Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Siemianowice Śląskie, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00445449/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa kart przedpłaconych dla pracowników Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1-go Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zozsiemianowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zozsiemianowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa kart przedpłaconych dla pracowników Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec6e753f-64ba-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445449

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00056523/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa kart przedpłaconych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec6e753f-64ba-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2. W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
1) Komputer PC:
• parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD
• zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych:
 MS Windows 7 lub nowszy
 OSX/Mac OS 10.10,
 Ubuntu 14.04
• zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
 Chrome 66.0 lub nowsza
 Firefox 59.0 lub nowszy
 Safari 11.1 lub nowsza
 Edge 14.0 i nowsze
2) Tablet/Telefon
• parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3
• Przeglądarka Chrome 61 lub nowa.
3. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies.
4. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
• specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
• format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
• oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.
5. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Platformy dostępne są w zakładce Centrum pomocy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Administratorem Pani/a danych osobowych jest Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich z siedziba
w Siemianowicach Śląskich (41-100 ), ul. 1 – go Maja 9;
b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
• pod adresem poczty elektronicznej: iod@zozsiemianowice.pl;
• pisemnie na adres siedziby Administratora;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres ustalony w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora;
f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): i) Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZM/DZ/341/29/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart przedpłaconych dla pracowników Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
KARTY PRZEDPŁACONE - ASORTYMENT
Ilość kart Nominał
71 kart po 700,00 zł
78 kart po 600,00 zł
172 karty po 500,00 zł

2. Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
kod CPV: 30 16 30 00 – 9 – Karty płatnicze

4.2.6.) Główny kod CPV: 30163000-9 - Karty płatnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów „Cena”, „Wysokość opłaty za operację wypłaty gotówki w bankomatach”, „Termin zapłaty” oraz „Termin ważności kart przedpłaconych”:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość opłaty za operację wypłaty gotówki w bankomatach

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zapłaty w dniach

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności kart przedpłaconych

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału
w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
4) Zdolność techniczna i zawodowa
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
• w okresie ostatnich 3 (trzech) lat zrealizował co najmniej 2 (dwie) dostawy polegające na dostarczeniu bonów towarowych lub kart przedpłaconych, każda o wartości nie niższej niż 200 000,00 zł brutto lub realizuje takie dostawy, z czego zrealizował już dostawy o wartości min. 200 000,00 zł – każda.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca, Zamawiający żąda oświadczenia dotyczącego wykazu zrealizowanych zamówień, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przed upływem terminu składania ofert zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ wraz z referencjami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Na podstawie art. 273 ustawy Pzp Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postepowaniu.
2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć aktualne oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane razem z ofertą:
1) Oświadczenia dotyczącego wykazu zrealizowanych zamówień, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 2 (dwie) dostawy polegające na dostarczeniu bonów lub kart przedpłaconych o wartości min 200 000,00 zł brutto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 3 do SWZ.
2) Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz:
- o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
3) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 7 składają łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia lub też z osobna każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie
z warunkami zawartymi w Załączniku nr 2 do SWZ.
3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov,pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo