Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sopot, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00445470/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA MIASTA SOPOTU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa wyrobów betonowych do robót drogowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA SOPOTU

1.2.) Oddział zamawiającego: w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675563

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Al. Niepodległości 930

1.4.2.) Miejscowość: Sopot

1.4.3.) Kod pocztowy: 81-704

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdiz.sopot.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdiz.sopot.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445470

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00431698/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
Zamawiający dopuszcza, zgodnie z art. 455 us.1 Ustawy PZP, możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podst. której dokonano wyboru Wykonawcy
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.
Zmiana Umowy o udzielenie zamówienia, może nastąpić w przyp:
2.1. Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania umowy lub jej poszczególnych elementów, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub jej elementów, w przyp:
1) działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy – w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy;
2) w przypadku przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów, które nie zostały przewidziane w ustępach poprzedzających, a z przyczyn obiektywnych uniemożliwiło wykonanie zamówienia w przewidzianym pierwotnie terminie;
3) na skutek wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu Umowy, dostaw zamiennych, dodatkowych,
4) zmiana terminu następuje w wyniku powstania nowych skutków epidemii COVID-19, których nie można było przewidzieć na etapie dotychczasowego przebiegu epidemii, tj. w trakcie trwania postępowania; Wykonawca winien poinformować o zaistnieniu nowych nieprzewidzianych sytuacji wykraczających poza zmiany przewidziane w umowie;
– zmiana terminu następuje o czas trwania przeszkody, bądź o czas zmian wynikający z powyższych okoliczności.
2.2. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy:
1) zmiana zakresu przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku dostaw zamiennych, dodatkowych,
2) zmniejszenie ilości zamawianego przedmiotu Umowy do 70 % wartość zobowiązania Zamawiającego określonej w par. 3 pkt 1 Umowy. Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tyt.niewykorzystania maksymalnej nominalnej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w par. 3 ust 1 Umowy, zw. z brakiem zlecenia przez Zamawiającego realizacji Przedmiotu Umowy,
3) zmiana w wyniku powstania nowych skutków epidemii COVID-19, których nie można było przewidzieć na etapie dotychczasowego przebiegu epidemii, tj. w trakcie trwania postępowania; Wykonawca winien poinformować o zaistnieniu nowych nieprzewidzianych sytuacji wykraczających poza zmiany przewidziane w umowie;
2.3. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego w przyp. wprowadzenia zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności:
1. wprowadzenia dostaw zamiennych lub dodatkowych;
2. zmniejszenie zakresu dostaw; rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części zamówienia ;
3. w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT Stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wynagrodzenia odpowiednio do ustalonej przez Ustawodawcę wys. podatku VAT.
4. w przyp. zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, w związku z waloryzacją określoną w §8 poniżej.
W wyżej wymienionych przypadkach, wynagrodzenie ulegnie zmianie o kwotę ustalaną stosownie do zakresu zmian przedmiotowych, na podstawie negocjowanych cen lub stawek .
2.4. Inne zmiany:
1. W przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego – w miejsce praw i obowiązków Zamawiającego automatycznie wstępuje jego następca prawny, bez potrzeby zmiany Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia;
2. Zmiany spowodowane zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia;
3. Zmiany w wyniku powstania nowych skutków epidemii COVID-19, których nie można było przewidzieć na etapie dotychczasowego przebiegu epidemii tj. w trakcie trwania postępowania, wykonawca winien poinformować o zaistnieniu nowych nieprzewidzianych sytuacji wykraczających poza zmiany przewidziane w umowie; w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na należyte wykonanie tej umowy;

Po zmianie:
Zamawiający dopuszcza, zgodnie z art. 455 us.1 Ustawy PZP, możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podst. której dokonano wyboru Wykonawcy
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.
Zmiana Umowy o udzielenie zamówienia, może nastąpić w przyp:
2.1. Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania umowy lub jej poszczególnych elementów, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub jej elementów, w przyp:
1) działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy – w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy;
2) w przypadku przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów, które nie zostały przewidziane w ustępach poprzedzających, a z przyczyn obiektywnych uniemożliwiło wykonanie zamówienia w przewidzianym pierwotnie terminie;
3) na skutek wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu Umowy, dostaw zamiennych, dodatkowych,
4) zmiana terminu następuje w wyniku powstania nowych skutków epidemii COVID-19, których nie można było przewidzieć na etapie dotychczasowego przebiegu epidemii, tj. w trakcie trwania postępowania; Wykonawca winien poinformować o zaistnieniu nowych nieprzewidzianych sytuacji wykraczających poza zmiany przewidziane w umowie;
– zmiana terminu następuje o czas trwania przeszkody, bądź o czas zmian wynikający z powyższych okoliczności.
2.2. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy:
1) zmiana zakresu przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku dostaw zamiennych, dodatkowych,
2) zmniejszenie ilości zamawianego przedmiotu Umowy do 70 % wartość zobowiązania Zamawiającego określonej w par. 3 pkt 1 Umowy. Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tyt.niewykorzystania maksymalnej nominalnej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w par. 3 ust 1 Umowy, zw. z brakiem zlecenia przez Zamawiającego realizacji Przedmiotu Umowy,
3) zmiana w wyniku powstania nowych skutków epidemii COVID-19, których nie można było przewidzieć na etapie dotychczasowego przebiegu epidemii, tj. w trakcie trwania postępowania; Wykonawca winien poinformować o zaistnieniu nowych nieprzewidzianych sytuacji wykraczających poza zmiany przewidziane w umowie;
2.3. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego w przyp. wprowadzenia zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności:
1. wprowadzenia dostaw zamiennych lub dodatkowych;
2. zmniejszenie zakresu dostaw; rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części zamówienia ;
3. w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT Stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wynagrodzenia odpowiednio do ustalonej przez Ustawodawcę wys. podatku VAT.
4. w przyp. zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, w związku z waloryzacją określoną w §8 Zał.nr 4
W wyżej wymienionych przypadkach, wynagrodzenie ulegnie zmianie o kwotę ustalaną stosownie do zakresu zmian przedmiotowych, na podstawie negocjowanych cen lub stawek .
2.4. Inne zmiany:
1. W przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego – w miejsce praw i obowiązków Zamawiającego automatycznie wstępuje jego następca prawny, bez potrzeby zmiany Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia;
2. Zmiany spowodowane zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia;
3. Zmiany w wyniku powstania nowych skutków epidemii COVID-19, których nie można było przewidzieć na etapie dotychczasowego przebiegu epidemii tj. w trakcie trwania postępowania, wykonawca winien poinformować o zaistnieniu nowych nieprzewidzianych sytuacji wykraczających poza zmiany przewidziane w umowie; w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na należyte wykonanie tej umowy;

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 11:00

Po zmianie:
2022-12-21 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-18 11:30

Po zmianie:
2022-12-21 11:30

Zobacz inne

Prawo