG - 214

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/mosg/public/postepowanie?postepowanie=36654737

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środkami komunikacji elektronicznej w przedmiotowym postępowaniu są: portal eusług SmartPZP - system informatyczny Zamawiającego, zwany dalej „platformą elektroniczną” (https://portal.smartpzp.pl/mosg) oraz poczta elektroniczna Zamawiającego.
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia/zamowienia-ogloszone.
Korespondencję przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać wyłącznie pod adres:
zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie elektronicznej:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
c) Zainstalowana przeglądarka internetowa: Firefox ver. 46 i późniejsze, Chrome ver. 45 lub późniejsze, Opera ver. 37 lub późniejsze,
d) Włączona obsługa JavaScript,
e) Oprogramowanie Java ver. 1.8,
f) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
Uwaga: Do założenia konta na platformie elektronicznej wymagany jest certyfikat kwalifikowany, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 ze zm.), podpis zaufany lub podpis osobisty.
2) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx.
3) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) Plik załączony przez Wykonawcę na platformie elektronicznej i zapisany, nie jest widoczny
dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę elektroniczną stanowi przypięta do dokumentu elektronicznego data oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się na potwierdzeniu generowanym przez system.
c) Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar,
za datę odebrania danych od Wykonawcy uznaje się czas zapisu danych, a następnie wyświetlenia informacji o pozytywnym przyjęciu Oferty do systemu.
4) Szczegółowe informacje dotyczące obsługi platformy elektronicznej znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie platformy elektronicznej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/mosg/elearning.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje że:
a) administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu
od osób fizycznych jest Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, 80-563 Gdańsk,
ul. Oliwska 35;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Morskim Oddziale Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, adres poczty elektronicznej: iod.woi.mosg@strazgraniczna.pl, tel. 58 524-20-60;
c) ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
d) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy;
e) ww. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania danych osobowych osób fizycznych biorących udział w przedmiotowym postępowaniu bezpośrednio dotyczących tych osób jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
g) w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
h) Osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu, posiadają:
- na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do własnych danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania własnych danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio
w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 27/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dokowego dla odnowienia klasy PRS na jednostce pływającej typu IC 16 M III o numerze burtowym SG-214, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jednostka stacjonuje w Pomorskim Dywizjonie Straży Granicznej w Świnoujściu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50241100-7 - Usługi w zakresie naprawy statków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. Podczas oceny oferta może uzyskać
maksymalnie 100 punktów. Oceniona jako najkorzystniejsza, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt jednej roboczogodziny dla prac stoczniowych

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o której mowa w § 21 ust. 1 lit. a) projektowanych postanowień umowy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane prace oraz użyte części zamienne, materiały, urządzenia i mechanizmy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat (termin ten liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto, dotyczące wykonania prac polegających na remoncie jednostki pływającej lub remoncie urządzeń okrętowych zamontowanych na jednostkach pływających.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt 1, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w przedmiotowym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
dla przedmiotowego postępowania. Z treści pełnomocnictwa (lub treści innego dołączonego do oferty dokumentu) musi jednoznacznie wynikać, którzy Wykonawcy występują wspólnie (potwierdzenie, iż pełnomocnictwo zostało podpisane przez uprawnione osoby), do jakich czynności pełnomocnik jest umocowany oraz adres poczty elektronicznej,
na który Zamawiający ma kierować korespondencję.
2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, musi zostać dołączone do oferty wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie określonej w Rozdziale 4
pkt 4.2. Specyfikacji.
3) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
4) Oferta wspólna powinna zostać sporządzona zgodnie ze Specyfikacją.
5) Cyfrowe odwzorowania dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców (a nie pełnomocnika Wykonawców składających ofertę wspólną).
6) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej. Pełnomocnictwo do reprezentowania wspólników spółki cywilnej musi zostać sporządzone w formie określonej w Rozdziale 4
pkt 4.2. Specyfikacji.
7) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną, będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej:
a) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
b) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji i rękojmi za wady.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
a) terminu realizacji umowy - Zamawiający uzgodni z Wykonawcą w formie pisemnej, nowy termin realizacji umowy w przypadku, gdy:
i. towarzystwo klasyfikacyjne nakaże wykonanie prac dodatkowych, od realizacji których uzależnione będzie wykonanie przedmiotu umowy, mających istotny wpływ na termin wykonania umowy,
ii. prace poweryfikacyjne z przyczyn technologicznych nie będą mogły być wykonane w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 projektowanych postanowień umowy, co winien Wykonawca wykazać na piśmie, po przedstawieniu Zamawiającemu kosztorysu dla prac poweryfikacyjnych,
b) opisu przedmiotu zamówienia w przypadku, o którym mowa w § 26 ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz w § 14 ust. 1 i 3 projektowanych postanowień umowy,
c) wynagrodzenia:
i. w przypadku, o którym mowa w § 26 ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz w § 14 ust. 2 projektowanych postanowień umowy,
ii. w przypadku wystąpienia ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT w zakresie zmienionej jej wysokości.
d) zlecenia Wykonawcy wykonania prac poweryfikacyjnych zgodnie z treścią § 1 ust. 3 projektowanych postanowień umowy.
2) W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania umowy przesłanki do jej zmiany, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć niezwłocznie Zamawiającemu pisemny wniosek zawierający propozycję zmiany wraz z uzasadnieniem konieczności jej wprowadzenia. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego stosowna zmiana umowy zostanie wprowadzona zgodnie z przepisami Ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/mosg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, z uwzględnieniem art. 577 Ustawy.
2) Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
3) Umowa zostanie podpisana wyłącznie na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do Specyfikacji.
4) Do zawarcia umowy wymagane będzie wykazanie uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązania będącego przedmiotem
umowy przez osoby występujące w imieniu wybranego Wykonawcy.
5) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w pkt 8.2.
6) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego opiewającego na wartość oferty. Dołączony kosztorys ofertowy wykorzystany będzie
do dokonania rozliczenia przy ewentualnym odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy.
7) W przypadku rozbieżności opisów materiałów pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji, a dostarczonymi przez Wykonawcę kosztorysami przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie materiały, urządzenia i wyposażenie zgodne
opisem przedmiotu zamówienia. Ewentualne braki w wycenach pozycji prac remontowych oraz materiałów i sprzętu w kosztorysach nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie prace remontowe wynikające z Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji, w ryczałtowej cenie oferty.
8) Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia przekazania jednostki pływającej do remontu, na podstawie protokołu przekazania jednostki pływającej do remontu.

Zobacz inne

Prawo