Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Przewóz, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00445263/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Przewóz

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Gminy Przewóz w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przewóz

1.3.) Oddział zamawiającego: Referat Gospodarki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770652

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Partyzantów 1

1.5.2.) Miejscowość: Przewóz

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-132

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683623278

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@przewoz.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przewoz.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Gminy Przewóz w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-141911f5-6708-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445263

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00063598/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Gminy Przewóz w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przewoz.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przewoz.com.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie jest bezpłatne

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narządzi:
o miniPortalu. który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
o ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/
o nazwa adresata: URZĄD GMINY W PRZEWOZIE
o Identyfikator adresata: /mp10y59xwh/SkrytkaESP
o poczty elektronicznej: urzadgminy@przewoz.com.pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://przewoz.com.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz.U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
„RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Przewóz z siedzibą przy pl. Partyzantów 1 , 68 – 132 Przewóz, reprezentowana przez Wójta Gminy, z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby lub telefonicznie: 68 362 32 93

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - żądanie to, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.272.5.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Gminy Przewóz”

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla obiektów należących do
Gminy Przewóz, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (t.j. Dz. U. 2019.755 ze zmianami) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Zakres zamówienia obejmuje:
Dostawę energii elektrycznej do 32 punktów poboru energii elektrycznej wyszczególnionych w załączniku do SWZ zarządzanych przez Gminę Przewóz. Średnioroczne zużycie energii w obiektach stanowiących mienie Gminy Przewóz wynosi 370333,89 kWh
W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta umowa obejmująca dostawę energii elektrycznej do 32 punktów poboru energii elektrycznej wyszczególnionych w załączniku do SWZ. Płatnikiem za zużytą energię będzie Gmina Przewóz, w przypadku Szkoły Podstawowej w Przewozie ( z filią w Piotrowie) oraz Gminnego Przedszkola wymienionych w poz. 1,2,3 z zestawienia PPE – za pośrednictwem tychże jednostek.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Odbiorcę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD działającym na terenie Gminy Przewóz – załącznik do SWZ.
Wyłoniony Wykonawca przygotuje, wypełni i wyśle poprzez właściwą platformę wymiany informacji (należącą do lokalnego OSD) zgłoszenia sprzedaży energii elektrycznej na wszystkie Punkty Poboru Energii Elektrycznej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Enea Operator Sp. z o.o.) - celem uzyskania pozytywnej ich weryfikacji na dzień 01.01.2023 r.
W tym celu Wykonawca przygotuje również stosowne pełnomocnictwo/ pełnomocnictwa (w ciągu 5 dni od zawiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawcy), które przedłoży Zamawiającemu do podpisu.
Zamawiający w załączniku do SWZ zawarł istotne postanowienia umowy, których treść Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć w umowie z Zamawiającym. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy na drukach Wykonawcy.
Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.
Okres rozliczeniowy – jednomiesięczny.
Określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości i nie jest jednocześnie graniczną ilością jej zakupu.
Zamawiający dopuszcza możliwość aneksowania umowy w zakresie dodawania lub ujmowania pojedynczych punktów poboru energii, której to okoliczności nie jest w stanie przewidzieć ogłaszając niniejsze postępowanie

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
1. Kryterium „Cena” w PLN:
znaczenie kryterium - 60% (0,6);
opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100 pkt, gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej
2. Kryterium „Termin zapłaty za wykonanie zamówienia“ w dniach:
Znaczenie kryterium - 40% (0,4);
opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin zapłaty”:
LTZ = (TZ / TZmax) x 0,4 x 100 pkt gdzie:
LTZ - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin zapłaty” ocenianej oferty TZ - termin zapłaty w ofercie ocenianej
TZmax - termin zapłaty w ofercie z najdłuższym terminem zapłaty
Wykonawca podaje termin zapłaty w liczbach całkowitych oraz słownie w formularzu oferty. Termin zapłaty nie może być krótszy niż 7 dni oraz dłuższy niż 30 dni.
W przypadku podania przez wykonawcę w ofercie terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni do oceny ofert zostanie przyjęty termin 30 dni.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
UWAGA: Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022r, poz. 835).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną (sprzedaży energii elektrycznej) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2019.755 ze zm).
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną (sprzedaży energii elektrycznej) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5) Do oferty należy dołączyć:


- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w Rozdziale XIV pkt 3.1 SWZ w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
- aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną (sprzedaży energii elektrycznej) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki
- oświadczenie o posiadaniu generalnej umowy Dystrybucyjnej z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego OSD działającym na terenie Gminy Przewóz wg załącznika do SWZ
-formularz ofertowy z punktami PPE

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) W przypadku, o którym mowa wart. 117 ust. 2 i 3 stawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy pzp} - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
b) W odniesieniu do warunków dotyczących wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane12

Uwaga: Oświadczenie ma być złożone wraz z ofertą (jeżeli dotyczy). Oświadczenie musi być podpisane przez każdego w wykonawców występujących wspólnie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy na podstawie istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik do SWZ
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p oraz istotnych postanowień umowy
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP DOSTĘPNY POD ADRESEM: HTTPS://EPUAP.GOV.PL/WPS/PORTAL NAZWA ADRESATA: URZĄD GMINY W PRZEWOZIE IDENTYFIKATOR ADRESATA: /mp10y59xwh/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo