Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łódź, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00445140/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie konserwacji, pogotowia dźwigowego oraz napraw urządzeń dźwigowych w budynkach CSK UM w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472147559

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pomorska 251

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 92-213

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@csk.umed.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.csk.umed.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie konserwacji, pogotowia dźwigowego oraz napraw urządzeń dźwigowych w budynkach CSK UM w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e497cea9-6689-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445140

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022719/59/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Świadczenie usług w zakresie konserwacji, pogotowia dźwigowego oraz napraw urządzeń dźwigowych w budynkach CSK UM w Łodzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający
będzie komunikował się z wykonawcami zostały zawarte w rozdz. X SWZ.1.Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia składa się w formie elektronicznej.
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Podmiotowe środki dowodowe oraz
inne dokumenty lub oświadczenia składa się w formie elektronicznej. 2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja
między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
,ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz
odbierania dokumentów elektronicznych, kopii dokumentów i oświadczeń
oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w regulaminie miniPortalu i ePuap udostępnionych na ich stronach.
4. Korzystanie z portalu i ePuap jest możliwe dla Użytkowników
Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń
internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające
korzystanie ze strony internetowej to przeglądarka internetowa Microsf Edge, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z
włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s.
5. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem
pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy
powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować
programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
6.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: zam.publ@csk.umed.pl
8.Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 7 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz.
2415).9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania zminiPortalu
oraz Regulaminie ePUAP. (...) cd w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w
przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od
osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 1. Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający wymieniony w Części I SWZ.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych Osobowych- mgr Bartłomiej Jabłoński. Dane kontaktowe 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, pok. 328, email: inspektor.odo@csk.umed.pl; tel. 42 675 76 22.3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pod nazwą: j.w. Sprawa nr ZP/110/2022. Przetwarzane dane osobowe są udostępniane podmiotom uprawnionym, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 6oraz art. 19 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z późn. zm.), dalej „Ustawą” oraz podmiotom uprawnionym na podstawie
zawartych przez Administratora umów powierzenia danych osobowych.(...)pełna informacja zawarta w SWZ:XXXV.OBOWIĄZEK
INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD
OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (o którym
stanowi art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.2. W przypadku wystąpienia przez osobę, której dane dotyczą z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (o którym stanowi art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),żądanie to nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP / 110 / 2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług w zakresie konserwacji, pogotowia dźwigowego oraz napraw urządzeń dźwigowych w budynkach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251:

– pakiet nr 1.
w budynkach A-1, A-2 i C-8 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego przy ul. Pomorskiej 251

Szczegółowy opis, zakres i wymagania przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych zgodnie z art. 239 Ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług w zakresie konserwacji, pogotowia dźwigowego oraz napraw urządzeń dźwigowych w budynkach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251:

– pakiet nr 2.
Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej, ul. Sporna 36/50

Szczegółowy opis, zakres i wymagania przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych zgodnie z art. 239 Ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług w zakresie konserwacji, pogotowia dźwigowego oraz napraw urządzeń dźwigowych w budynkach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251:

– pakiet nr 3.
ul. Czechosłowacka 8/10 bud. B-1 i ul. Pomorska 251 bud. A-3

Szczegółowy opis, zakres i wymagania przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych zgodnie z art. 239 Ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług w zakresie konserwacji, pogotowia dźwigowego oraz napraw urządzeń dźwigowych w budynkach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251:

- pakiet nr 4.
Szpital ginekologiczno - położniczy im. L. Rydygiera ul. Sterlinga 13

Szczegółowy opis, zakres i wymagania przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych zgodnie z art. 239 Ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z
2020 r. poz. 2415), w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.-
zamawiający stawia warunki.
Zamawiający uzna wymóg dot. zał. nr 13 za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, tj. Zaświadczenie Kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego do konserwacji urządzeń transportu dźwigowego z napędem elektrycznym i hydraulicznym. – załącznik nr 13;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający stawia warunki.
Zamawiający uzna wymóg dot. załącznika nr 14 za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę minimum 100 000,00 zł. (sto tysięcy złotych).– Załącznik nr 14

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

4) zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający stawia warunki.

Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dot. załącznika nr 15, jeśli Wykonawca przedstawi minimum jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem (usługa konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych) usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 25.000,00 PLN dla jednego pakietu; w przypadku składania ofert na dwa pakiety na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 PLN; w przypadku składania ofert na trzy i więcej pakietów na kwotę nie mniejszą niż 75.000,00 PLN.

Usługi mogą się sumować tzn. np. w przypadku składania ofert na dwa pakiety wykonawca przedstawi różne usługi na kwotę nie mniejszą niż 25.000,00 PLN każda, które dadzą łącznie kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 PLN. W przypadku składania ofert na trzy i więcej pakietów wykonawca przedstawi różne usługi na kwotę nie mniejszą niż 25.000,00 PLN każda, które dadzą łącznie kwotę nie mniejszą niż 75.000,00 PLN.

Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dot. załącznika nr 16, jeśli Wykonawca przedstawi, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, tj. minimum 2 osobami wykonującymi konserwacje oraz naprawy urządzeń dźwigowych - dla każdego pakietu;
W przypadku składania oferty na 2 pakiety minimum 4 w/w pracownikami, w przypadku składania oferty na
3 i więcej pakietów minimum 6 w/w pracownikami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej;– Załącznik nr 8

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; – Załącznik nr 9

Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności; – Załącznik nr 10

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; – Załącznik nr 11

Oraz
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn.zm.), –Załącznik nr 12

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415), w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający żąda zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. – Załącznik nr 13.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415), w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda, w szczególności, następujących podmiotowych środków dowodowych:

Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. – Załącznik nr 14.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415),
w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót
budowlanych, dostaw lub usług, następujących podmiotowych środków dowodowych:

Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przed-miotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy-czyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; – załącznik nr 15;

wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; – Załącznik nr 16

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. FORMULARZ OFERTY. – Załącznik nr 1
2. „Formularz ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH” – w załączniku nr 2.
3. Wykonawca jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – Załącznik nr 3
4. Wykonawca jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. – Załącznik nr 4
5. PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, – Załącznik nr 5
6. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO, w przypadku, gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. – Załącznik nr 6
7. Dowód wniesienia wadium – Załącznik nr 7

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 4.050,00 zł.
- w tym dla pakietu nr 1: 2.500,00
- w tym dla pakietu nr 2: 500,00
- w tym dla pakietu nr 3: 800,00
- w tym dla pakietu nr 4: 250,00
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy BGK Oddział w Łodzi, nr 59 1130 1163
0014 7148 0720 0005. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego
będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na
rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4
Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - „............ nazwa .........................” Oznaczenie sprawy: ZP/110/2022 – WADIUM.
6. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w
art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą
wadium.
7. Zgodnie z art. 96 ust. 6 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub
poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych
dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
którego oferta została wybrana.
8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na
pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego
kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp,
9. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory
dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, (...) cd w swz.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).
W przypadku, o którym mowa wyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z pkt. SWZ - XX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do pisemnego zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych w SWZ. Warunki umowy wymagane od Wykonawców stanowi „ Wzór umowy”

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia składanie ofert odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo