Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Postomino, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00445062/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Postomino

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Bazyliszka w m. Rusinowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Postomino

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Postomino 30

1.5.2.) Miejscowość: Postomino

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-113

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@postomino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.postomino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Bazyliszka w m. Rusinowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ddaa08a5-6678-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445062

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030823/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa ul. Bazyliszka w m. Rusinowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://postomino.bip.net.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Dane postępowania można wyszukać na „Liście wszystkich postępowań” w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania w miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Postomino z siedzibą – Urząd Gminy Postomino, Postomino 30, 76-113 Postomino,
2) W sprawach z zakresu danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@postomino.pl lub pisemnie na adres Urząd Gminy Postomino, 76-113 Postomino 30, z dopiskiem IOD.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Bazyliszka w m. Rusinowo”,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) stosowanie do art. 22 RODO w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana; przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.),
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.24.2022.SS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Bazyliszka w m. Rusinowo”. Na realizację zadania Gmina Postomino uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. Zakres robót obejmuje rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 160030Z w Rusinowie o łącznej długości ca. 0,975 km wraz z budową odcinka wodociągu, kanalizacji sanitarnej, oświetleniem ulicznym, kanałem technologicznym oraz przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu na działkach oznaczonych numerem geodezyjnym 14, 13/1, 17/1, 248/1, 247, 244/2, 245, 222, 227, 548/3, 548/2, 548/1 obr. Rusinowo. Aktualnie nawierzchnia przedmiotowej drogi jest utwardzona wielootworowymi płytami betonowymi (śladowo).
3. W ramach zadania należy wykonać:
1) roboty przygotowawcze w tym: wycinka drzew, usunięcie karpin oraz zakrzaczeń;
2) roboty ziemne;
3) oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów z zalegającego namułu wraz z profilowaniem skarp i usunięciem zakrzaczeń;
4) wykonanie warstw konstrukcyjnych wraz z geokompozytem o funkcji wzmacniającej i separacyjno-filtracyjnej;
5) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;
6) wykonanie chodników i zjazdów oraz progów zwalniających zgodnie z dok. projektową;
7) odwodnienie pasa drogowego za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren oraz do rowów przydrożnych;
8) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pochodzącego z kruszenia skały litej zgodnie z przekrojami,
9) wymiana przepustów wraz z umocnieniem ścianek czołowych z prefabrykowanych elementów betonowych,
10) humusowanie i obsianie trawą poboczy,
11) budowa kanału technologicznego zgodnie z dok. projektową,
12) przebudowa/budowa sieci teletechnicznej, sieci oświetlenia drogowego zgodnie z dok. projektową,
13) budowa odcinka sieci wodociągowej o długości ca. 258 m z rur PE o śr. 90 mm wraz z przyłączami,
14) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ca. 233 m z rur PCV sr. 200 mm SN8 i przyłączy – zgodnie z dok. projektową,
15) wykonanie stałej organizacji ruchu,
16) regulacja włazów studzienek kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych,
17) regulacja/zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej zgodnie z warunkami przedstawionymi w dok. projektowej,
18) opracowanie projektu/ów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
19) montaż 2 tablic informacyjnych o wymiarach 120x80 cm z płyty kompozytowej wzmocnionej blachą wraz ze stelażem stalowym zakotwionym do podłoża poprzez zabetonowanie. Treść tablicy przekazana zostanie przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
4. Zdemontowane wielootworowe płyty betonowe (jomb) należy poukładać na paletach i przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 5 km. Urobek należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości ca 7 km, po zakończeniu robót teren należy zniwelować i wyrównać.
