Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00445522/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Roboty budowlane polegające na odnowieniu powłok malarskich w wytypowanych pomieszczeniach w trzech budynkach należących do RCKiK w Krakowie.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297282

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rzeźnicza 11

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-540

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 2618820

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rckik.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Roboty budowlane polegające na odnowieniu powłok malarskich w wytypowanych pomieszczeniach w trzech budynkach należących do RCKiK w Krakowie.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c242e4e5-64dc-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445522

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku – w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 r., poz. 2452), Zamawiający ustanawia następujące wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów elektroniczny oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, a także specyfikacji połączenia, formatów przekazywanych danych oraz zasad kodowania i sposobu oznaczania czasu ich przekazania:
9.1. Maksymalny rozmiar plików lub spakowanych plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formu-larzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
9.2. Niezależnie od postanowienia ppkt. 9.1. występuje limit ilości plików, maksymalna liczba plików możliwych do załączenia - 10 plików lub spakowanych folderów. W przypadku większych plików zaleca się spakowa-nie plików w mniejsze paczki po 150 MB każda.
9.3. Dopuszczalny format plików to: .doc, docx, odt, pdf, xls.
9.4. Dopuszczalny format kompresji to: zip7, rar.
9.5. Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania na Platformie Zakupowej lub ich otrzymania przez Zamawiającego na wskazany adres e-mail do kontaktów z Wykonawcami.
9.6. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej:
a. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 56 KB/s.
b. Komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/ Windows 10 lub iOS; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/ Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub FireFox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit.
c. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Chrome; Mozilla, FireFox, Safari.
d. Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certy-fikatu używanego przez Wykonawcę.
9.7. Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a. Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES.
b. Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
c. W przypadku podpisywania dokumentów podpisem zewnętrznym – Wykonawca spakuje pliki (podpis + dokument) w jedno archiwum (Zamawiający dopuszcza formaty .zip, .7z, RAR) i spakowany plik umieści na Platformie Zakupowej.
9.8. Inne dopuszczalne formaty podpisów:
a. Wykonawcy nieposiadający kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ofertę lub oświadczenia lub dokumenty podpisują podpisem zaufanym albo elektronicznym podpisem osobistym.
10. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas godzina:minuta:sekunda (hh:mm:ss).
11. W przypadku wątpliwości dotyczących korzystania z platformy zakupowej, Wykonawca może skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus Sp. z o.o. – dostawcy rozwiązania teleinformatycznego, pod numerem +48 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – zwanego dalej RODO- informujemy, że:
5.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 11 31-540 Kraków.
5.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych po adresem e-mail: iodo@rckik-krakow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
5.3. Celem przetwarzania jest: realizacja procedury przetargowej czyli realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą przetwarzania jest (art. 6 ust.1 lit c) ogólnego rozporządzenia) w związku z art. 132 i 275 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2022, poz.1710)
5.4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. inne podmioty uczestniczące w realizacji, ponadto postępowanie przetargowe jest ustawowo procedurą jawną i każdy może zapoznać się z jej treścią. Wykonawca ma prawo utajnić swoją ofertę w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa.
5.5. Państwa dane osobowe zawarte w protokole z postępowania będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5.6. Podanie danych ma charakter obligatoryjny i jest wymogiem prawnym.
str. 8
5.7. W wyniku przetwarzania danych przysługują Państwu, określone prawa wynikające z RODO:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2 w Warszawie
Należy wskazać, iż realizacja niektórych praw może podlegać ograniczeniom wynikającym z realizacji przepisów prawa
5.8. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzecich.
5.9. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowane procesu przetwarzania w tym profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-24/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 126056,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na odnowieniu powłok malarskich w wytypowanych pomieszczeniach w trzech budynkach należących do RCKiK w Krakowie.” Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik nr 1 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy, Załącznik nr 3 do SWZ – Przedmiar robót (kosztorys ofertowy), Załącznik nr 4 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Jeżeli przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy, do-puszcza rozwiązania równoważne. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały i urządzenia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji technicznej, która to ocena będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub ich odrzuceniu. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności objęte zakresem przedmiotu zamówienia: Roboty malarskie;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie przyjętych kryteriów oceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania robót

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą byli wpisani do rejestru zawodowego lub rejestru handlowego prowadzonego w kraju ich siedziby lub miejsca zamieszkania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.1., w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. 2021, poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i należącego to tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.1., w zakresie art. 109 ust. 1 pkt.4, 7-8 i 10 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem wykonawca składa dokument potwierdzający, że przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem wykonawca składa dokument potwierdzający, że przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do rejestru zawodowego lub handlowego prowadzonego w kraju jego siedziby lub miejsca zamieszkania wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 2 do SWZ.
Podpisany Załącznik nr 3 do SWZ –Przedmiar robót (Kosztorys ofertowy).
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w zakresie wskazanym przez zamawiającego.
Stosowne Pełnomocnictwo – jeżeli został ustanowiony pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres oraz zasady dokonywania zmian w treści umowy określa Załącznik nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

Zobacz inne

Prawo