Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łabowa, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00445191/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Łabowa

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wyrównanie poziomu dostępności mieszkańców do usług publicznych (PGR)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łabowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000545604

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 38

1.5.2.) Miejscowość: Łabowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-336

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@labowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.labowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyrównanie poziomu dostępności mieszkańców do usług publicznych (PGR)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4bde02dd-669e-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445191

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042395/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Wyrównanie poziomu dostępności mieszkańców do usług publicznych (bud. świetlicy w Barnowcu, adaptacja wnętrz bud. Centrum Aktywizacji Społ. w Nowej Wsi)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/labowa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/labowa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści swz), zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej zwanej dalej Platformą . Link do Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/labowa
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenia o jakich mowa w SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
3.1. poprzez Platformę, dostępną pod adresem: www: https://platformazakupowa.pl/pn/labowa;
3.2. w przypadkach awaryjnych np. niedziałania Platformy za pomocą poczty elektronicznej mnowakowska@labowa.pl ;
- z zastrzeżeniem, iż oferta wraz z załącznikami oraz podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy;
Szczegółowe wymagania określono w SWZ Rozdz. XI. SPOSÓB KOMUNIKACJI Z ZAMAWIAJĄCYM Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platforma zakupowa.pl, tj.:a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d. włączona obsługa JavaScript,e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Łabowa z siedzibą w 33-336 ŁABOWA 38.
2) Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: gmina@labowa.pl, telefonicznie lpod numerem +48 18 414 24 50 lub pisemnie na adres siedziby Administratora (jak wyżej).
3) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych,
z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: gmina@labowa.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym Postępowaniem, tj. w szczególności w celu: - wyboru oferty najkorzystniejszej, - zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz projektu, w ramach którego zamówienie jest realizowane.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja Postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub odpowiednio dłuższy, jeśli taki obowiązek wynika z innych przepisów (np. w przypadku dofinansowanie zamówienia).
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jestwymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z tej ustawy.
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub odpowiednio dłuższy, jeśli taki obowiązek wynika z innych przepisów (np. w przypadku dofinansowanie zamówienia).
9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz naruszać integralności protokołów oraz jego załączników;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym prawo to, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.3.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Wyrównanie poziomu dostępności mieszkańców do usług publicznych (PGR)”, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą [Załącznik nr 1 do SWZ].
Pakiet nr 1 – Adaptacja wnętrza budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w Nowej Wsi
z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań i technologii.

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje:
- wykonanie robót wykończeniowych budynku o powierzchni zabudowy 310,46 m2 i powierzchni
użytkowej 218,97 m2. Budynek jest zrealizowany na planie prostokąta o wym. 25,783 m na
12,55 m o wysokości kalenicy 8,98 m,
- wykonanie robót tynkarskich i malarskich wewnątrz obiektu,
- wykonanie robót związanych z montażem okładzin posadzek i ścian wewnętrznych wraz z izolacją
cieplną i przeciwwilgociową zgodnie z dokumentacją
- montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej i meblowej zgodnie z dokumentacją
- montaż sufitu podwieszanego z płyt sufitowych wraz z ociepleniem stropu zgodnie z dokumentacją,
- montaż wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych i logicznych wraz z montażem
opraw zgodnie z dokumentacją
- montaż wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z montażem urządzeń
i osprzętu zgodnie z dokumentacją,
- montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem urządzeń odbiorczych
(grzejniki, centrale nawiewne) zgodnie z dokumentacją,
- montaż paneli fotowoltaicznych wraz z montażem urządzeń (m.in. inwerter) wraz z podłączeniem
i uruchomieniem zgodnie z dokumentacją,
- montaż i uruchomienie urządzeń kotłowni zgodnie z dokumentacją,
- montaż nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z dokumentacją.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45262520-2 - Roboty murowe

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45442100-8 - Roboty malarskie

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45262300-4 - Betonowanie

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w rozdziale XIX. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla kryterium oceny oferty „C”. + "G". Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w ww.kryterium podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, tj. - jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest mniejsza od 5, to ostatnia pozostawiona cyfra nie ulega zmianie,- jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest większa lub równa 5, to (niezależnie od tego, co jest za nią) ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o 1, chyba że taka dokładność nie pozwoli na zróżnicowanie łącznej punktacji ofert. W takim przypadku zaokrąglenie nastąpi do dalszej liczby miejsc po przecinku, chyba że dalsze zwiększanie dokładności obliczeń nie skutkuje zróżnicowaniem punktacji ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert - procentowo.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Wyrównanie poziomu dostępności mieszkańców do usług publicznych (PGR)”, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą [Załącznik nr 1 do SWZ].
Pakiet nr 2 – Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Barnowcu
na dz. ew. nr 205 obręb Barnowiec, gm. Łabowa.

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje:

- rozbiórkę istniejących fundamentów po zniszczonym budynku starej świetlicy wiejskiej,
- wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku świetlicy wiejskiej zgodnie pozwoleniem na
budowę,
- wykonanie prac związanych z montażem warstw ociepleniowych i elementów dekoracyjnych na
elewacji budynku,
- montaż muru oporowego zgodnie z dokumentacją,
- montaż krawężników i obrzeży betonowych wraz z warstwami podbudowy pod projektowanymi
placami, drogami wewnętrznymi i chodnikami zgodnie z dokumentacją,
- przyłącz energetyczny zgodnie z dokumentacją,
- montaż instalacji kanalizacji wewnętrznej pod posadzkowej, instalacji wodnej, centralnego
ogrzewania zgodnie z dokumentacją,
- montaż urządzeń i uruchomienie kotłowni zgodnie z dokumentacją,
- montaż zbiornika na nieczystości ciekłe zgodnie z dokumentacją,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do zbiornika na nieczystości zgodnie z dokumentacją,
- wykonanie przyłącza wodociągowego do istniejącej studni zgodnie z dokumentacją,
- wykonanie przyłącza energetycznego do budynku, studni (zasilanie urządzeń) zgodnie
z dokumentacją,
- wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z dokumentacją,
- montaż lamp oświetlenia wokół budynku zgodnie z dokumentacją,
- wykonanie instalacji wewnętrznej gazowej zgodnie z dokumentacją,
- montaż placu przy budynku wraz z montażem ślusarki stalowej zgodnie z dokumentacją

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w rozdziale XIX. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla kryterium oceny oferty „C”. + "G". Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w ww.kryterium podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, tj. - jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest mniejsza od 5, to ostatnia pozostawiona cyfra nie ulega zmianie,- jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest większa lub równa 5, to (niezależnie od tego, co jest za nią) ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o 1, chyba że taka dokładność nie pozwoli na zróżnicowanie łącznej punktacji ofert. W takim przypadku zaokrąglenie nastąpi do dalszej liczby miejsc po przecinku, chyba że dalsze zwiększanie dokładności obliczeń nie skutkuje zróżnicowaniem punktacji ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert - procentowo.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp:
1.1. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy.
1.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy.
1.3. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) wykazanie się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: 500 000,00 zł (dla pakietu nr 1); 1 000 000,00 zł (dla pakietu nr 2);

b) Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną nie niższą niż 500 000,00 zł (dla pakietu nr 1); 1 000 000,00 zł (dla pakietu nr 2).
1.4. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej:
- jedną robotę ogólnobudowlaną budynku o wartości nie mniejszej niż:
500 000,00 zł brutto (dla pakietu nr 1);
900 000,00 zł brutto (dla pakietu nr 2);
- jedną robotę w zakresie instalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 6 kW (dla pakietu nr 1); o wartości nie mniejszej niż:
30 000,00 zł brutto (dla pakietu nr 1);
- jedną robotę w zakresie robót instalacyjnych co, wod-kan o wartości nie mniejszej niż:
70 000,00 zł brutto (dla pakietu nr 2);
- jedną robotę w zakresie robót elektrycznych o wartości nie mniejszej niż:
30 000,00 zł brutto (dla pakietu nr 2);

Zamawiający dopuszcza wykonanie jednej roboty budowlanej obejmującej wszystkie wyżej wskazane zakresy w zakresie danego pakietu o wartości nie mniejszej niż:
530 000,00 zł brutto (dla pakietu nr 1); 1 000 000,00 zł brutto (dla pakietu nr 2).
W przypadku wykonawców podających wartości robót w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość brutto tych robót po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.

b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
Dla pakietu nr 1
- kierownikiem budowy który winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, który w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
- kierownikiem robót, który winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, który w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;

Dla pakietu nr 2
- kierownikiem budowy który winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, który w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
- kierownikiem robót, który winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, który w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
- kierownikiem robót, który winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, który w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;

Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy złożyć na wezwanie:
1.1.1. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. |o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
1.1.2. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. powyżej składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który polega na zdolnościach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, składa również dokument, o którym mowa w ppkt 1.1.2. powyżej dotyczący tego podmiotu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć na wezwanie:
1.2.1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
1.2.2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
1.2.3. Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w Postępowaniu), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie.

Wzór Wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
Uwagi:
 Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
 Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy robót,
w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
1.2.4. Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór Wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
Załączniki te podlegają uzupełnieniu w trybie art. 128 Ustawy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
Wraz z ofertą należy złożyć :
1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym odpowiednio w Rozdziale VIII i Rozdziale IX SWZ, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe wskazane w SWZ.
Ww. oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
2. Odpis lub Informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy / podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp jest umocowana do jego reprezentowania, z zastrzeżeniem poniżej.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego / podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika
z dokumentów, o których mowa w pkt 2. powyżej.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu (o ile Wykonawca korzysta z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp).
5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy – dot. wyłącznie wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.
6. Dowód wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia – zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XIV SWZ (o ile Wykonawca wybrał tę formę wniesienia wadium).
Dodatkowo Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) – dla pakietu nr 1
10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) – dla pakietu nr 2
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą określonego w Rozdziale XV ust. 1 SWZ, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy
w Nowym Sączu Nr konta 87 8811 0006 0032 0310 0101 0201 z dopiskiem Wadium do Postępowania nr RI.271.3.12.2022 pn. „Wyrównanie poziomu dostępności mieszkańców do usług publicznych. (PGR)”.

Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego (środki pieniężne muszą wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). Z uwagi na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Platformy w odrębnym pliku.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1. powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 1. powyżej. 4. Oferta musi być podpisana
w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub przez Pełnomocnika). 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Rozdziale XVI ust. 6 pkt 6.2 SWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia. 6. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zawiera Załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w okolicznościach i na warunkach opisanych w Załączniku nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/labowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia środków ochrony prawnej, określonych w przepisach działu IX Ustawy. 2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia środki ochrony prawnej, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX Ustawy.

Zobacz inne

Prawo