5. Wykonawca przez cały okres prowadzenia robót budowlanych umożliwi przejazd pojazdów przez przebudowywany odcinek drogi; dopuszcza się czasowe wyłączenia z ruchu na przebudowywanym odcinku za zgodą Zamawiającego.
6. Pozyskane z wycinki drzewa należy pociąć w elementy długości 2,5 m oraz przewieźć na plac składowy w Korlinie tj. na odległość 9,5 km. Natomiast karpiny usunąć i zagospodarować we własnym zakresie. Dodatkowo na etapie realizacji robót należy wykonać 2 dodatkowe zjazdy do dz. nr 7/102 i 7/104 obręb Rusinowo km. 0+395 i km 0+460 strona lewa. Zjazdy o szerokości ok. 4,5 m.
7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
8. Przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, która jest podstawą określenia ceny, w tym:
1) Projekt zagospodarowania terenu – Rozbudowy i przebudowy drogi gminnej nr 160030Z w Rusinowie wraz z budową odcinka wodociągu, kanalizacji sanitarnej, oświetleniem ulicznym, kanałem technologicznym oraz przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu,
2) Projekt architektoniczno-budowlany Rozbudowy i przebudowy drogi gminnej nr 160030Z w Rusinowie wraz z budową odcinka wodociągu, kanalizacji sanitarnej, oświetleniem ulicznym, kanałem technologicznym oraz przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu,
3) Projekt techniczny – Rozbudowy i przebudowy drogi gminnej nr 160030Z w Rusinowie branża telekomunikacyjna,
4) Projekt budowlano-wykonawczy budowy oświetlenia ulicznego w m. Rusinowo,
5) Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy i przebudowy drogi gminnej nr 160030Z w Rusinowie wraz z budową odcinka wodociągu, kanalizacji sanitarnej, oświetleniem ulicznym, kanałem technologicznym oraz przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu – branża sanitarna,
6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (br. drogowa),
7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (br. elektroenergetyczna),
8) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (br. sanitarna),
9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (br. telekomunikacyjna)
10) Projekt stałej organizacji ruchu,
11) Decyzja nr 414/2021 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
12) Przedmiary robót stanowiące element pomocniczy przy określeniu ceny,
13) Specyfikacja Warunków Zamówienia.
9. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi „towarzyszące" realizacji robót, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia w szczególności: koszty obsługi geodezyjnej, koszty uzyskania niezbędnych badań, w tym badanie stopnia zagęszczenia podbudowy dróg, zjazdów, próby szczelności, opinii i uzgodnień, zużycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, w tym koszty odtworzenia nawierzchni przylegających do przebudowywanych dróg i zjazdów, wszystkie koszty wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki. Cena musi uwzględniać również koszty dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, a także podatek VAT.
10. Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą specyfikacją warunkach.
11. Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnych z deklaracją właściwości użytkowych i kryteriami technicznymi określonymi w PN wyrobu i aprobatach technicznych.
12. Po zakończeniu budowy należy przedstawić - certyfikaty i świadectwa jakości, atesty lub równoważne na wbudowane materiały budowlane.
13. Zwraca się uwagę, iż przy wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiar robót nie jest podstawą do określenia zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze pozycje mają być jedynie pomocą w kalkulacji kosztów inwestycji, wobec tego jest on jedynie dokumentem wspomagającym wycenę.
14. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów ofertowych wraz z kalkulacją cen jednostkowych/zestawienia rzeczowo-finansowego, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
15. Kod CPV: 45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg.
16. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
17. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, nie gorsze niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Ewentualne wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu ma jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o tym samym poziomie technologicznym, wydajnościowym i funkcjonalnym zgodnie z założonym opisem przedmiotu zamówienia. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z założeniami SWZ oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji SWZ oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.
18. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:
Łączna ilość punktów = punkty uzyskane w ramach kryterium „Cena”
+ (plus) punkty uzyskane w ramach kryterium „Okres gwarancji”

Najniższa oferowana cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
„Cena”= ---------------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena ofertowa badanej oferty

Okres gwarancji w badanej ofercie (w miesiącach)
„Okres gwarancji” = --------------------------------------------------- x 40 pkt
Najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród ofert niepodlegających ofert (w miesiącach)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej
2.1. w zakresie doświadczenia - wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości co najmniej 800 metrów,
2.2. w zakresie kwalifikacji zawodowych – wykażą osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniające niżej określone wymagania:
1) kierownik budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży drogowej,
2) kierownik robót – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży sanitarnej,
3) kierownik robót – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży elektrycznej,
4) kierownik robót – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży teletechnicznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujące podmiotowe środki dowodowe:
1.1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 7.
1.2. Dowody określające, czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
1.3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności robotami budowlanymi odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 8.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1,2, i 5 ustawy pzp - jeżeli dotyczy; zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów -
jeżeli dotyczy; oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust. 4 ustawy pzp - jeżeli dotyczy; pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; pełnomocnictwo upoważniające do podpisania i złożenia oferty, jeżeli ofertę składa pełnomocnik.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 97 9315 0004 0021 2012 2000 0040. Zaleca się dołączyć do oferty dokument potwierdzający dokonanie przelewu.
5. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa powyżej, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) Upływu terminu związania ofertą,
2) Zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamaw. zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia istotn. zmian do treści zawartej umowy w nast. zakresie: 1) Zm. terminu realizacji przedm. umowy: a)w przypadku przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej w zam. publ. lub innych procedur zam. publ., b)w przypadku przedłuż. się procedur, terminów wydania decyzji, postanowień lub innych aktów adm. mających wpływ na wykon. przedm. umowy,
c) spowodowana niekorzystn. warunkami atmosf., w szczególn.: deszcz, śnieg, grad, uniemożl. prowadzenie robót budowl., dokonywanie odbiorów i występującymi przez okres co najmniej 5 dni z rzędu, d) spowodowana udziel. zamów. zamien. lub dodatk. lub niewyk./zaniechanych. 2) Zmiany osób skierow. do realizacji zam., z zastrzeż., że są spełnione warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ, 3) Zm. podmiotów trzecich na etapie realizacji przedm. umowy, na zasoby których Wykon. powoływał się wskazując spełn. warunków udziału w postęp., z zastrzeż., że są spełnione warunki udziału w postęp. określone w SWZ, 4)W przypadku, gdy oferta wykon. nie zawierała inform. o części, którą na etapie realiz. zamów. zamierzał powierzyć podwyk., Zamaw. dopuszcza możliwość zawarcia umów o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy, 5)Zmiana wynagr. Wykon. spowodowana w szczególności wykonaniem r. zam. lub dodatk. lub niewykon./zaniechanych,
6) Wynagr. wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zm.: a) stawki podatku VAT oraz podatku akcyz., b)wysok. min wynagr. za pracę albo wysokości min. stawki godzin., ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o min wynagr za pracę, c)zasad podlegania ubez. społ. lub ubezp. zdrowotn. lub wysokości stawki składki na ubezp. społ. lub ubezp. zdr.,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do ppk, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o ppk (Dz. U. poz.2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572).
2. Zm., o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 6 lit. a - d mogą być wprowadzane wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamów. przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia Wykon. może złożyć do Zamaw. pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dok. potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezp. wpływ na koszty wykon. zam. oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagr. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadn. fakt. i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagr. Wykon. po zm. umowy, w szczególności wnioskujący będzie zobow. wykazać związek pomiędzy wniosk. kwotą podwyższ. wynagr. umownego a wpływem zmiany, o której mowa w ust. 2. Z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia z uwagi na przedmiot. zmiany może wystąpić również Zamaw. 3. W wypadku zm., o której mowa w §15 ust. 1 pkt 6 lit. a wartość netto wynagr. Wykon. nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagr. zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana dotyczyć będzie tej części wynagr., która podlegać będzie nowym regulacjom. 4. Zmiana wynagr. określonego w §15 ust. 1 pkt 6 lit. b-d może być dokonana nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub dokonania ostatniej zm. umowy. 5.Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w §15 ust. 1 pkt 2 na koszty wykonania zamów. należy do Wykonawcy. 6. Wysokość zmiany wynagr. za wykonanie robót budowl. ustalana jest w oparciu o wskaźniki procent. zm. średn. cen jednost. materiałów, stawek robocizny kosztorys. oraz cen pracy sprzętu budowl. publikowane co kwartał w ogólnie dostępnych informacjach wydawnictwa Sekocenbud.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem: "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

Zobacz inne

Prawo