Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00445022/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Polska Akademia Nauk

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy wraz z pakietem medycznym dla pracowników Kancelarii i Instytutów Polskiej Akademii Nauk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Akademia Nauk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325713

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Defilad 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-901

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Nauka

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Polska Akademia Nauk

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5251575083

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Plac Defilad 1

1.11.4.) Miejscowość: Warszawa

1.11.5.) Kod pocztowy: 00-901

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zp@pan.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://bip.pan.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy wraz z pakietem medycznym dla pracowników Kancelarii i Instytutów Polskiej Akademii Nauk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb2e89eb-6663-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445022

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038603/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy wraz z pakietem medycznym dla pracowników Kancelarii i Instytutów Polskiej Akademii Nauk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pan.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pan.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - przez osobę/y uprawnioną/e lub upoważnioną/e (na podstawie pełnomocnictwa) do
reprezentowania Wykonawcy.
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w Rozdziale XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk pl. Defilad 1,00-901 Warszawa, zp@pan.pl;
 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Polskiej Akademii Nauk iod@pan.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy wraz z pakietem medycznym dla pracowników Kancelarii i Instytutów Polskiej Akademii Nauk” – znak sprawy ZZP.261.24.2022, prowadzonym w trybie podstawowym, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 19 oraz art. 74 i art. 75 ustawy Pzp lub ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902) lub inne przepisy prawa lub umowy zawarte przez zamawiającego;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów wewnętrznych administratora danych;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawrze umowę - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.261.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy wraz z pakietem medycznym dla pracowników Kancelarii i Instytutów Polskiej Akademii Nauk w miejscowościach, w których PAN ma swoje siedziby, tj.: Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Warszawa, Wrocław w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Opis przedmiotu zamówienia został określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121000-3 - Usługi medyczne

85121100-4 - Ogólne usługi lekarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach przedmiotu umowy Zamawiający, uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy do maksymalnie 24 miesięcy, tj. od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r. Oświadczenie o przystąpieniu do zamówienia z opcją Zamawiający może przekazać Wykonawcy wielokrotnie, jednak nie dłużej niż łącznie do 24 miesięcy obowiązywania umowy.
Zakres zamówienia z opcją obejmuje tożsamy zakres przedmiotu zamówienia z zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe usługi medyczne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.);
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
a) posiada placówki medyczne w następujących miejscowościach:
 Warszawa;
 Łódź;
 Gdańsk;
 Olsztyn;
 Poznań;
 Wrocław;
 Katowice;
 Kraków;
 Lublin.
b) zapewni realizację pełnego zakresu usług w ramach medycyny pracy wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości wykonywania badań w ramach medycyny pracy co najmniej w następujących miejscowościach:
 Warszawa – w co najmniej 5 placówkach;
 Łódź – w co najmniej jednej placówce;
 Gdańsk – w co najmniej jednej placówce;
 Olsztyn – w co najmniej jednej placówce;
 Poznań – w co najmniej jednej placówce;
 Wrocław – w co najmniej jednej placówce;
 Katowice – w co najmniej jednej placówce;
 Kraków – w co najmniej jednej placówce;
 Lublin – w co najmniej jednej placówce.

c) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na świadczeniu usług w zakresie medycyny pracy i dodatkowej opieki medycznej, z których każda była lub jest realizowana przez okres co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy, o wartości co najmniej 60 000 zł brutto każda.
d) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
• co najmniej 5 lekarzami w placówkach zlokalizowanych w Warszawie – w co najmniej pięciu placówkach własnych lub placówkach współpracujących na terenie m.st. Warszawy, w których będzie realizowane zamówienie,
oraz
• co najmniej jednym lekarzem w placówkach zlokalizowanych w: Łodzi, Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Lublinie – w co najmniej po jednej placówce własnej lub placówkach współpracujących na terenie wymienionych miast, w których będzie realizowane zamówienie.
- którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia do wydawania orzeczeń lekarskich dla celów przewidzianych w art. 229 Kodeksu Pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 437) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z póżn. zm.);jako spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1) SWZ;
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawiane w okresie ostatnich 3 miesięcy – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. c) SWZ (wypełniony i podpisany Załącznik Nr 3 do SWZ);
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. d) SWZ (wypełniony i podpisany Załącznik Nr 4 do SWZ);
4) wykazu placówek medycznych, w których Wykonawca będzie świadczył usługi z jednoczesnym wskazaniem placówek medycznych, w których świadczone są usługi medycyny pracy – na stwierdzenie spełnienia warunku określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) SWZ – (wypełniony i podpisany Załącznik Nr 5 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przepisy ustawy Pzp dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego (spółki cywilne/konsorcja):
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
3) dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 2-4 składa dowolny wykonawca/dowolni wykonawcy wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę, z zastrzeżeniem określonym w Rozdziale VIII ust. 4 SWZ zdanie drugie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony ustalają następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy czym przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy kosztów, o których mowa § 9.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w przypadku, gdy zmiana średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, zwanego dalej „wskaźnikiem GUS”, wyniesie co najmniej 10%.
3. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 umowy, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy wykonywania umowy
oraz
w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.),
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.),
4) stawki podatku akcyzowego,
oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pan.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.).

Oferta powinna zawierać:
1. Wykonawca zobowiązany jest w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego wraz z ofertą (formularzem oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ) złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 SWZ, stanowiące Załącznik nr 2A do SWZ;
2) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 SWZ, stanowiące Załącznik nr 2B do SWZ i zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 (jeżeli dotyczy);
3) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 5 SWZ;
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego KRS, CEIDG);
5) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp;
6) zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w przepisie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp;
7) uzasadnienie Wykonawcy, że informacje wskazane w ust. 12 Załącznika nr 2 do SWZ – wzór formularza oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zobacz inne

Prawo